Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Поняття та класифікація фінансових інвестицій 5

1.2. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій 12

1.3. Інструменти фінансового інвестування 16

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 21

2.1 Аналіз фінансових інвестицій, як інструмент забезпечення інвестиційної безпеки підприємства 21

2.2. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій 24

2.3. Природа і джерела підвищення ефективності інвестицій 33

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах ринкової економіки інвестиції служать джерелом залучення додаткових коштів і представляють собою всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається інший корисний ефект. Діяльність будь-якого підприємства на сьогоднішній день так чи інакше пов'язана з вкладенням коштів у різні види активів, придбання яких необхідно для здійснення основної діяльності цього підприємства. Але для збільшення рівня рентабельності підприємство також може вкладати тимчасово вільні кошти в різні види активів, що приносять дохід, але не беруть участі в основній діяльності.

Інвестиційна діяльність є одним з важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, що зумовлюють необхідність інвестування, грамотного вкладення фінансового капіталу є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності і т.д. Можна сказати, що інвестиції є досить важливою складовою сучасної економічної системи всіх країн світу і, в той же час, їх можна вважати однією з найскладніших категорій ринкової економіки, яка виступає запорукою стабільності розвитку економіки та країни в цілому. Тому, на нашу думку, доцільним є вивчення сутності фінансових інвестицій та їх місця в економіці країни та окремих господарств.

Питаннями дослідження визначення сутності фінансових інвестицій та порядку формування облікової політики займалися такі відомі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, А.А. Бойчук, О.М. Бондаренко, О.М. Ганяйло, С.Ф. Голов, П.Є. Житний, A. Г. Загородній, М.В. Кужельний, М.С. Пушкар, Л.В. Чижевська та інші.

Економічна природа фінансових інвестицій висвітлена у працях таких авторів, як П.І. Вахрін, B.М. Гончаров, М.П. Денисенко, М.О. Комлик, Я.Д. Крупка, Т.В. Майорова, А.А. Пересада, Є.Б. Пономаренко, Т.В. Рябко, О.А. Туманова, А.П. Шихвердієв та інші.

Актуальність даної теми роботи полягає у тому, що країна наша знаходиться у процесі розвитку, для якого потрібно застосовувати залучення коштів з різних джерел: інвестиційні фонди, кошти приватних інвесторів і особливо іноземні інвестиції. Тобто розробка і оцінка інвестиційного проекту займає одне з перших місць в умові успішної реалізації цього проекту в життя.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Об’єкт дослідження – інвестиційна діяльність підприємства.

Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають при здійсненні фінансового інвестування.

Метою курсової роботи є вивчення сутності, форм та оцінки ефективності фінансового інвестування.

Для реалізації поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність поняття та види фінансових інвестицій;

- визначити особливості та форми здійснення фінансових інвестицій;

- з’ясувати інструменти фінансового інвестування;

- дослідити порядок оцінки та показники економічної ефективності фінансових інвестицій;

- намітити шляхи та чинники підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Для вирішення поставлених завдань використовувались відповідні методи дослідження: системний аналіз літератури з проблеми дослідження;методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення наявних теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Суть, формы и оценка эффективности финансового инвестирования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.