План

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання малого і середнього бізнесу.

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці.

1.2. Малий і середній бізнес як один із основних елементів економіки

1.3. Проблеми державного регулювання малого і середнього бізнесу в Україні

Розділ ІІ. Дослідження стану державного регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці.

2.1. Правове регулювання малого і середнього бізнесу.

2.2. Адміністративне регулювання малого і середнього бізнесу (на прикладі стоматологічної діяльності).

2.3. Податкове регулювання та сприяння розвиткові бізнесу.

Розділ ІІІ. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Україні.

3.1. Досвід зарубіжних країн.

3.2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні.

Розділ ІІ. Дослідження стану державного регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці.

2.1. Правове регулювання малого і середнього бізнесу.

Правове регулювання – це діяльність держави з встановлення обов’язкових для виконання юридичних норм поведінки суб’єктів права. Необхідний у цьому разі примус забезпечується розвитком громадської свідомості та силою державної влади. Водночас юридичні норми мають бути зрозумілими людям, належно обґрунтованими, системно організованими і придатними для практичної реалізації.

Правове регулювання малого і середнього бізнесу має свій предмет, оскільки пов’язане з юридичним визначенням засобів, інструментів і процедур реалізації державної влади.

Стрижнем правового регулювання є розроблення та юридичне закріплення норм поведінки суб’єктів економічних відносин. Традиційно в кожній нормі виокремлюють три основні елементи: гіпотезу, диспозицію та санкцію. Гіпотеза – це такий елемент норми, в якому зазначаються умови, обставини ситуації у сфері економічних відносин, з настанням яких норма набирає чинності. Диспозиція – це частина норми, яка визначає права та обов’язки учасників відносин. Санкція – це та частина норми, яка передбачає заходи адміністративно-правового примусу в разі невиконання обов’язків учасниками економічних відносин. Якість правового регулювання залежить від того, як законодавчі органи формують юридичні норми. Основними формами правового регулювання економіки в Україні є:

–конституція та закони України;

–укази та розпорядження Президента України;

–постанови та інші акти ВРУ;

–постанови та розпорядження КМУ;

–нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

Основними Законами України є: „Про підприємництво”, „Про власність”, „Про підприємства України”, „Про господарські товариства”, що були затверджені ще у 1991 р. Підприємці нарешті дочекалися прийняття Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про національну програму розвитку малого підприємництва в Україні”.

На розгляд до Верховної Ради України подано законопроекти „Про кредитні спілки”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері підприємництва”, „Про мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва спеціалізованими установами” а також законопроект „Про систему державної реєстрації суб’єктів господарювання”, впровадження якого сприятиме спрощенню процедур створення та входження суб’єктів малого і середнього бізнесу в ринок. Гармонізації чинної в країні системи стандартизації, сертифікації, акредитації з міжнародними та європейськими нормами і правилами сприятиме впровадження Закону України „Про стандартизацію”.

Отже, із вищесказаного можна зробити такий висновок: що правове регулювання малого і середнього бізнесу знаходиться на стані розвитку та вдосконалення законодавчої бази яке супроводжується прийняттям нових законопроектів щодо державного регулювання малого і середнього бізнесу.


2.2. Адміністративне регулювання малого і середнього бізнесу (на прикладі стоматологічної діяльності).

Адміністративні методи ДРЕ – це інструменти прямого впливу держави на діяльність суб’єктів ринку. Їхні ознаки: прямий вплив державного органу або посадових осіб на дії виконавців через встановлення їхніх обов’язків, норм поведінки та відання команд відповідальність суб’єктів господарювання за ухилення від виконання указів. Адміністративні методи випливають із необхідності регулювати деякі види економічної діяльності для захисту інтересів громадян і суспільства в цілому. Основними інструментами адміністративного регулювання є ліцензії, квоти, санкції, норми, стандарти, державні замовлення.

Ринок не передбачає необмеженої свободи дій підприємницьких структур. Відповідно до чинного законодавства України деякі види підприємницької діяльності потребують спеціального ліцензування.

Ліцензія – це офіційний документ, який засвідчує право суб’єкта господарювання здійснювати певний вид господарської діяльності протягом певного періоду за дотримання спеціальних умов. На практиці приблизно 90% усіх ліцензій видаються місцевими органами, що і зумовлює регіональну варіативність процесу ліцензування. В Україні стандартним терміном чинності ліцензії є три роки.

