Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ СФЕРИ 5

1.1. Сутність та функції профспілкового руху 5

1.2. Проблеми діяльності профспілкового руху в Україні 9

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 14

2.1. Загальні тенденції розвитку профспілкового руху в Рівненській області 14

2.2. Оцінка діяльності профспілкових організацій Рівненської області 19

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ПРОФСПІЛОК 25

ВИСНОВОК 28

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 29

ВСТУП

Становлення ринкової економіки в Україні докорінно змінило систему соціально-трудових відносин, що об’єктивно ускладнило умови функціонування профспілок в Україні. Процеси, що відбуваються в сучасній економіці, зумовили появу нових проблем у соціально-трудовій сфері, пов’язаних із розшаруванням населення за рівнем доходів, зростанням безробіття, поширенням явищ прихованого безробіття, неповної зайнятості, слабкості соціального захисту працюючих, руйнуванням мотивів до ефективної праці. В цій ситуації особливо зростає роль профспілкового руху, від активності якого залежить захист інтересів найманих працівників. Особливо актуальною виступає їх роль у сьогоднішніх умовах задекларованого різкого підвищення мінімального розміру заробітної плати у два рази. Такі дії з одного боку є позитивними. адже сприятимуть зростанню доходів працівників, але також вчені-економісти прогнозують наступні дії роботодавців щодо зниження витрат на оплату праці: скорочення персоналу, переведення в режим неповної зайнятості, підвищення заробітної плати лише для працівників з мінімальною оплатою, тобто зрівняння в оплаті праці та навіть формальне дотримання законодавства.

В цій ситуації дотримання законодавчо встановленого мінімального соціального стандарту для працівників має контролювати профспілка кожного окремого підприємства, не допустивши до зазначених зловживань з боку роботодавця та погіршенні добробуту її членів.

Таким чином реалії сьогодення потребують критичного переосмислення ролі профспілок в Україні, активізації їх ролі у сучасних соціально-трудових відносинах та пошуку сучасних методів їх роботи. Актуальність цієї проблеми посилює сукупність внутрішніх і зовнішніх ризиків, таких як загострення кризової явищ в соціально-трудовій сфері, зростання безробіття, виникнення нових форм зайнятості (незареєстрована, індивідуальна, freelanceі т.д.), що лише посилює неспроможність більшої частки профспілкових організацій протистояти кризі, захистити трудові права більшості найманих працівників, реально впливати на збереження трудового потенціалу.

Метою роботи є визначення головних проблем діяльності профспілок, оцінка активності профспілкового руху в Рівненській області та розробка заходів його стимулювання.

Завданнями наукової роботи є:

- визначити сутність профспілок, обґрунтувати їх основні функції та методи діяльності;

- проаналізувати тенденції розвитку об’єднань працівників в Рівненській області на основі основних показників статистики;

- оцінити реальний стан поширення профспілкового руху в Рівненській області та надати оцінку його діяльності;

- обґрунтувати перешкоди щодо активізації профспілкового руху на основі соціологічного опитування працівників області.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше здійснено оцінку реального стану профспілкового руху в Рівненській області, визначено перешкоди щодо подальшого розвитку та запропоновано заходи стимулювання його активності.

Закрыть

Стимулирование активности профсоюзного движения в Ровенской области

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.