План

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання малого і середнього бізнесу.

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці.

1.2. Малий і середній бізнес як один із основних елементів економіки

1.3. Проблеми державного регулювання малого і середнього бізнесу в Україні

Розділ ІІ. Дослідження стану державного регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці.

2.1. Правове регулювання малого і середнього бізнесу.

2.2. Адміністративне регулювання малого і середнього бізнесу (на прикладі стоматологічної діяльності).

2.3. Податкове регулювання та сприяння розвиткові бізнесу.

Розділ ІІІ. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Україні.

3.1. Досвід зарубіжних країн.

3.2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні.

3.2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні.

Розвитку малого бізнесу в Україні уряд надає велике значення. Державна підтримка малого бізнесу в Україні на сучасному етапі здійснюється за такими основними напрямками:

–упорядкування та вдосконалення законодавчої та нормативної бази, що регламентує діяльність малого підприємництва;

–поглиблення регуляторної реформи, спрямованої на спрощення процедур реєстрації, ліцензування та започаткування бізнесу;

–зміцнення фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва;

–удосконалення податкової політики щодо малого підприємництва;

–запровадження заявочного принципу отримання дозволів, необхідних для започаткування діяльності суб’єктів підприємництва, запровадження процедури отримання дозволів в „єдиному офісі”;

–розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва, яка забезпечуватиме інформаційні, консультативні, науково-технологічні та навчальні послуги для малих підприємств;

–запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня, знань, навичок учасників підприємницької діяльності у питаннях ведення бізнесу, поширення серед населення правових і економічних знань, необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Державна підтримка малого бізнесу в Україні спирається на Закони України: „Про державну підтримку малого підприємництва” та „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”. Важливе значення для подальшого розвитку малого підприємництва в Україні має Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Щорічно Кабінетом Міністрів України розробляються заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва та виділяються кошти на їх реалізацію під час розробки проектів Закону України про Державний бюджет.

Дерегуляція, регуляторна політика та спрощення стягнення податків, обліку та звітності – важливі напрями такої підтримки. Важлива також фінансова підтримка малого бізнесу, розвиток банківської системи.

В той же час дослідження показало, що кількість діючих малих підприємств в регіоні визначається станом розвитку ринку капіталу, розвитком попиту, наявністю трудових ресурсів та наявністю умов безпечного ведення справи. Крім того, умовою розвитку малого підприємництва в регіонах є їхній високий виробничо-інноваційний потенціал. Великі підприємства необхідні малим та середнім підприємствам і як джерело факторів виробництва, і як ринок збуту готової продукції. Можливо очікувати позитивні результати у розвитку сектору малого бізнесу, якщо буде знайдено засіб стимулювання цільових альянсів та встановлення підрядних відносин.

Необхідно розробити заходи державної підтримки малих фірм, що застосовують високі технології. Серед заходів, що спрямовані на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів малого підприємництва, можливо передбачити:

–Формування регіональних венчурних фондів з метою фінансового забезпечення заходів щодо підтримки інноваційної діяльності суб’єктів малого підприємництва.

–Створення регіональних центрів інноваційних і високих технологій малого бізнесу, на які покласти такі функції:

сприяння реалізації органами місцевої влади заходів підтримки і розвитку інноваційного малого підприємництва;

організація і здійснення діяльності щодо просунення на ринок інноваційної продукції, технологій і наукових розробок суб’єктів малого підприємництва, у тому числі імпортозаміщуючої продукції, інформування суб’єктів ринку про здобутки і можливості малого бізнесу в сфері інновацій;

організаційне й інформаційне забезпечення діяльності з формування і функціонування регіональних венчурних фондів, координація заходів із залучення позабюджетних джерел формування;

надання суб’єктам малого підприємництва патентно-ліцензійних, консалтингових і інших профільних послуг у сфері інновацій;

створення молодіжних інноваційно-виробничих комерційних центрів у складі технопарків.

–Розробка комплексу заходів із підготовки кадрів для малого інноваційного бізнесу за спеціальностями, пов’язаними з високими технологіями, оцінкою інтелектуальної власності, патентознавством, керуванням інноваціями.

На рівні регіонів для підтримки розвитку малого підприємництва необхідна система заходів, спрямована на підвищення платоспроможного попиту в регіоні, на захист вітчизняного товаровиробника, на боротьбу зі злочинністю. Крім того, розвиток малого виробничого підприємництва в регіонах неможливий без успішної приватизації підприємств. Необхідне сприяння розвитку місцевого (районного) малого підприємництва конкретного профілю виробничої діяльності (з урахуванням регіональних особливостей).

Крім того, слід відмітити, що заходи державної підтримки малого підприємництва в Україні не матимуть успіху без жорсткої боротьби уряду з корупцією.

І ще один висновок можна зробити. Для успішного розвитку малого підприємництва необхідне формування позитивних установок у населення регіонів на заняття саме підприємницькою діяльністю. Такі установки визначаються сукупністю як раціональних міркувань, так і соціальних традицій, підсвідомих реакцій, моральних установок, розрізненими фактами особистого досвіду. Діяльність у цьому напрямі повинна бути націлена перш за все на молоде покоління, і тут велика відповідальність покладається на бізнес-освіту в Україні. Тому важливим напрямом підтримки сектора малого бізнесу є вдосконалення бізнес-освіти. У навчальних планах і програмах для економічних спеціальностей необхідно передбачити систематичне, протягом усього періоду навчання, опанування студентами засобів успішного ведення власної справи.

Здається доцільним використання досвіду Великобританії з організації стажування за спеціальністю на малих підприємствах студентів старших курсів протягом двох років.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Бесплатная работа

Закрыть

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в рыночной экономике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.