ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки підвищення ефективності виробництва на підприємстві невіддільно пов'язане із проблемою економіки всіх видів ресурсів, в тому числі і основних виробничих фондів, економічне значення основних фондів підприємства заключається в тому, що вони є матеріально-технічною базою підприємства, від обсягу якої залежить обсяг виробленої продукції, соціальне значення заключається в тому, що вони створюють відповідні умови праці є важливим фактором відтворення робочої сили, величина і підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в певній мірі визначають виробничі можливості підприємства загалові економісти відводять велику роль проблемі підвищення ефективності використання ОВФ, адже вони є важливим суб’єктом економіки країни , саме матеріально-технічна база в значній мірі визначає обсяг виробництва продукції.

Тому актуальною проблемою є визначення ефективності використання основних засобів виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання основних фондів суб’єктами господарювання.

Аналіз досліджень і публікацій. Методологічним фундаментом здійснення дослідження даної тематики стали праці науковців різних напрямів. Дослідженню актуальних проблем покращення використання основних фондів присвячено роботи В.А.Ткаченка, Е.Тарасенко, А.Поддерьогіної,Я. Манівчука, С. Мочерного, В.П. Вихрущ, І.В.Тирпак, В.О. Оваденко та інших.

Метою курсової роботи є вивчення та аналіз використання основних засобів на конкретному підприємстві; фінансова оцінка їх використання та розробка заходів з приводу підвищення ефективності використання ОВФ.

Основними завданнями, які потребують вирішення є:

з’ясувати економічну сутність основних виробничих фондів та поліпшення їх використання;

показати механізм впливу використання ОВФ підприємства на його господарську діяльність;

висвітлити шляхи підвищення поліпшення використання ОВФ.

проаналізувати динаміку ОВФ Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»;

запропоновати шляхи вдосконалення політики управління ОВФ Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат».

Об'єктом курсової роботи було обрано діяльність Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат», яке здійснює такі види економічної діяльності: мисливство; надання послуг у лiсовому господарствi, лiсопильне та стругальне виробництво, просочування деревини, охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень з аналізу ОВФ підприємств.

Методи дослідження. При написанні роботи були використані наступні методи: розрахунково-аналітичний, індексний, порівняльний аналіз, статистичні методи обробки кількісних даних, монографічний аналіз літератури, метод системного аналізу, узагальнення.

Робота складається з вступу, трьох розділів та висновків.

В першому розділі йдеться - економічну ефективність, основні фонди, дається їх економічна характеристика, пояснюється роль ОВФ у діяльності підприємства, а також про основні показники ефективності використання ОВФ на підприємстві. У другому розділі обраховуються основні показники діяльності підприємства, а також показники, пов'язані з використанням ОВФ на підприємстві. У третьому розділі проводимо розрахунок заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ на підприємстві, а також проводиться загальна порівняльна характеристика стану підприємства до і після впровадження запропонованих заходів.


1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки зумовлює особливі вимоги до інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система управління потребує більш оперативної та комплексної інформації щодо основних засобів. Практика підприємств свідчить, що облік основних засобів ще більше ускладнився. Існує ряд проблем, які негативно впливають на процес управління виробництвом і знижують ефективність використання основних засобів.

Україна має великий економічний потенціал, ефективність її господарства залежить від того, як використовується цей потенціал, зокрема основні виробничі засоби.

Перш за все слід сказати що основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Основні фонди – одна з найважливіших частин і засобів виробництва.

В економічній літературі існує багато пояснень терміна «основні засоби», однак існують певні відмінності в тлумаченні даного поняття.

Наприклад, С. Покропивний визначає основні фонди як засоби праці, які мають вартість; функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній споживчій формі; їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється (на платні послуги), частинами в міру зношення.

Процес виробництва на підприємстві здійснюється при наявності факторів виробництва, серед яких важливе місце займають засоби праці та предмети праці. Складовим частинам виробничих фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економічних категорій для відтворювальних процесів.

Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму [15, c.124].

Такождо основних виробничих фондів належать такі фонди, які беруть участь у процесі виробництва. Вони становлять приблизно 98 % загальної вартості основних фондів підприємства. Їх структура зображена на Рисунок 1.2.

Елементи основних фондів відіграють неоднакову роль у процесі виробництва. У зв'язку з цим важливе значення має їх поділ на активну та пасивну частини. А тепер більш детальніше розглянемо цю класифікацію.[17, ст..115-125]. До активної частини основних виробничих фондів (ОВФ) відносять комплекс машин і механізмів, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (транспортні засоби, устаткування, виробничий інвентар та ін.). Вони забезпечують нормальне використання активної частини основних виробничих фондів (будинки, споруди).

Відношення вартості окремих видів основних виробничих фондів, виражене у відсотках, до їх загальної вартості на підприємстві визначає їх видову (технологічну) структуру.

Вона змінюється під впливом багатьох чинників:

- виробничо-технологічних особливостей підприємства;

- науково-технічного прогресу і зумовленого ним технічного рівня виробництва;

- ступеня розвитку різних форм організації виробництва;

- відтворювальної структури капітальних вкладень у створенні нових основних фондів;

- вартості будівництва виробничих об’єктів і рівня цін на технологічне устаткування;

- територіальне розміщення підприємства.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 59

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.