ЗМІСТ

ВСТУП

1. Теоретичні основи проведення активних операцій комерційними банками

2. Практика проведення активних операцій в ПАТ «Альфа-банк»

2.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ «Альфа-банк»

2.2 Оцінка активних операцій ПАТ «Альфа-банк»

3. Шляхи підвищення ефективності проведення активних операцій ПАТ «Альфа-банк»

4. Охорона праці в банківській діяльності

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Комерційні банки - універсальна кредитна установа, яка створюється для залучення і розміщення коштів на умовах зворотності і платності, а також для здійснення багатьох інших банківських операцій.

Актуальність роботи досить велика, адже комерційні банки здійснюють активні й пасивні операції. Ці операції подібні двом протилежним сторонам діалектичної єдності. Без пасивних операцій неможливі активні операції, а без активних операцій стають безглуздими пасивні. Але все без винятку проведені банківські операції переслідують одну мету - збільшення доходів і скорочення витрат.

Предметом дослідження є операції комерційних банків, а саме активні.

Об’єктом дослідження є дослідження здійснення активних операцій банку(на прикладі ПАТ «Альфа-банк»).

Що ж стосується даної курсової роботи, то в ній саме й будуть досліджені операції комерційних банків, а саме активні, тому що вони мають в діяльності комерційних банків одне з першорядних значень, тому що процеси утворення кредитних ресурсів і їх використання.

Активні банківські операції - це операції, за допомогою яких банки розміщають наявні в їхньому розпорядженні ресурси з метою одержання необхідного доходу й забезпечення своєї ліквідності.

Вони включають строкові та безстрокові позики, які банк надає своїм клієнтам. Строкові позики мають бути погашені після закінчення певного строку (місяця, року, трьох років і т.д.), за безстроковими позиками банк має право вимагати від клієнта повернення грошей у будь-який час.

За своїми об'єктами операції банків поділяються на вексельні, підтоварні, фондові, бланкові. Вексельні операції - це купівля банками векселів у компаній і видача позик під векселі. Підтоварні операції банків являють собою видачу позик під заставу товарів й товарних документів. Фондові операції банків - це операції з цінними паперами та облігаціями. Вони включають: надання позики під цінні папери; банківські інвестиції, що являють собою купівлю банками цінних паперів.

Окрім цих позик, банки надають також бланкові позики, тобто позики, що не мають певного забезпечення. Такі позики надаються, передусім, великим підприємствам, із якими банки тісно пов'язані і в платоспроможності яких вони впевненні. Ці кредити, як правило, отримують клієнти, які здійснюють свої операції через даний банк. За контокорентним рахунком здійснюються всі операції банку з клієнтом. На дебет цього рахунку зараховуються позики, отримані клієнтом, на кредит - суми, що надходять від клієнта.

Економічна значимість і актуальність даного питання - питання проведення активних операцій і визначили ціль написання курсової роботи, метою якої є досліджувати в теоретичному плані сутність і значення активних операцій комерційних банків, а також проаналізувати практику здійснення даних операцій.

Виходячи з мети роботи, були поставлені наступні завдання:

- визначити сутність активних операцій комерційних банків;

- з'ясувати структуру активних операцій банків і коротко охарактеризувати основні з них;

- вивчити основні аспекти аналізу активних операцій комерційного банку(на прикладі ПАТ «Альфа-банк»);

- виявити основні проблеми вдосконалювання активних операцій.

При написанні даної курсової роботи були використані наукові праці й монографії українських економістів і закордонних фахівців в області банківської справи, деякі навчальні посібники й методичні розробки, матеріали періодичної преси, статистична інформація.


1. Теоретичні основи проведення активних операцій комерційними банками

Активні операції банку – це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності.

Активні операції банків полягають у діяльності, пов'язаній із розміщенням і використанням власного капіталу, залучених і позичених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності. Класифікація активних операцій представлена в табл. 1.

Таблиця 1

Класифікація активних операцій комерційних банків

До активних операцій банків належать:
1. Операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку
2. Розрахункові операції, пов’язані з платежами клієнтів
3. Касові операції з приймання і видачі готівки
4. Кредитні операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм юридичним, фізичним особам, банкам
5. Інвестиційні операції і вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк
6. Фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів
7. Валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та міжнародному валютних ринках
8. Депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках
9. Операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках
10. Операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів

*Джерело:[13]

За своїм завданням активні операції можна підрозділити на операції, що мають на меті підтримку на тому чи іншому рівні ліквідності банку, та операції, спрямовані на отримання прибутку. Між цими видами операцій (рис.1) існує певне співвідношення, необхідне для підтримки діяльності банку на досягнутому рівні.

Рис.1 Види активних операцій комерційних банків [3]

Кредитні операції. Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність»[20], банківський кредит – це будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Розрізняють три основні форми кредиту:

  • -товарний, що виникає між продавцями і покупцями, коли покупці одержують товари чи послуги з відтермінуванням платежу;
  • -грошовий, що найбільш характерний у банківській практиці;
  • -зобов'язання банку гарантувати платіж клієнтові у випадку, коли той не зможе оплатити свої рахунки.

Банки надають кредити на основі принципів:

  • -терміновості (заздалегідь обумовлені терміни повернення кредитору позикових коштів);
  • -зворотності (обов'язкова виплата кредитору суми основного боргу на погоджених умовах);
  • -платності(в даній економічній операції грошові кошти являють собою специфічний товар і, на основі закону вартості, його ціна виражається у відсотках);
  • -матеріальної забезпеченості(видача кредиту має відбуватися під різні форми забезпечення);
  • -цільової спрямованості(передбачає надання кредитів на конкретні цілі).
Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Бесплатная работа

Закрыть

Осуществление активных операций банка (на примере ОАО «Альфа-банк»)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.