ЗМІСТ

ВСТУП
1. Закономірності формування трудових ресурсів.
1.1. Демографічна ситуація в Україні
1.2. Природний приріст населення
2. Розподіл ресурсів на території України
2.1. Використання трудових ресурсів.
2.2. Форми зайнятості населення
2.3. Баланс трудових ресурсів
3. Регіональні та соціальні проблеми, шляхи їх вирішення.
3.1. Безробіття
3.2. Державна служба зайнятості населення.
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

2. Розподіл ресурсів на території України

2.1. Використання трудових ресурсів.

Починаючи з 1993 p., загальний виробничий травматизм знижено в 2,5 раза, а зі смертельними наслідками - в 1,7 раза. Проте становище із забезпеченням здорових і безпечних умов праці на виробництві залишається незадовільним. В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам охорони праці, працює понад 3,4 млн. осіб, кількість тих, хто працює в таких умовах зросла з 15 до 23% загальної чисельності, експлуатується понад 800 тис. машин, механізмів та устаткування, які не відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, майже 42 тис. будівель і споруд перебувають у незадовільному стані, що створює потенційну загрозу людям, їхня забезпеченість спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту не перевищує 40 - 50%.

Щодня на виробництві травмувалося в середньому 200 осіб, з них ЗО ставали інвалідами, 5 гинули. Частота травмування зі смертельними наслідками на 1 тис. працівників в Україні в декілька раз вища, ніж скажімо у Великобританії, Японії, США.

Особливу соціальну напругу в суспільстві створюють аварії з груповими нещасливими випадками, яких у 1999 - 2001 pp. Було 413.

Найбільша кількість таких аварій та випадків сталась у вугільній промисловості, металургії, агропромисловому комплексі й на транспорті.

Вкрай незадовільним був стан охорони праці на підприємствах недержавної форми власності. Більшість таких підприємств використовувала зношене обладнання та застарілі технології. Рівень смертельного травматизму на приватних підприємствах у 2,7 раза вищий ніж на державних.

Аналіз причин аварійності та нещасливих випадків свідчить, що у більшості галузей економіки та регіонах не діють системи управління охороною праці. За таких умов керівники підприємств безвідповідально ставляться до вирішення питань, пов'язаних зі створенням здорових і безпечних умов праці на виробництві, нерідко розглядають ці питання як другорядні.

Закон визначив правову основу, економічний механізм та організаційну структуру виду страхування, за допомогою якого буде здійснюватись повне відшкодування потерпілим і сім'ям загиблих на виробництві, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих від нещасливих випадків або професійних захворювань, а також проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

В умовах переходу до ринкової економіки урізноманітнюються форми зайнятості населення. Зростає кількість зайнятих у кооперативах, малих підприємствах. Багато хто займається індивідуальною трудовою діяльністю. У зв'язку з цим дедалі більше загострюються проблеми забезпечення робочою силою суспільного сектора виробництва, особливо будівництва та сільського господарства.

Скорочується чисельність працівників у матеріальному виробництві, водночас збільшуючись у кооперативному, індивідуальному та приватному секторах. Виникли нові форми зайнятості населення - кооперативи для виробництва товарів, надання послуг та індивідуальні селянські, фермерські господарства, помітно зросла кількість особистих підсобних господарств, малих і спільних підприємств, спілок орендарів. Значна кількість населення, особливо молоді, зайнята в тіньовій економіці. Водночас у країні зростає безробіття. Тому потрібно шукати додаткові можливості для розширення сфери зайнятості населення. Оскільки попит на товари широкого вжитку і послуги високий, а можливості його задоволення незначні, створення нових та розширення діючих підприємств можна вважати досить місткою сферою додаткової зайнятості населення.

Аналіз зайнятості населення в Україні показує, що у нас є певні надлишки працездатного населення, насамперед у малих містах. Наявність їх посилює можливість виникнення безробіття в умовах проведення радикальної економічної реформи.

Безробітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку через відсутність роботи, яка їм підходить, зареєстровані в державній службі зайнятості, справді шукають роботу та здатні приступити до неї.

Формування ринкових відносин призвело до зменшення потреби в кадрах у державних адміністраціях та установах і до одночасного збільшення чисельності працівників, вивільнених із суспільного виробництва. Значна частина робітників перебуває у вимушених відпустках.

За даними Державного комітету статистики України, на кінець 1998 р. зареєстровано 1003,2 тис. безробітних, у тому числі у Львівській області — 90,144 тис. осіб (8,98%), Донецькій - 79,61 (7,93%), Дніпропетровській - 69,2 (6,89%), Івано-Франківській - 57,1 тис. осіб (5,69%). Найменше безробітних було в Одеській 12,04 (1,2%) та Херсонській - 16,2 тис. осіб (1,6%) областях.

Заслуговує на увагу питання розподілу безробітних за віком та освітою. Так, станом на 01.01.1999 р. безробітними у віці до 28 років були 319,064 тис. осіб, або 31,8%. Жінки серед них становили 620,4 тис., або 61,8%. Серед усіх безробітних повну вищу освіту мали 228 тис. осіб, професійно-технічну -621,8 тис., повну загальну й середню - 624,6 тис., початкову - 10,4 тис. осіб.

Аналіз використовування трудових ресурсів

Задачі і джерела аналізу. Аналізу господарської діяльності належить важлива роль у вдосконаленні організації заробітної платні, забезпеченні її прямої залежності від кількості і якості праці, кінцевих виробничих результатів. В процесі аналізу виявляються резерви для створення необхідних ресурсів зростання і вдосконалення оплати праці, введення прогресивних форм оплати праці працівників, забезпечується систематичний контроль за мірою праці і споживання.

Задачі аналізу використовування фонду оплати праці:

оцінка використовування засобів на оплату праці;

визначення чинників, що впливають на використовування фонду оплати праці по категоріях персоналу і видах заробітної платні;

оцінка ефективності вживаних форм оплати праці і видів заробітної платні, систем преміювання працівників

виявлення резервів раціонального використовування засобів на оплату праці, забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в порівнянні з підвищенням його оплати.

Джерела інформації для аналізу: план економічного і соціального розвитку підприємства, статистична звітність по праці ф.N1-т «Звіт по праці», додаток до ф.N1-т «Звіт про рух робочої сили, робочих місць», ф.N2-т «Звіт про кількість працівників в апараті управління і оплаті їх праці», дані табельного обліку і відділу кадрів.

Аналіз динаміки чисельності персоналу

Основними задачами аналізу є наступні:

вивчення і оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому;

визначення і вивчення показників текучості кадрів;

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників по категоріях і професіях з плановою потребою. Особливу увагу надається аналізу забезпеченості підприємства кадрами найважливіших професій. Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів по кваліфікації.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Бесплатная работа

Закрыть

Трудовые ресурсы и размещения производительных сил

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.