План

1.Мікроекономічний аналіз ринків факторів виробництва.

2.Попит і пропозиція на фактори виробництва.

3.Граничний продукт ресурсу у грошовому виразі.

4.Еластичність попиту на фактори виробництва.

5.Пропозиція факторів виробництва.

6.Суть і особливості ринку праці.

7.Умови рівноваги і моделі ринку праці.

8.Заробітна плата як ціна праці.

9.Форми і системи заробітної плати.

10.Ринок капіталів.

11.Ринок землі. Рента.

12.Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства.

7. Умови рівноваги і моделі ринку праці

Як і всі інші ринки, ринок праці функціонує на основі взаємодії чинників ціни праці, попиту на неї та її пропозиції.

Пропозиція праці визначається передусім ціною праці (ставкою заробітної плати), а також рівнем податків, потребами в забезпеченні непрацюючих членів сім'ї працівника, звичками й традиціями, культурою і релігією, силою профспілок тощо.

Попит на працю також залежить від ціни на неї, а також визнача­ється потребами виробництва у відповідності із попитом на товари і послуги, технічним рівнем підприємств, станом технології тощо.

Суб'єкти ринку праці - фірми і наймані працівники - вступають у відносини купівлі-продажу праці. В результаті конкуренції між ними через механізм попиту і пропозиції встановлюється певний обсяг зайнятості і рівень оплати праці.

Ринок праці - це конкурентний ринок.

За умов конкурентного ринку ні фірми, ні працівники не можуть впливати на ринкову ситуацію в цілому, рівновага ринку не залежить від поведінки окремих фірм, окремих груп найманих працівників, а визначається загальною ринковою кон'юнктурою, тобто спільною взаємодією всіх суб'єктів ринку праці.

Стан рівноваги ринку праці визначається рівноважною ціною праці (рівноважною ставкою заробітної плати), яка збалансовує попит на працю та її пропозицію, визначаючи рівноважний рівень зайнятості даного виду праці. Ситуація рівноваги гіпотетичного ринку праці відображена на рисунку, де Wo — рівноважна ставка заробітної плати (ціни праці), Qo - рівноважний обсяг зайнятості, D - графік попиту на працю, S - графік пропозиції праці.

Точка E - точка рівноваги даного ринку. Однак рівновага забезпе­чується мінімально можливою ставкою заробітної плати Wo. Якщо її рівень опуститься нижче, фірми зіштовхнуться із проблемою величезної нестачі працівників, а обсяг виробництва в економіці, якщо ціна праці зменшилась в усіх сегментах ринку праці, катастрофічне впаде, А за рівня W1 теоретично не знайдеться жодного працівника на ринку, який взагалі згодився б працювати - пропозиції праці не існуватиме взагалі.

Але, якщо ставка заробітної плати підніметься, скажімо, до рівня W2, виникає протилежна ринкова ситуація. Кількість пропонованої праці при цьому (Qs) буде значно перевищувати попит на неї (QD), а різниця між пропозицією і попитом покаже кількість запропонованої праці, що не знайшла застосування (лінія ab). В економіці внаслідок цього виникає безробіття.

Однак, перевищення заробітною платою її рівноважного рівня не може продовжуватись надто довго: під впливом зменшення попиту на працю відбудеться зниження ставки заробітної плати до рівноважного рівня і навіть нижче — завдяки існуванню надлишкової пропозиції праці. Згодом рівень заробітної плати підвищиться до рівноважного рівня під дією ринкового конкурентного механізму. Коливальний характер досягнення рівноваги ринку праці свідчить про її нестійкість: рівновага легко втрачається під впливом різних причин, хоча ринковий механізм прагне повернути ринок праці да стану стійкої рівноваги і повної зайнятості.

Існування в ринковій економіці стійкого безробіття свідчить про вплив на ринок праці ряду неконкурентних чинників, що перешкоджають досягненню його рівноваги, сприяючи відхиленню заробітної плати вище її рівноважного рівня.

Першим таким чинником є держава, яка встановлює мінімальний рівень заробітної плати, обов'язкового для всіх фірм, а також здійснює її індексацію. Це підвищує рівень заробітної плати, який виявляється вищим від рівноважного.

Інший чинник - діяльність професійних спілок, зусилля яких спрямовані на зростання рівня оплати праці. Через систему укладення генеральних угод і колективних договорів профспілки змушують асоціації підприємців згоджуватись на підвищення заробітної плати членам профспілок. Це ще більше порушує рівновагу ринку праці, сприяє посиленню безробіття.

Водночас, існують і інші чинники, які впливають передусім на пропозицію праці. Зокрема, на пропозицію мають вплив два фактори, що діють в протилежних напрямках. Йдеться про ефект заміщення (заміни) і ефект доходу.

Ефект заміни виникає тоді, коли за високої заробітної плати вільний час розглядається як потенційний збиток. Час дозвілля видається надто дорогим, тому працівник надає перевагу праці замість дозвілля. Це збільшує пропозицію праці.

