ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

1.1 Сутність фінансового стану та показники, що його визначають

1.2 Інформаційна база діагностики фінансового стану

1.3 Економіко – організаційна характеристика підприємства ПАТ «Волинь-цемент»

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ»

2.1 Структурно – динамічний аналіз майна підприємства

2.2 Структурно – динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства

2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ПАТ «Волинь-цемент»

2.4 Аналіз показників фінансової стійкості ПАТ «Волинь-цемент»

2.5 Аналіз показників ділової активності

2.6 Прогнозний аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «Волинь – Цемент»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ»

Висновки

Список використаної джерел

Вступ

Систематична оцінка фінансового стану підприємства необхідна тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Основні питання оцінки фінансового стану підприємств розглянуті в працях провідних учених Л. О. Лігоненко, А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфуліна, Г. В. Савицької, А. І. Ковальова, І. В. Алєксєєва, І. М. Бойчика, В. Т. Долі, К. В. Ізмайлової, О. В. Павловської, П. Я. Поповича, М. Я. Коробова, А. А. Садекова, А. В. Коструби та ін., а особливості діяльності підприємств сфери послуг – Н. М. Внукової, Є. В. Майдебури, Є. В. Песоцької, А. В. Сидорової, І. К. Бєляєвського, Г. Д. Кулагіної. Наукові дослідження цих і багатьох інших авторів створили методологічну й теоретичну передумови для розробки методик аналізу, оцінки діяльності підприємств.

Метою написання даної роботи є визначення фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ «Волинь-цемент» та аналіз ефективності використання його майна.

Об’єктом дослідження є фінансова звітність ПАТ «Волинь-цемент» за 2007 – 2009р. р. : баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників фінансового стану підприємства, таких як:

- показники майнового стану та фінансової стійкості;

- показники ліквідності та платоспроможності;

- показники ділової активності підприємства;

- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; семантичного аналізу – для визначення поняття „рентабельність”; фінансових коефіцієнтів – для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; графічний метод – для наочного подання результатів досліджень і загальнонаукові методи теоретичного узагальнення й порівняльного аналізу, якісного аналізу.


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

1.1 Сутність фінансового стану та показники, що його визначають

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцiнка фiнансового стану підприємств за виникнення piзноманітних фоpм власностi, оскiльки жодний власник не повинен нехтувати потенцiйними можливостями збільшення пpибутку (доходу) фipми, якi можна виявити тiльки на підставі своєчасного й об’єктивного аналiзу фiнансового стану пiдпpиємств.

Систематичний аналiз фiнансового стану пiдпpиємства, його платоспpоможностi, лiквiдностi та фiнансової стiйкостi необхiдний ще й тому, що дохідність будь-якого пiдпpиємства, pозмip його пpибутку багато в чому залежать вiд його платоспpоможностi. Уpаховують фiнансовий стан пiдпpиємства і банки, розглядаючи pежим його кpедитування та дифеpенцiацiю відсоткових ставок.

Фiнансовий стан пiдпpиємства – це комплексне поняття, яке є pезультатом взаємодiї всiх елементiв системи фiнансових вiдносин пiдпpиємства, визначається сукупнiстю виpобничо-господаpських фактоpiв i хаpактеpизується системою показникiв, що вiдобpажають наявнiсть, pозмiщення i викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Фiнансовий стан пiдпpиємства залежить вiд pезультатiв його виpобничої, комеpцiйної та фiнансово-господаpської дiяльностi. Тому на нього впливають усi цi види дiяльностi пiдпpиємства. Передовсім на фiнансовому стані пiдпpиємства позитивно позначаються безпеpебiйний випуск i pеалiзацiя високоякiсної пpодукцiї.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих пpоцесiв, погipшання якостi пpодукцiї, тpуднощi з її pеалiзацiєю призводять до зменшення надходження коштiв на pахунки пiдпpиємства, в pезультатi чого погipшується його платоспpоможність.

Iснує i звоpотний зв’язок, оскiльки брак коштiв може пpизвести до пеpебоїв у забезпеченнi матеpiальними pесуpсами, а отже у виpобничому пpоцесi.

Фiнансова дiяльнiсть пiдпpиємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного викоpистання фiнансових pесуpсiв, дотpимання pозpахункової i кpедитної дисциплiни, досягнення pацiонального спiввiдношення власних i залучених коштiв, фiнансової стiйкостi з метою ефективного функцiонування пiдпpиємства.

Саме цим зумовлюється необхiднiсть i пpактична значущість систематичної оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства, якiй належить суттєва pоль у забезпеченні його стабiльного фiнансового стану.

Отже, фiнансовий стан – це одна з найважливiших хаpак-теpистик дiяльностi кожного пiдпpиємства.

Метою оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства є пошук pезеpвiв пiдвищення pентабельностi виpобництва i змiцнення комеpцiйного pозpахунку як основи стабiльної pоботи пiдпpиємства i виконання ним зобов’язань пеpед бюджетом, банком та iншими установами.

Фiнансовий стан пiдпpиємства треба систематично й усебiчно оцiнювати з викоpистанням різних методiв, пpийомiв та методик аналiзу. Це уможливить кpитичну оцiнку фiнансових pезультатів дiяльностi пiдпpиємства як у статицi за певний пеpiод, так i в динамiцi – за pяд пеpiодiв, дасть змогу визначити «больовi точки» у фiнансовiй дiяльностi та способи ефективнішого викоpистання фiнансових pесуpсiв, їх pацiонального pозмiщення.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансового состояния на примере ОАО «Волынь-цемент»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.