Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 6

1.1. Діагностика макросередовища 6

1.2. Загальна діагностика мікросередовища 9

1.3. Діагностика конкуренції в галузі 12

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДКП «Міське ОПК та В» 21

2.1. Економіко - організаційна характеристика ДКП «Міське ОПК та В» 21

2.2. Діагностика використання ресурсів ДКП «Міське ОПК та В» 26

2.3. Діагностика ліквідності та фінансової стійкості ДКП «Міське ОПК та В» 32

2.4. Діагностика ефективності діяльності ДКП «Міське ОПК та В» 36

2.5. Гармонізація результатів діагностики; SWOT-аналіз ДКП «Міське ОПК та В» 41

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43

ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси в національній економіці, що спричинили кардинальні зміни умов господарювання на всіх її рівнях, значно розширили поле та наповнили новим змістом економічну діяльність. Докорінно змінюється цільова орієнтація, предмет і метод діагностики та економічного аналізу діяльності всіх структурних ланок національної економіки країни. Практична необхідність вивчення кон'юнктури ринку, факторів зовнішнього і внутрішнього економічного середовища підприємств та їх адаптивності, оцінки потенційної прибутковості і ступеня підприємницького ризику суттєво впливають на методику і організацію аналітичних досліджень.

Господарювання в ринкових умовах вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва та ініціативи.

Важлива роль у вирішенні цього завдання відводиться діагностиці фінансово-економічного стану підприємства. З її допомогою розробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, відшукуються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів та працівників.

Важливого значення діагностика фінансово-економічного стану підприємства набуває за ринкових реформ, коли на перший план виходять економічні методи управління: вона має не лише виявити хиби, а й розкривати можливості дальшого зростання економіки.

Нові умови господарювання вимагають від працівників, спеціалістів та керівників підприємств пошуку та впровадження нових, нетрадиційних підходів до управління виробництвом, посилення його впливу на досягнення високих кінцевих результатів. Саме тому в системі управління підприємством важливе значення має використання нових, сучасних методів аналізу фінансового стану підприємства, розроблених наукою, але недостатньо використовуваних на практиці.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні теоретико-методологічних засад діагностики фінансово-економічного стану ДКП «Міське ОПК та В» та застосуванні теоретичних напрацювань для аналізу ефективності діяльності даного підприємства.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі виконувались наступні завдання:

- визначення сутності фінансового стану підприємства та інформаційної бази його аналізу;

- огляд існуючих методологічних підходів до аналізу фінансово-економічного стану підприємств;

- проведення діагностики фінансово-економічного стану ДКП «Міське ОПК та В», а саме:

а) аналіз динаміки та структури балансу даного підприємства;

б) діагностика використання трудового потенціалу;

в) оцінка фінансової стійкості підприємства;

г) аналіз показників ліквідності, прибутковості та ділової активності.

- обґрунтування напрямів поліпшення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження виступають особливості та специфіка проведення діагностики потенціалу підприємства.

Об’єктом діагностики виступає ДКП «Міське ОПК та В».

Методи дослідження. Для досягнення мети роботи були використані наступні методи: діалектичний, який дозволив досліджувати різні сфери діяльності у взаємозв’язку та взаємозалежності, аналітичний метод для аналізу впливу різноманітних показників і чинників на діяльність підприємства, статистичний – для збору інформації економічного аналізу масових статистичних даних з метою виявлення розвитку підприємства, монографічний – обстеження і аналіз економічної діяльності підприємства у взаємозв’язку з іншими підприємствами, графічний, табличний методи для наочності представлення розрахунків.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження дадуть змогу описати реальну картину стану діяльності ДКП «Міське ОПК та В» на сучасному етапі, дадуть можливість виявити його сильні та слабкі сторони, що в майбутньому дасть можливість підприємству покращити своє становище, підвищити ефективність використання ресурсів та потенціалу підприємства, гідно конкурувати на ринку та підвищити прибутковість.

Курсова робота складається з змісту, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи становить аркуш друкованого тексту.

Закрыть

Особенности и специфика проведения диагностики потенциала предприятия на примере ГКП Городское ОПК и В

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.