За видачу ліцензій для більшості видів господарської діяльності береться стандартна плата, що становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.), якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, та 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.), якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

Залежно від виду діяльності чинним законодавством передбачено три процедури отримання ліцензій: за заявниць ким принципом, за дозвільним принципом та за конкурсом.

Отримання ліцензії на здійснення стоматологічної діяльності здійснюється за принципом дозвільним, тобто крім заяви та підтвердження державної реєстрації, має подати додаткові документи, які підтверджують його спроможність проводити певний вид діяльності відповідно до вимог ліцензованих умов (з дозволу певного органу).

Постановою від 14 листопада 2000 р. Кабінет Міністрів України затвердив перелік, що здійснюють ліцензування відповідних видів діяльності [5. ст. 225].

Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, при якому створено Експертно-апеляційну раду, головною метою якої є підтримка діалогу у трикутнику „виконавча влада – громадськість – суб’єкти підприємництва”.

Об’єктом дослідження адміністративного регулювання малого і середнього бізнесу є стоматологічна діяльність. Із всіх напрямків приватної медицини стоматологічний бізнес в Україні найбільш розвинений. З часу Союзу стоматологія фінансувалась краще, ніж інші напрямки медицини. Нажаль, об’єктивної інформації про місткість стоматологічного ринку і кількість гравців на ньому немає. По різним оцінкам, 25-30% стоматологічного ринку знаходиться в тіні [20. ст. 106-114]. Багато приватних кабінетів працюють навіть без ліцензії. Система надання стоматологічних послуг настільки недосконала і не контрольована, що оцінити цей ринок дуже важко.

Після реєстрації і консультації санітарної служби відносно відповідних вибраних приміщень стандартом стоматолог-бізнесмен повинен отримати ліцензію в Міністерстві здоров’я України на проведення медичної практики відповідного профілю. Перелік документів для отримання ліцензій складається із 12-13 пунктів. Крім відповідних документів підприємець повинен подати заключення про відповідність існуючого приміщення санітарним нормам і правилам. Підготовивши необхідні документи, стоматолог-бізнесмен може скористатися послугами фірм, які допомагають отримати ліцензію. Вартість такої послуги приблизно 500 грн., ліцензію видають протягом місяця. Ліцензія на здійснення стоматологічної діяльності коштує 340 грн.

Сертифікація та стандартизація є стратегічними напрямами адміністративного регулювання в рамках підприємницької політики і, нажаль, створюють найбільше перешкод для підприємців.

В Україні діє Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, основним завданням якого є формування ефективно діючої національної системи сертифікації та стандартизації, яка була б спрямована на захист національного споживача й товаровиробника від неякісної продукції та пристосована до сучасних ринкових вимог світового співтовариства, зокрема ЄС. Нинішня система поки що є малоефективною та недосконалою. Так, в одній державній установі зосереджено майже всі монопольні функції щодо стандартизації, сертифікації, акредитації та відповідності технічним вимогам, при цьому Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики самостійно розробляє нормативи для всіх названих процедур. Але світова практика доводить, що не може бути єдиного органу, котрий би визначав процедури із сертифікації наприклад ліків. З метою приведення українських стандартів у відповідність до міжнародних стандартів протягом останнього часу відбулися значні зміни в законодавчій базі. У 2001 р. Було прийнято Закони України „Про підтвердження відповідності”, „Про стандартизацію”, „Про акредитацію”.

Останнім часом з метою вдосконалення системи сертифікації та стандартизації уряд і недержавні організації спрямовують зусилля на скорочення переліку товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, а також здійснюють розроблення спільної програми разом із Міжнародною організацією стандартів ЄС, СОТ та іншими міжнародними установами щодо приведення українських стандартів у відповідність до міжнародних стандартів якості.

Санкції – це заходи держави, спрямовані на покарання суб’єктів ринку, які не виконують установлених правил діяльності. У порядку економічних санкцій держава може вимагати сплату неустойки, штрафів, пені за невиконання суб’єктами ринку певних зобов’язань, а також вилучати на користь державного або місцевих бюджетів виручку від незаконної діяльності.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Бесплатная работа

Закрыть

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в рыночной экономике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.