Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

І. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ   6

1.1. Загальнодержавні податки і збори. 6

1.2. Місцеві податки і збори. 17

ІІ. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ.. 23

2.1. Критеріальні принципи побудови податкової системи. 23

2.2. Загальні принципи функціонування системи оподаткування в Україні 25

ІІІ. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ. 29

3.1. Обов’язки платників податків. 29

3.2. Права платників податків. 32

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 43

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжують ся вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за ви конання державою її функцій.

Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи, назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні ви знано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту і економічної кризи.

Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, пов’язаних із впливом системи оподаткування на економічні процеси. Українські вчені мають певні здобутки в дослідженні теоретичних і практичних аспектів оподаткування.

Віддаючи належне напрацюванням українських вчених, слід відзначити, що багато проблем оподаткування ще не знайшли однозначного трактування. Залишаються дискусійними питання щодо принципів побудови і напрямів реформування податкової системи з урахуванням особливостей трансформаційного періоду. Значні розбіжності спостерігаються у поглядах вчених-економістів на структуру податкової системи, параметри податкового навантаження на економіку, необхідність диференціації ставок податків, сферу використання податкових пільг, які породжують негативні наслідки в практиці оподаткування. Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обумовили постановку мети та завдання даного дослідження.

Об’єкт дослідження - процес функціонування податкової системи України.

Предмет дослідження - теоретичні і практичні проблеми податкової системи, види і форми податків і зборів, права і обов’язки платників податків.

Мета роботи - проаналізувати існуючу систему оподаткування в Україні, її особливості, принципи побудови, класифікаційні аспекти, методи формування і реалізації.

Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні завдання:

– дослідити види і особливості загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

– проаналізувати критеріальні принципи побудови податкової системи;

– з’ясувати загальні принципи функціонування системи оподаткування в Україні;

– провести аналіз обов’язків та прав платників податків згідно чинного законодавства України.

Джерельна база дослідження складається з основних положень законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з питань оподаткування. Використано праці сучасних авторів, зокрема загальні питання функціонування податкової системи України розглянуто у працях Азарова М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А., Білик М. Д., Золотько І. А., Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. та ін. Проблеми законодавчого регулювання податкової системи висвітлені у працях Брегіна М. Г., Горішнього Т. І., Гнус П. М., Гега П. Т., Доля Л. М. Аналіз функцій та класифікації податків представлену у роботах Жарко Р.П., Крисоватого А., Мельник В.М., Соколов-ської А. М., Чебанова Н.В. Василенко Ю.А.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняль-ного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння.

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

Закрыть

Система налогообложения Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.