Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Загальна характеристика доходів підприєммтва, їх види 5

2. Джерела утворення доходу на підприємстві 12

3. Формування Валового та чистого доходів на підприємстві 18

4. Фактори, що визначають розмір доходів підприємства, резерви їх збільшення 32

Висновок 39

Література 41

Вступ

Актуальність теми дослідження. Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.

Соціально-економічний розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується якісними структурними зрушеннями у бік інтенсифікації виробництва, пошуку джерел його фінансування, підвищення його ефективності. За цих умов важливим фактором подальшого розвитку будь-якого підприємства є грошові надходження, що перевищують платежі підприємства. Від наявності або відсутності коштів буде в кінцевому підсумку залежати можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан.

Основним джерелом грошових надходжень на підприємство є дохід (виручка) від звичайної діяльності, яка залежить від галузі функціонування підприємства, обсягів його діяльності, впровадження науково-технічних розробок, а отже, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, покращення якості продукції. В умовах розвитку підприємницької діяльності створюються об'єктивні передумови реального втілення в життя зазначених факторів.

Головним складовим елементом доходу (виручки) є дохід (виручка) від реалізації, а саме та її частина, яка залишається після вирахування матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію продукції. Тому найважливішим завданням кожного господарюючого суб'єкта є одержання максимального прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії при витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання.

Таким чином, актуальність теми дослідження полягає в необхідності глибокого вивчення одного з ключових елементів діяльності будь-якого підприємства – формування і використання його доходів та резерви їх збільшення.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей формування та використання доходів підприємства, дослідження основних економічних процесів, які впливають на них, а також узагальнення результатів дослідження.

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

– ознайомитись із загальною характеристикою доходів, їх видами;

– дослідити джерела утворення доходу на підприємстві;

– дослідити формування валового та чистого доходів на підприємстві;

– охарактеризувати фактори, що визначають розмір доходів підприємства, резерви їх збільшення.

Об'єктом дослідження курсової роботи є діяльність підприємств.

Предметом дослідження курсової роботи є особливості формування та використання доходів підприємства та резерви їх збільшення.

Закрыть

Доходы предприятия, их характеристика и резервы увеличения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.