Зміст

Вступ

1. Форма власності підприємства

2. Грошові кошти підприємства

3. Господарська діяльність підприємства

4. Облік процесу праці та її оплати

5. Облік процесу постачання та використання засобів праці

6. Облік процесу постачання та використання предметів праці

7. Постачальники

8. Облік процесу реалізації

9. Визначення та обмін фінансових результатів.

10. Фінансова звітність підприємства

11. Податки, що сплачує підприємство

Використана література

Вступ

На даному етапі своєї діяльності Україна реформує систему господарювання за основними критеріями світового ринку.

Для забезпечення чіткого управління підприємством, запобіганню можливих диспропорцій у виконанні виробничої програми, для аналізу господарських засобів, та джерел, для контролю за результатами господарської діяльності, за збереженням власності необхідна облікова інформація. Яка отримується шляхом ведення бухгалтерського обліку.

Щоб успішно вести облік необхідно знати основи його побудови.

Робота в ринкових умовах і жорстокою конкуренцією вимагає чіткого, повного, своєчасного, достовірного, якісного відображення підприємством виробничих витрат, суми отриманих доходів, розрахунків.

Звіт про фінансово-економічну практику ґрунтується на вивченні діяльності підприємства ТОВ „Гарант”.

Мета фінансово-економічної практики – закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання в університеті, оволодіння практичними навичками основ професійної роботи.

Для досягнення мети виконуються наступні завдання:

1. Вивчити діяльність економічних служб підприємства. .

2. Набути практичні навички виконання облікової, розрахункової та аналітичної роботи при плануванні, організації та управлінні економічними процесами на підприємстві.

3. Вивчити установчі та законодавчі документи, Інструктивні матеріали, якими керуються у господарській та економіко-фінансовій діяльності на підприємстві.

4. Зібрати матеріали для продовження науково-дослідної роботи, написання курсової роботи, бакалаврської та дипломної роботи.

5. Ознайомитися з напрямками діяльності підприємства, направленими на вихід із економічної кризи в умовах ринкової економіки (реструктуризація підприємства, проблеми санації, економічної консервації основних фондів,

диверсифікації виробництва, залучення інвестицій).

6. Дослідити заходи, спрямовані на охорону праці, охорону навколишнього середовища, збереження кваліфікованих кадрів і інше.

7. Набути досвіду роботи у трудовому колективі, ознайомитися з посадовими інструкціями працівників фінансово-економічних служб.

Об’єктом фінансово-економічної практики є товариство з обмеженою відповідальністю „Гарант”, яке має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатки, штампи, має права та обов’язки.

Звіт складається зі вступу


1. Форма власності підприємства

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути юридичні особи і громадяни. Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений у порядку, передбаченому законами. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

В Україні можуть діяти підприємства таких видів: — приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

- підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

Є офіційно затверджена класифікації форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Підприємець самостійно вирішує, яку організаційно-правову форму надати своєму підприємству.

ТОВ „Гарант” – це товариство з обмеженою відповідальністю, відноситься до малих підприємств.

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів.

ТОВ „Гарант” керується статутом підприємства і Установчим договором, які не суперечать законодавчим діючим актам

У період створення і реєстрації підприємства починається ведення бухгалтерського обліку — складають вступний баланс, обліковують внески до статутного капіталу та зобов'язання засновників. В установчих документах, як правило, використовують поняття "статутний фонд", а в бухгалтерському обліку — "статутний капітал".

Статутний капітал — це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників (учасників). На суму об'явленого статутного капіталу роблять запис: дебет рахунку 46 "Неоплачений капітал", кредит рахунку 40 "Статутний капітал". На кожного засновника відкривають окремий аналітичний рахунок за рахунками 40 і 46.

При внесенні засновниками цінностей здійснюють запис за дебетом відповідних рахунків з обліку активів (рахунки 10, 20, ЗО, 31 та ін.) і за кредитом рахунку 46. Різниця між кредитовим сальдо за рахунком 40 і дебетовим сальдо за рахунком 46 становить суму сплаченого (внесеного) капіталу

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Бесплатная работа

Закрыть

Предприятие, его средства и хозяйственная деятельность

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.