Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СУТЬ, ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ. 5

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ТА СПОСОБИ СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. 18

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.. 26

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ДОДАТКИ 

ВСТУП

Актуальність дослідження. У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевому аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, анти циклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури.

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини.

Формування доходної частини бюджету є важливим видом діяльності будь-якої держави. Україна не є винятком. Податки стають не тільки головним джерелом формування державного бюджету, але й важливим джерелом радикальних змін, виконуючи роль фінансового регулятора виробництва, стають засобом забезпечення соціальної сфери.

Податки не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та іншими державними фондами. Крім податків, до бюджетів надходять добровільні, благодійні внески, збори, мито, інші обов’язкові платежі.

Податок встановлюється виключно державою і базується на актах вищої юридичної сили. Основними характерними особливостями податку є те, що він:

- стягується на умовах безповоротності;

- має односторонній характер встановлення;

- на відміну від інших обов’язкових платежів може бути сплачений лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децентралізованого фонду;

- категорія не тільки правова, але й економічна, оскільки це форма перерозподілу національного доходу.

Держава мусить мати бюджет із стабільними джерелами надходжень, роль яких виконують, у першу чергу, податки. Суть податків, мета і функції їх визначаються економічним і політичним ладом суспільства, природою і завданнями держави.

Фундаментальні та прикладні дослідження, присвячені проблемам оподаткування, містяться в наукових працях багатьох зарубіжних авторів: Алле М., Ауербах А., Калдор Н., Лаффер А., Масгрейв Р., Мірліс Дж., Сендфорд С., Слемрод Дж. та ін. Заслуговують на увагу публікації українських учених Андрущенка В. Л., Василика О. Д., Вишневського В. П., Єфименко Т. І., Іванова Ю. Б., Крисоватого А. І., Крупки М. І., Луніної І. О., Мельника В. М., Мельника П. В., Михайленко С. В., Опаріна В. М., Соколовської А. М., Тарангул Л. Л., Федосова В. М., Чернявського О. П., Шаблистої Л. М., Юрія С. І. та ін. .

Об’єктом дослідження є податки, як економічна категорія.

Предметом дослідження виступає розкриття сутності та видів податків, як важелів впливу на економічний розвиток держави.

Метою даної роботи є розгляд суті, економічної природи та функцій податків, а також податкової системи взагалі та України зокрема.

Завдання даної курсової роботи наступні:

дослідити економічну природу, суть та функції податків;

дати характеристику основним видам податків та розглянути способи сплати податкових платежів;

розглянути податкову систему України, її основні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

Удосконалення податкової системи України і вирішення її проблем допоможуть забезпечити поступальний і стабільний економічний розвиток нашої держави.

Закрыть

Налоги - экономическая суть, виды и регулирующая роль

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.