Зміст

Вступ.

Розділ І. Теоретичні основи фінансового аналізу підприємства.

1.1. Поняття і мета фінансового аналізу.

1.2. Види фінансового аналізу.

1.3. Методи та прийоми фінансового аналізу.

1.4. Аналіз фінансового стану підприємства.

1.5. Завдання аналізу фінансового стані підприємства.

Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства.

2.1. Аналіз балансу підприємства.

2.2. Аналіз фінансової стійкості .

2.3. Показники платоспроможності.

Розділ ІІІ. Заходи по покращенню фінансового стану підприємства.

Висновки.

Література.

Додаток. Форми звітності №1 та №2 за 2003-2005 роки.

Вступ

У сучасних складних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку. Для цього підприємству необхідні кваліфіковані працівники, які могли б розвивати будь-який із напрямків діяльності підприємства – виробничий, фінансовий, комерційний та інвестиційний.

Необхідно враховувати, що в умовах обмеженості ресурсів необхідно налаштовуватись на оптимальне їх використання. Саме для цього кваліфіковані економісти проводять системний комплексний аналіз усіх показників господарсько-фінансової діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової системи. Аналіз спрямовано на визначення рівня використання ресурсів (у сферах виробництва, реалізації продукції, забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами) та розрахунок різних показників діяльності підприємства (собівартість продукції, показники фінансових результатів діяльності підприємства, показники фінансового стану) для відстеження динаміки їх змін та виявлення резервів покращення ефективності діяльності підприємства.

Одним із найважливіших аспектів діяльності підприємства вважається сфера фінансів, оскільки це є те, від чого починається і закінчується життя підприємства. Неможливо собі уявити започаткування навіть найменшого бізнесу без вливання фінансових коштів. Так само вирішується питання про оголошення підприємства банкрутом та початок процедури ліквідації – на основі показників фінансового стану підприємства.

Нормальне функціонування підприємства неможливе без приділення достатньої уваги показникам фінансових результатів діяльності підприємства та його фінансового стану. За допомогою показників, отриманих в результаті фінансового аналізу, можна побачити рівень ліквідності, платоспроможності, запас фінансової стійкості, ймовірність банкрутства. Вчасний і якісний аналіз допоможе уникнути або, принаймні, зменшити негативні наслідки не передбачуваних обставин.

Отже, усім вище сказаним задано актуальність теми цього дослідження.

Метою цього дослідження є закріплення теоретичних і практичних знань набутих в ході аудиторних занять та самостійної роботи, розвинути економічне мислення, оволодіти навичками самостійного розв’язання економічних завдань та аналізу отриманих результатів для вироблення й обґрунтування господарських рішень, а також здобуття систематизованих знань і навичок володіння науковими основами економічної діагностики на прикладі ТзОВ „Інус-ЛТД”.

Враховуючи вище назване можна виокремити наступні завдання написання курсової роботи:

1)закріпити теоретичні знання з раніше вивчених дисциплін та засвоїти основні поняття та терміни дисципліни “Економічна діагностика”;

2)оцінити можливості практичного застосування набутих теоретичних знань для розв’язання конкретних економічних задач;

3)оволодіти методами збору, систематизації даних та обчислення узагальнюючих аналітичних показників;

4)навчитися застосовувати різні методи для аналізу економічних даних;

5)закріпити знання з основних розділів техніко-економічного, фінансового та соціально-економічного аналізу;

6)провести економічну діагностику обраного об’єкту дослідження на прикладі реально діючого підприємства;

7)теоретично обґрунтувати заходи з підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства.

Згідно із структурою, у роботі є три розділи.

У першому теоретичному розділі розкривається сутність, значення та завдання фінансового аналізу як системи знань про предмет, подається обґрунтування необхідності його проведення на підприємстві в умовах ринкової економіки.

Другий розділ практичного спрямування. Застосовуючи отримані знання, проводиться розрахунок основних показників фінансового стану підприємства – аналіз балансу, фінансової стійкості, платоспроможності. Отримані показники аналізуються у горизонтальному та вертикальному напрямках.

Більша частина розрахунків представлена у табличній формі,а результати по розрахунку основних показників, найбільш вагомихдля подальшого прогнозування діяльності підприємства, представлено у вигляді графіків та діаграм.

За результатами аналізу фінансового стану підприємства, проведеного у другому розділі роботи, подаються рекомендації щодо його покращення (або зміцнення). Вони викладені у третьому розділи, який носить рекомендаційний характер.


1. Теоретичні основи фінансового аналізу підприємства.

1.1. Поняття і метафінансового аналізу

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостій­ність підприємств та інших суб'єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому зале­жить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існу­ючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб'єктів ринку:

•підприємства, яке хоче знати неупереджену думку про своюдіяльність і розробити заходи щодо її поліпшення;

•інвесторів, заінтересованих в ефективності та прийнятній ризикованостіінвестування своїх коштів;

•кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у плато­
спроможності підприємства;

•партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємствомстабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі,транспортувальники, страхові компанії та ін.);

•сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податко­ва адміністрація бажає впевнитись у спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у стабільності зайнятості працівників і здатності своєчасно виплачувати заробіт­ну плату, благодійні організації – у потенційній спроможності підприємства допомагати).

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові.

Мета фінансового аналізу – інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться мова про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об'єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності, імовірність банкрутства тощо).

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Бесплатная работа

Закрыть

Обобщающий финансовое состояние предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.