Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Фінансова стабільність в економічній діагностиці сучасного підприємства  5

1.1 Економічна суть фінансової стабільності та стійкості 5

1.2. Система показників фінансової стабільностіпідприємства. 10

1.3. Забезпечення фінансової стійкості підприємства. 19

Розділ 2. Дослідження фінансової стійкості ТОВ "ЄВА". 26

2.1. Загальна характеристика підприємства. 26

2.2. Аналіз ліквідності підприємства. 28

2.3. Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності 31

2.4. Оцінка ділової активності 33

2.5 Оцінка рентабельності 35

Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства. 37

3.1 Проектування заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану підприємства. 37

3.2 Фінансово-економічна оцінка запропонованих заходів. 40

Висновки. 42

Список використаних джерел. 44

Додатки. 46

Вступ

Актуальність теми. В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів.

Ринкова трансформація підприємств вимагає якісно нового підходу до оцінки фінансового стану підприємств, до його необхідності та значущості в системі фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для досягнення ефективної підприємницької діяльності. Тому важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового менеджменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії внутрішніх та зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості.

Фінансова стійкість — це здатність підприємства протистояти операційним труднощам. Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Під фінансовою стійкістю також розуміють характеристику відповідності структури джерел фінансування структурі активів підприємства. На відміну від аналізу платоспроможності підприємства, який оцінює оборотні активи та короткострокові зобов’язання, фінансова стійкість визначається на підставі аналізу співвідношення джерел фінансування і його відповідності стану активів.

Теоретична, методична та практична значимість забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств зумовили вибір теми курсової роботи.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних засад та обґрунтування напрямків забезпечення фінансової стабільності підприємств України.

Відповідно поставленої мети в роботі вирішувались такі завдання:

- уточнити зміст категорії “фінансова стабільність підприємства” та її місце у фінансовій науці;

- обґрунтувати необхідність, мету та основні завдання оцінки фінансової стійкості підприємства та вивчити сучасні методичні підходи щодо її визначення;

- проаналізувати сучасний фінансово-економічний стан та обчислити показники фінансової стійкості товариства з обмеженою відповідальністю «Єва» й сформулювати пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади фінансової стабільності підприємств та напрямки її забезпечення.

Об'єктом дослідження є сукупність організаційно-економічних відносин, що складаються в процесі удосконалення управління фінансово-економічним станом та підвищення фінансової стійкості товариства з обмеженою відповідальністю «Єва».

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Система показателей финансовой устойчивости предприятия на примере ООО ЕВА

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.