ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та загальне ознайомлення з повноваженями Міністерства фінансів по керуванню фінансами. Їх правова форма реалізації

РОЗДІЛ 2. Детальне дослідження та характеристика окремих повноважень Міністерства фінансів в сфері керування фінансами

2.1. Складання проекту та виконання Державного бюджету

2.2. Регулювання бухгалтерського обліку, а також звітності про виконання Державного бюджету України

2.3. Здійснення державного фінансового контролю, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

2.4. Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Цінності, зараховані в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, є державною власністю. Купівля-продаж цінностей із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України здійснюється за рішенням Міністерства фінансів України виходячи з необхідності забезпечення поточних та перспективних потреб в обсягах, необхідних для:

забезпечення та виконання виробничих, наукових, соціально-культурних та інвестиційних потреб держави;

продажу суб’єктам підприємницької діяльності;

закладення резерву до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

продажу Національному банку України банківських металів; Державний гемологічний центр України належить до сфери управління Міністерства фінансів України і діє на підставі затвердженого ним Положення. Також Міністерство фінансів України у межах своєї компетенції:

розробляє разом з іншими органами виконавчої влади державну політику у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

здійснює міжгалузеву координацію діяльності суб’єктів видобутку, виробництва, переробки та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

здійснює державний контроль за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

розробляє і приймає нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння;

здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законодавством України.

Контроль за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням в Україні здійснюють Рахункова палата, Національний банк України, Міністерство фінансів України та інші органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законодавством України. Особливий контроль надано Міністерству фінансів, оскільки всі дії органів державної влади по використанню та зберіганні дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння потребують погодження з Міністерством.

Державний контроль зі сторони Міністерства фінансів України за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюється з метою забезпечення дотримання законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Дане повноваження Міністерства фінансів України, займає важливе місце серед інших повноважень по керувнню фінансами. Адже, вирішення питань пов’язаних з використанням та зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння забечпечує державу фінансовими ресурсами, створює гарантії для вкладання іноземного капіталу.


ВИСНОВКИ

Все вище зазначене дозволяє підвести певні підсумки.

По-перше, з даної роботи випливає, що існуюча система повноважень Міністерства фінансів України по керуванню фінансами залишається в цілому не в повній мірі ефективною, оскільки державне управління в Україні поєднує як інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інститути, що сформулювались в період незалежності України, а також існує невизначеність у розмежуванні статусу міністерств. Внаслідок чого дані повноваження не виконуються в повній мірі, виникають суперечності з іншими органами державної влади, що в свою чергу призводить до гальмування соціально-економічних реформ. Зрозуміло, що дані проблеми, Міністерство фінансів саме не вирішить.

А тому, потрібно всіляко допомагати та сприяти Міністерству фінансів у здійсненні своїх повноважень, як з боку вищих органів державної влади так і з боку простих громадян. Для цього вищим органам державної влади потрібно удосконалити чинне адміністративне та фінансово-правове законодавство, привести його у відповідність до Конституції України та законодавства країн Західної Європи, а простим громадянам чітко дотримуватись фінансової дисципліни та приписів Міністерства фінансів.

По-друге, під час дослідження даної тематики, стало очеведним, що роль Міністерства фінансів України по управлінню фінансами значно більша ніж здається на перший погляд. Адже, від ефективного керівництва фінансовою діяльністю залежить становлення України як високорозвиненої правової держави з високим рівнем життя, соціальною стабільністю.

По-третє, при здійсненні своїх повноважень, Міністерству фінансів необхідно активно залучати науковців фінансового права до дослідження питань пов’язаних з повноваженнями Міністерства фінансів по керуванню фінансовими ресурсами. Оскільки нерозвиненість науки впливає і на зміст фінансово-правових актів, у яких повинні враховуватись досягнення науковців, і на інформаційну обізнаність населення.

Також постає проблема виконання нормативно-правових актів прийнятих Міністерством фінансів України при здійсненні своїх повноважень у сфері управління фінансами. А тому потрібно посилити відповідальність за не виконання чи байдуже ставлення до виконання нормативно-правових актів для посадових, юридичних та фізичних осіб.

Незважаючи на всі проблеми, що постають перед Міністерством фінансів, хочеться вірити, що вони не вплинуть на роботу цього важливого органу державної влади, а його діяльність відповідатиме виключно законам та інтересам громадян України.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Тищук Б.А. Державно-владні повноваження органів виконавчої влади по управлінню фінансами: Монографія. – Київ, 2000.

2.Воронова Л.К., Бекерська Д.А. Фінансове право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – Київ: Вентурі, 1998.

3.Кравченко В.В. Конституційне регулювання повноважень та завдань органів державної влади: Хрестоматія. – Львів, 1999.

4.Конституція України (Основний закон) від 26.06.1996 №254к/ВР

5.Бюджетгий кодекс України від 21.06.2001 №2542/ВР

6.Указ “Про положення про Міністерство фінансів України від 26.08.1999 №1081/ПУ

7. Наказ “Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням” від 18.05.2001 №240

8.Указ “Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи” від 22.07.1999 №810/ПУ

9. Наказ “Про порядок ведення Міністерством фінансів України обліку державного боргу та операцій, пов'язаних з ним” від 22.01.2001 №42

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Контроль за использованием бюджетных средств на уровне исполнительной власти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.