Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади формування ефективної діяльності підприємства

1.1. Ефективність як економічна категорія

1.2. Класифікація видів і форм прояву ефективності

1.3. Сутність та зміст фінансово-економічних результатів

1.4. Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу

Розділ 2. Аналіз формування фінансових результатів та оцінка ефективності діяльності санаторію матері і дитини «Пролісок»

2.1. Загальна характеристика роботи санаторію

2.2. Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності санаторію

2.3. Комплексна оцінка ефективності діяльності та шляхи підвищення ділової активності

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. При переході до ринкових відносин Україна зіштовхнулася з рядом труднощів, як на загальнодержавному рівні, так й в окремих ланках системи економіки держави. Сьогодні поряд з іншими економічними й соціальними проблемами як і раніше залишається актуальним питання функціонування вітчизняних підприємств, а отже, і питання їхньої прибутковості.

Актуальність дослідження механізму управління фінансовими результатами пов’язана з умовами переходу вітчизняної економіки до ринкових відносин, коли головним орієнтиром і критерієм розвитку підприємницької діяльності підприємств є одержання максимального прибутку, який акумулює в собі результати всіх напрямків їхньої діяльності.

Функціонування підприємств в умовах ринкових відносин пов’язане з рядом перешкод: недостатньо обґрунтована теоретична база механізму управління фінансовими результатами, не вистачає практичного досвіду підприємливості, слабо розвинуті системи управління прибутку. Сьогодні поряд з іншими економічними й соціальними проблемами, як і раніше, залишається гостре питання функціонування підприємств, а отже, і питання їхньої прибутковості.

У цілому прибуток підприємства в умовах ринкових відносин дозволяє не тільки створити умови для ефективної діяльності, а певною мірою забезпечує повне та гармонічне задоволення різнобічних і зростаючих потреб суспільства.

Питанням удосконалення механізму управління фінансовими результатами підприємства і підвищення ефективності їхньої діяльності присвячено наукові праці українських вчених-економістів. Серед них наукові розробки Свердана М.М., Драгуна Л.Н., Винниченка Е.Н., Корінєва В.Л., Березіна О.В., Зубця М.В., Зимовця В.Н., Крисального О.В., Товкача М.І., Топіхи І.Н., Омельяненка А.А., Пабата В.О., Рабштини В.М. і ін.

Доцільно наголосити на тому, що теоретичні і методичні аспекти формування економіко-організаційного механізму управління фінансовими результатами підприємства залишаються поки що малодослідженими. В літературних джерелах недостатньо висвітленими залишаються питання формування системи управління прибутку та визначення величини прибутку від впровадження цінових заходів.

Значущість дослідження цих питань визначає необхідність аналізу тенденцій та закономірностей формування прибутку, обґрунтування заходів по стабілізації розвитку і підвищення ефективності діяльності підприємства. Важливість і необхідність вирішення цих питань обумовили вибір і характеризують актуальність теми дослідження.

Багатовекторний характер, складність та актуальність вирішення проблеми управління фінансовими результатами підприємства, визначає її загальнодержавне значення і практичну цінність одержаних в процесі дослідження результатів.

Об’єктом курсової роботи є санаторій матері і дитини «Пролісок».

Предметом дослідження є аналіз фінансово-економічних результатів та ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки.

Метою написання роботи є теоретико-методологічне обґрунтування формування та управління фінансовими результатами підприємства, аналіз тенденцій формування фінансових результатів діяльності підприємства, опрацювання практичних рекомендацій щодо створення та використання системи управління і максималізації прибутку.

Відповідно до визначеної мети у дослідженні поставлені і вирішувались наступні завдання:

- обґрунтувати сутність фінансових результатів;

- визначити особливості методів планування прибутку;

- узагальнити сучасні теоретичні підходи розрахунку, розподілу та використання прибутку;

- здійснити аналіз фінансової діяльності санаторію матері і дитини «Пролісок»;

- здійснити комплексну оцінку ефективності діяльності та шляхи підвищення ділової активності підприємства.

Практичне значення одержаних результатів.Використання отриманих результатів дослідження у практичній діяльності санаторію матері і дитини «Пролісок»сприятиме підвищенню сталості їх роботи та рівня економічної обґрунтованості заходів щодо самоорганізації підприємства для підвищення фінансово-економічного розвитку.

Структура курсової роботи. Дана робота складається із вступу, основної частини, яка поділяється на два розділи, а також із висновків, списку використаних джерел і додатків.

Закрыть

Обеспечение эффективной деятельности предприятия на примере санатория матери и ребенка Пролисок

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.