ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

Поліпшене використання основних виробничих фондів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва Це обумовлено тим, що значні частини витрат, які утворюють собівартість продукції (робіт), пов’язане з використанням основних виробничих фондів. Так, у собівартості продукції витрати на експлуатацію обладнання становлять біля 20%, транспортні витрати - 10-12%.

У цій курсовій роботі ми з`ясували, як підвищується ефективність використання основних виробничих фондів за рахунок:

1) Підвищення ефективності використання (основних виробничих фондів за рахунок) річного робочого часу.

2) Підвищення ефективності використання внутрішнього часу.

3) Підвищення ефективності збільшення змінності використання основних виробничих фондів.

4) Підвищення ефективності використання календарного часу.

Встановити основні шляхи та підвищення фондовіддачі дозволяє аналіз та узагальнення методів роботи колективів промислових підприємств.

Отже, в ході написання курсової роботи були розкриті і поставлені задачі і питання. Розглянуто основні показники використання основних виробничих фондів, зроблений аналіз цих показників.

Таким чином, шляхами поліпшення використання ОВФ є:

технічне удосконалення і модернізація обладнання. Це досягається за рахунок підвищення потужності верстатів, механізації та автоматизації допоміжних і транспортних операцій;

збільшення тривалості роботи, обладнання на протязі доби, місяця, року. Досягається за рахунок збільшення змінності роботи, скорочення часу на технічне обслуговування і капітальні ремонти, зменшення простоїв;

збільшення кількості та питомої ваги діючого обладнання в складі всього обладнання на підприємстві.

Отже, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо ліпшого використання ОВФ підприємства можна умовно побілити на дві групи:

1) збільшення екстенсивного завантаження;

2) підвищення інтенсивного навантаження.

Значному поліпшенню екстенсивного завантаження засобів праці сприяє зниження частки недіючого устаткування, яка на промислових підприємствах України є дуже значною (кілька десятків тисяч одиниць), а також виведення з експлуатації зайвого й неефективного використовуваного устаткування та організація завдяки цьому повноцінної двозмінної роботи.

Інтенсивний шлях поліпшення ефективності використання ОВФ передбачає збільшення продуктивності роботи, тобто кількості продукції (робіт), що виробляється за одиницю часу (робочий час, зміна, доба) на одиницю обладнання.

До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктивності устаткування за одиницю часу, належать також запровадження нових технологій, інтенсифікація виробничих процесів. Підприємствам різних галузей властиві специфічні способи інтенсифікації технологій виготовлення продукції, виконання робіт або надання виробничих послуг.

З розрахунків ми виявили основні проблеми Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»:

Низька платоспроможність, фінансова стійкість і ліквідність.

Застаріле обладнання та впровадження нових технологій.

Неефективність товарної політики та сервісного обслуговування Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат».

Великі витрати на електроенергію.

Зниження лояльності споживачів.

Отже, в результаті дослідження основних показників діяльності підприємства, можна зробити висновок, що Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» знаходиться в скрутному становищі і для того, щоб подолати кризову ситуацію необхідно приймати конкретні рішення. Для того, щоб вийти із кризового становища з мінімальними втратами, необхідні висококваліфіковані спеціалісти з кризового управління. І якщо антикризова програма буде правильно розроблена, то в результаті її впровадження повинні відбутися зміни в діяльності санаторію. Після завершення антикризової програми санаторій повинен зміцнити свої позиції на ринку, а також почне завоювати нові туристичні ринки, тобто розширювати ринки збуту своїх послуг.

При виявленні ризику неплатоспроможності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» слід звернути увагу саме на управління ліквідністю підприємства, адже управління нею дозволяє уникнути тимчасової, а нерідко й досить тривалої неплатоспроможності. Воно полягає в гнучкому та оперативному плануванні та координації виплат за борговими зобов'язаннями, грошових надходжень на рахунки підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.

2.Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

3.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97 року знаступними змінами і доповненнями.

4.Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991.

5.Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.

6.Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 17 січня 2001 р. №10.

7.НП(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» [Електронний ресурс]: Головний правовий портал України Ліга Закон. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH0000...

8.НП(С)БО 2«Консолідована фінансова звітність» Наказ Мінфіну від 27.06.2013 р. № 628 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2» [Електронний ресурс]: Головний правовий портал України Ліга Закон. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH0000...

9.Бенько І. Аналіз ефективності використання основних засобів у бюджетних установах [Текст] / І. Бенько, С. Сисюк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 254-257.

10.Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП, 2006. - 350 с.

11.Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посібн. / І.М. Бойчик. - Вид.2-ге, [перероб. і доп.]. - К.: Вид-во "Атіка", 2007. - 528 с.

12.Гетьман О. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Оксана Гетьман, Валентина Шаповал,; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки і права. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 487 с.

13.Городня Т.А., Наумова О.К. Цілі та пріоритети розвитку техніко-технологічної бази підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. − Вип. 20.15. - С.156-162.

14.Гохберг І.І. Оцінка установок, машин та обладнання: питання і відповіді, практикум оцінки / І.І. Гохберг, С.І. Щербань. - Львів: ЗУКЦ, 2007. - 184 с.

15. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький, Т.М. Пілявоз. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 249 с.

16.Економіка підприємства: підручник / М.Г. Грещин, В.М. Колот, О.Г. Мендрул та ін. / за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. - Вид.4-те, [перероб. і доп.]. - К.: Вид-во КНЕУ, 2009. - 816 с.

17.Економіка підприємства: Підручник/ ред.: Й. М. Петрович. - 2-ге вид., виправл.. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 579 с.

18.Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. - К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. – 777 с.

19.Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Колещук О.Я. Використання методу капіталізації при оцінюванні технічного стану основних засобів промислових підприємств // ВІСНИК ІЕПД НАН УКРАЇНИ. - 2011. - №1. - с.119-125.

20.Колещук О.Я. Оцінювання технічного стану основних засобів промислових підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. − Вип. 20.4. - с.219-227.

21. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит" денної, заочної форми навчання. - Рівне: НУВГП, 2007. - 20 с.

22.Могилова М.М. Оцінка основних засобів як фактор впливу на показники результативності сільського господарства // Сталий розвиток економіки.4’ Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2012. - №4. - С.214-219.

23.Нусінов В.Я. Проблемні питання аналізу стану, ефективності придбання та використання основних засобів підприємства // Вісник КТУ. - 2011. - вип.28. - С.260-264.

24.Олійник Т.І. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №2(10). – С.61-67

25.Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник / За ред. Шимко О.В. - Київ: Центр навчальної літератури, 2009. - 296с.

26.Рябикіна О.Г. Імперативи розвитку техніко-технологічної бази підприємства як системи // Вісник КТУ. - 2011, вип.27. - С.267-271.

27.Семернікова, І.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І.О. Семернікова, Н.В. Мєшкова-Кравченко. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. - 312 с.

28.Селезньов В. Основи ринкової економіки України: Влада. Право. Підприємство. Фінанси. Податки. Маркетинг. Менеджмент. Торгівля. Реклама: Посібник/ Володимир Селезньов. - К.: А.С.К., 2006. - 687 с.

29.Стельмах Х.П., Кузьмін О. Є., Класифікація основних засобів підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. − Вип. 20.14. - С.263-269.

30.Шваб Л.І. Економіка підприємства - К.: Каравела, 2006. - 583 с.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 59

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.