Ефект доходу виявляється тоді, коли дуже висока заробітна плата розглядається джерелом розширення вільного часу (дозвілля). Зростання вільного часу зменшує пропозицію праці.

В силу дії усіх згаданих - конкурентних і неконкурентних - чинників формуються різні моделі ринку праці, серед яких вирізняють такі:

>конкурентна модель, де рівень заробітної плати визначається балансом попиту на працю та її пропозиції під дією ринкової конкуренції;

>монопсонічнамодель,щохарактеризуєтьсямонопольною владою підприємців (покупців праці), які й визначають ставку заробітної плати;

> профспілкова модель, за якої вирішальний вплив на визна­чення ціни праці виявляють профспілки, які захищають інтереси продавців робочої сили - найманих працівників.


8. Заробітна плата як ціна праці

Розглядаючи ринок праці та умови його рівноваги, ми вважали заробітну плату ціною праці. Так її й трактує сучасна економічна теорія. Проте таке уявлення про економічну природу заробітної плати формувалось протягом століть, та й сьогодні існують різні її інтерпретації.

Спочатку заробітну плату розглядали грошовим виразом мінімуму засобів існування (В.Петті в 17 ст., Д.Рікардо і Т.Мальтус на початку 19 ст. та інші). Паралельно з цим формувалось уявлення про заробітну плату як ціну праці (той же В.Петті).

Критикуючи даний підхід, К.Маркс (середина 19 ст.) розробив свою теорію заробітної плати, яку він трактував грошовим виразом вартості і ціни робочої сили, розмежовуючи поняття праці (процесу створення життєвих благ) і робочої сили (здатності до праці).

Сучасне уявлення про економічну природу заробітної плати має витоки з теорії "трьох факторів" Ж.Б.Сея (початок 19 ст.). Згідно з цією теорією, заробітна плата - дохід на фактор праці. На цьому ґрунті (в лоні неокласичної теорії) поступово й сформувалось сучасне розуміння суті заробітної плати.

Отже,заробітнаплата—церинковацінапраці.

Як ринкова ціна праці заробітна плата розглядається в широкому і вузькому значенні. В широкому розумінні це поняття включає оплату праці працівників як матеріального, так і нематеріального виробництва, враховуючи і премії, гонорари, іншу винагороду за працю. У вузькому розумінні заробітна плата - це ставка, або ціна, що визначається за використання одиниці праці протягом визначеного часу (години, дня, тижня, місяця). Таке розмежування дозволяє відділити власне заробітну плату від загальних заробітків працівників.

Для характеристики рівня заробітної плати застосовуються показники номінальної і реальної заробітної плати.

Номінальна заробітна плата - грошовий вираз ринкової ціни праці.

Одиницею виміру номінальної заробітної плати є її погодинна

ставка, яка й визначається коливаннями попиту і пропозиції на сегментованому ринку праці. На рівень погодинної ставки мають вплив різноманітні чинники: попит і пропозиція в певному сегменті ринку праці; фондоозброєність і ефективність праці; продуктивність і якість праці; технологічний рівень праці, її складність; фах і кваліфікація найманих працівників; клімат, національні традиції і таке інше.

Варто враховувати, що номінальна заробітна плата не дає повного уявлення про дохід на фактор праці, адже в різний час (інколи навіть в різні періоди одного року) за одну й ту ж грошову суму можна придбати різну кількість життєвих благ. Тому визначення рівня оплати праці здійснюється через реальну заробітну плату.

Реальна заробітна плата визначається кількістю товарів і послуг, які можна придбати на номінальну заробітну плату за існуючого рівня цін після відрахування податків та інших платежів.

Отже, рівень реальної заробітної плати визначається величиною номінальної, рівнем податків і цін на товари і послуги.

Чинник цін, або рівень інфляції, в обчисленнях динаміки реальної заробітної плати розраховується як індекс вартості життя, або індекс цін споживчих товарів - коефіцієнта, що відбиває зміну цін. Зміна рівня реальної заробітної плати також визначається своїм коефіцієнтом (індексом): Іp = Ін : Івж, де Іp, Ін і Івж - відповідно, індекси реальної і заробітної плати та вартості життя.

При визначенні рівня заробітної плати застосовується показник мінімальної заробітної плати, тобто гарантованого мінімального рівня погодинної ставки. Основою розрахунку мінімальної заробітної плати виступає показник прожиткового мінімуму (вартості товарів і послуг, необхідних для задоволення вузького кола першочергових потреб людини). Проте мінімальна заробітна плата може бути й нижчою від прожиткового мінімуму (коли економіка знаходиться в стані економічного спаду, що має місце і в Україні).

Особливу роль у визначенні рівня заробітної плати відіграють професійні спілки трудящих. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки рівень оплати праці визначається генеральною угодою (трудовими, або тарифними, договорами) між профспілками і працедав­цями. Завдяки цьому забезпечується достатньо високий рівень оплати праці членам профспілок в країнах ринкової економіки. Водночас, це впливає на стан рівноваги ринку праці, на якому зберігається суттєве безробіття.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Бесплатная работа

Закрыть

Рынок факторов производства и распределение доходов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.