Зміст

Вихідні дані.

Вступ.

1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства.

1.1. Виробнича потужність підприємства.

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві.

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві.

2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції.

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення обсягу додаткового виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції трудовими та матеріальними ресурсами.

3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності підприємства.

3.1. Розробка плану організаційно-технічних заходів.

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на показники виробничої діяльності підприємства.

Висновки.

Література.

Вихідні дані

Вступ

Метою курсової роботи є дослідження організації виробництва продукції на підприємстві.

Для того, щоб визначитись із обґрунтуванням написання цієї роботи, необхідно звернутися до визначення самого поняття „організація виробництва.”

Отже, організація виробництва – це раціональне поєднання в просторі і часі засобів виробництва і робочої сили з метою досягнення у визначені строки випуску готової продукції з найменшими витратами.

Як бачимо, є декілька складових цього поняття: засоби виробництва, робоча сила, готова продукція, витрати. Але звернімо увагу на такі моменти: „раціональне поєднання”, „досягнення у визначені строки”, „найменші втрати”. Можна дійти висновку, що для виробництва продукції важливим є знати, якими будуть витрати капіталу та людей. Але набагато важливішим є не просто їх використання, а раціоналізація, тобто ефективне використання, потенціалу підприємства.

Давно вже відомо, що організація та планування будь-якого процесу, події чи явища є важливою його складовою, якщо суб’єкт діяльності спрямований на досягнення успіху. Спонтанність – доволі неоднозначне вище, але лише за наявності чіткої програми дій можливе досягнення заданих цілей, що дає можливість для аналізу, покращення становища, зменшення кількості помилок, ефективне використання ресурсів.

Особливого значення організація виробництва набуває у сьогоднішньому світі, коли постійні зміни у ендогенному та екзогенному середовищі потребують власне рішучих дій, зміни світогляду керівника та коректної організації виробництва, яка б відповідала змінним умовам існування. В умовах ринкової економіки виживає лише той, хто найбільш грамотно і компетентно організує виробництво потрібної продукції, що користується попитом, забезпечує високі прибутки своїх працівників. Це і буде визначати актуальність дослідження.

Виходячи із вище зазначеного, можна окреслити наступні завдання написання цієї роботи:

1 – визначення теоретичних засад організації виробництва;

2 – практичне обґрунтування значення організації виробництва продукції на підприємстві.


1. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

В сучасних умовах програма виписку продукції будь-якого підприємства визначається на основі багатьох факторів, головними з яких є сукупність попиту на продукцію, яку виготовляє підприємство, і виробнича потужність підприємства.

Під виробничою потужністю підприємства розуміють здатність закріплених за ним основних фондів до максимально можливого випуску продукції за конкретною номенклатурою в умовах найкращого використання обладнання, що є в наявності, виробничих площ та правильної організації праці і виробництва.

Виробнича потужність підприємства – величина змінна, яка залежить від умов діяльності підприємства і встановлюється тільки на певний момент часу. Вона має динамічний характер і міняється у відповідності з організаційно-технічним розвитком виробництва. На зміну виробничої потужності впливають багато факторів, основними з яких є:

-номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

-кількість установленого устаткування, розміри та склад виробничих площ, можливий фонд робочого устаткування та використання площ протягом року;

-прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання устаткування, зняття продукції з виробничих площ, нормативи тривалості виробничого циклу і трудомісткість продукції, що виробляється ;

-ефективність технологій та організації виробництва

-заходів по модернізації та автоматизації обладнання, впровадження нових технологій та методів наукової організації праці та ін.

Розрахунок виробничої потужності здійснюється з урахуванням цих факторів, які безпосередньо впливають на ефективність виробництва. Результати розрахунків використовуються для наступних цілей:

розробка науково обґрунтованих оптимальних планів виробництва і реалізації продукції;

обґрунтовування економічної доцільності спеціалізації виробництва і групування підприємств;

планування напрямку розвитку виробничої потужності підприємства;

виявлення та використання резервів, пов’язаних з технічним прогресом та удосконаленням організації виробництва;

виявлення „вузьких місць підприємства” з метою їх усунення;

планування капіталовкладень для розширення та реконструкції підприємства.

Виробнича потужність підприємства пов’язана з усіма елементами виробництва: засобами праці, предметами праці та самою працею.Але її не можна розглядати як сумарну енергетичну потужність, тобто як просту суму робочих місць. Виробнича потужність значною мірою залежить від рівня пропорційності, який визначається відповідністю структури устаткування і робочих місць структурі трудомісткості продукції, що виготовляється. Крім того, є максимальна узгодженість продуктивності устаткування та пропускної здатності різних робочих місць.

При плануванні і аналізі діяльності підприємства розрізняють такі види потужностей: перспективну, проектну, ефективну, поточну (діючу), резервну.

Перспективна виробнича потужність відображає очікувані зміни технології і організації виробництва, номенклатури нової продукції, які закладені в перспективних планах підприємства.

Проектноює потужність, яка визначається в процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства. Вона залежить від складу та структури трудомісткості запроектованої номенк­латури продукції і має бути досягнута протягом певного (нормативного) термі­ну ЇЇ освоєння.

Ефективна –це така потужність, яка в конкретних умовах може забезпечитиотримання найбільшого прибутку. Ефективна потужність менша або дорівнюєпроектній. Наприклад, коли на підприємстві є технологічна лінія з випуску продукції, що не має попиту, її краще не включати в роботу. В цьому випадкупідприємство отримає певну економію ресурсів та коштів.

Тому проектна потужність буде оптимальною за умови, що обсяг, склад і струк­тура запроектованої продукції відповідають обсягу, складу та структурі попиту.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.