ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Сутність комерційної інформації

1.2. Якісні характеристики комерційної інформації

1.3. Класікація комерційної інформації

2. ОРГПНІЗАЦІЯЗБОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Цілі та задачі збору комерційної інформації

2.2. Напрямки збору комерційної інформації

2.3. Методи збору комерційної інформації

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Цілі та задачі захисту комерційної інформації

3.2. Методи захисту комерційної інформації

3.3. Принципи захисту комерційної інформації

4. АНАЛІЗ РОБОТИ ПАТ ”РЕМБУД” ТА ВДОСКОНАЛЕНННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.2. Економічний аналіз роботи підприємства ПАТ ”Рембуд”

4.3. Маркетингові дослідження ринку

4.4. Аналіз основних складових на підприємстві

4.5. Аналіз по тамі курсовї роботи

4.6. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2.3. Методи збору комерційної інформації

Збір комерційної інформації здійснюється за допомогою відповідних методів. Розрізняють два основних методи збору комерційної інформації: правовийі неправовий.

Правовий метод збору комерційної інформації - це метод, який у повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства України, а також існуючим морально-етичним нормам суспільства, а його використання не порушує прав особи, суспільства чи держави.

Непарвовий метод збору комерційної інформації - за значенням протилежний правовому.

Нерідко виділяють і напівлегальний метод збору комерційної інформації. Напівлегальними вважаються такі дії, що порушують не стільки норми закону, скільки морально-етичні норми.

В порівнянні із звичайними маркетинговими дослідженнями бенчмаркінг є вищим щаблем, оскільки дозволяє оцінити результати їх практичного застосування в реальних умовах господарювання конкретного підприємства (табл. 1.2.2.).

Таблиця 1.2.2. Порівняльна характеристика значення бенчмаркінгу в процесі проведення стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень

Характеристики процесу дослідження Значення бенчмаркінгу для стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень
Дослідження ринку Аналіз конкурентів
Загальна ціль Аналіз ринків, ринкових сегментів або визначених товарів Аналіз стратегій конкурентів
Предмет дослідження Потреби споживачів Стратегії конкурентів
Об'єкт дослідження Товари Ринки та товари
Основні обмеження Ступінь задоволення потреб споживачів Діяльність на ринку
Значення для прийняття рішення Не значне Деяке
Основні джерела інформації Споживачі Галузеві експерти й аналітики

Вибір методу збору комерційної інформації залежить від конкретних завдань, на вирішення яких буде направлена дана інформація.

Вибір способу збору комерційної інформації буде залежати також і від галузевої належності підприємства. Ця проблема для різних галузей і видів діяльності вирішується з різним ступенем складності. Для підприємств, що входять до складу сильно дисперсних галузей, зростає роль 1 первинної інформації, що збирається від споживачів, посередників, з інших джерел. Вибір методу збору інформації буде залежати і від галузевої належності підприємства.

На думку західних експертів збір найбільш цінної комерційної інформації може здійснюватися лише за допомогою неправового методу, оскільки обробка офіційних джерел і використання інших легальних можливостей для збору комерційної інформації часто не дає відповіді на найбільш гострі та важливі питання про діяльність конкурентів по створенню та використанню науково-технічних і технологічних досягнень.


3. Організаційно-економічні аспекти захисту комерційної інформації

3.1. Цілі та задачі захисту комерційної інформації

Розвиток ринкової системи господарювання, розпад системи жорсткого контролю за виробництвом спеціальної техніки та ввезенням її в країну офіційними і неофіційними каналами, вихід із колишнього КДБ, а також ГРУ та МВС професіоналів, призвів до відродження промислового шпигунства як на Україні, так і в інших країнах колишнього СРСР.

Актуальність побудови системи захисту інформації обумовлюється складною макроекономічною ситуацією, криміналізацією суспільства, підвищенням рівня безробіття в країні, низьким рівнем платоспроможності населення.

Як вважають західні спеціалісти, витік 20 % комерційної інформації в шістдесяти випадках із ста призводить до банкрутства підприємства. Жодне, навіть прибуткове підприємство США, не проіснує більше трьох діб, якщо його інформація, що складає комерційну таємницю, стане відомою конкурентам.

У країнах із ринковою економікою навчання фахівців забезпеченню безпеки бізнесу здійснюється більш, ніж у 100 спеціалізованих навчальних закладах. У США підприємці витрачають на охорону комерційних таємниць біля п'ятої частини сум, які спрямовуються на маркетинг. У масштабі країни це складає близько 15 млрд. доларів щорічно.

Враховуючи складні економічні умови господарювання вітчизняних підприємств, які викликані спадом виробництва та фінансовими труднощами, а також відсутністю їх підтримки державою, важливою умовою успішного проведення власної підприємницької діяльності є створення надійної системи захисту комерційної інформації. Збереження та розвиток конкурентних переваг підприємства на основі використання інформаційних ресурсів обов'язково передбачає створення ефективної системи їх захисту.

Проблемами забезпечення захисту комерційної інформації.

на підприємствах України є:

•неврегульованість чинного законодавства;

•не достатня кількість вільних обігових коштів у підприємств, які б могли бути направлені на забезпечення захисту інформації;

•відсутність методичного забезпечення по створенню систем захисту комерційної інформації на підприємствах усіх формвласності не залежно від масштабів їх діяльності. Особливо це стосується підприємств малого та середнього бізнесу.

Проблеми побудови системи захисту інформації на підприємствах України носять не лише економічний, а й психологічний характер.

Захист комерційної інформації - це комплекс заходів, які здійснюється власником комерційної інформації по обмеженню доступу до комерційної інформації, створення умов, які забезпечують обмеження її поширення та виключають можливості несанкціонованого доступу до неї.

Найбільш загальними задачами захисту комерційної інформації є:

• забезпечення діяльності підприємства та всіх його підрозділів на належному рівні;

• гарантування безпеки інформації, її засобів, попередження витоку комерційної інформації та запобігання будь-якому несанкціонованому доступу до її носіїв;

• створення умов і можливостей для ефективного використання таємної та конфіденційної інформації підприємства;

• документування процесу захисту інформації, особливо відомостей, що складають комерційну таємницю.

Для збереження комерційної інформації на підприємствах можуть бути застосовані певні захисні методи. Вони накожномуконкретному підприємстві можуть бути різні за масштабами та формою. Кількісний і якісний склад способів і прийомів захисту комерційної інформації залежить:

• від виробничих, фінансових та інших можливостей підприємства;

• від кількості таємних і конфіденційних відомостей, які використовуються даним підприємством та потребують захисту.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Бесплатная работа

Закрыть

Теоретические основы коммерческой информации и использование ее на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.