Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 5

1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю 5

1.2. Класифікація і форми здійснення державного фінансового контролю 9

1.3. Система органів державного фінансового контролю і нагляду України: проблеми формування 13

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 19

2.1. Реформування та підвищення ефективності державного фінансового контролю в Україні 19

2.2. Світовий досвід організації та функціонування систем державного фінансового контролю 24

2.3. Проблеми і перспективи формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні 33

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. В сучасних умовах розвитку ринкових відно­син в Україні, які супроводжуються процесами поширення форм, обсягів та наслідків шахрайств в сфері бюджетних коштів та державного майна, на перше місце виходить необхідність забезпечення державного фінансового контролю (ДФК), який би сприяв законності та раціональності використання коштів та майна, які належать державі.

Державний фінансовий контроль є багаторівневою системою управління, яка забезпечує, по-перше, перевірку законності та доцільності формування, розподілу і використання грошових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування фінансової системи, по-друге, відстеження обґрунтованості та ефективності управлінських рішень з метою попередження відхилення результатів від норми і заданих параметрів і своєчасного вироблення заходів, спрямованих на поліпшення функціонування економіки в цілому, по-третє, обов’язкове усунення виявлених порушень і недопущення їх повторення.

Здійснення фінансового контролю є одним з найважливіших завдань у галузі фінансової діяльності будь-якої держави. Виконання зазначеного завдання покладається на систему органів фінансового контролю. Україна має складну та розгалужену систему зазначених органів. На сьогодні зазначена система органів державного фінансового контролю виконує свої функції з певними зауваженнями як з боку суспільства, так і з боку суб’єктів та об’єктів державного фінансового контролю.

Складні відносини між суб'єктами, які здійснюють зовнішній і внутрішній державний фінансовий контроль, банківський нагляд, регулювання фінансо­вих ринків, потребують розмежування функцій та іден­тифікації зв'язків між ними для побудови єдиної системи органів фінансового контролю і нагляду. Її цілісність доз­волить чітко визначити сфери та повноваження контро­люючих органів, раціоналізувати їх діяльність, що забезпе­чить ефективне використання державних коштів і створить стимули для економічних агентів - підконтроль­них суб'єктів - у частині дотримання норм закону та рин­кової дисципліни.

Класичні підходи реалізації контрольної функції держави закладено в наукових працях таких зарубіжних дослідників, як: Р.Адамс, Є.Аткінсон, Дж.Бейлі, Дж.Б’юкенен, Р.Зоді, Д.Ірвін, Дж.Робетсон, Дж.Стігліц, Д.Хан та ін. Досліджувана тематика також знайшла відображення в наукових працях таких вітчизняних науковців, як О. Амосов, В. Базилевич, В. Бакуменко, О. Барановський, М. Білуха, Ф. Бутинець, О. Василик, Н. Виговська, Ю. Кальниш, Н. Нижник, І. Розпутенко, Л. Савченко та ін.

Об’єктом дослідження є державний фінансовий контроль, його організація та напрями вдосконалення.

Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають у процесі здійснення державного фінансового контролю.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування особливостей організації, функціонування та шляхів реформування державного фінансового контролю в Україні.

Відповідно до мети курсової роботи були поставлені такі завдання:

розкрити сутність, мету та завдання державного фінансового контролю, а також класифікацію та форми здійснення державного фінансового контролю;

обґрунтувати особливості та необхідність реформування державного фінансового контролю в україні;

досліди світовий досвід організації та функціонування систем державного фінансового контролю;

розкрити проблеми та перспективи формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Функционирования и реформирования государственного финансового контроля в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.