Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів

Показники ефективності використання основних засобів розраховуємо в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9- Визначення показників ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства в 2005 р.

№п/п Назва показників Одиниці вимірювання Величина Обґрунтування
1. Обсяг виробленої продукції грн. 708223,3 З таблиці 2.3
2. Первісна вартість основних фондів станом на початок року грн. 122800 З таблиці 2.10
3. Первісна вартість основних фондів станом на кінець року грн. 123100 З таблиці 2.10
4. Залишкова вартість основних фондів станом на початок року грн. 300 З таблиці 2.4
5. Знос основних засобів за 2005 рік грн. 37167,8 З таблиці 2.10
6. Залишкова вартість основних фондів станом на кінець року грн. 85932,2 ЗВОФ=ПВОФ-ЗН
7. Середньорічна первісна вартість основних фондів грн. 122950 ПВОФсер=(ПВОФп+ПВОФк)\2
8. Середньорічна залишкова вартість основних фондів грн. 43116,1 ЗВОФсер=(ЗВОФп+ЗВОФк)\2
9. Фондовіддача виходячи з первісної вартості основних фондів грн./грн. 5,76 Ф=ВП/ПВОФсер
10. Фондовіддача виходячи з залишкової вартості основних фондів грн./грн. 16,43 Ф=ВП/ЗВОФсер

Висновок:1.Фондовіддача виходячи з первісної вартості основних фондів становить 5,76 грн.\грн.

2. Фондовіддача виходячи з залишкової вартості основних фондів становить16,43 грн.\грн.


2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі

Показники середньооблікової чисельності персоналу визначаємо з таблиці 2.10.

Таблиця 2.10Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу в 2005 р.

№ п/п Назва показників Одиниці вимірювання Величина Розрахунок (обґрунтування)
1 2 3 4 5
1 Середня облікова чисельність персоналу за січень осіб 27 З умови
2 Середня облікова чисельність персоналу за лютий осіб 27 З умови
3 Середня облікова чисельність персоналу за березень осіб 27 З умови
4 Середня облікова чисельність персоналу за квітень осіб 27 З умови
5 Середня облікова чисельність персоналу за травень осіб 29 З умови
6 Середня облікова чисельність персоналу за червень осіб 33 З умови
7 Середня облікова чисельність персоналу за липень осіб 33 З умови
8 Середня облікова чисельність персоналу за серпень осіб 33 З умови
9 Середня облікова чисельність персоналу за вересень осіб 30 З умови
10 Середня облікова чисельність персоналу за жовтень осіб 29 З умови
11 Середня облікова чисельність персоналу за листопад осіб 29 З умови
12 Середня облікова чисельність персоналу за грудень осіб 29 З умови
13 Середня облікова чисельність персоналу у першому кварталі осіб 27 З умови
14 Середня облікова чисельність персоналу у другому кварталі осіб 30 З умови
15 Середня облікова чисельність персоналу у третьому кварталі осіб 32 З умови
16 Середня облікова чисельність персоналу у 4-му кварталі осіб 29 З умови
17 Середня облікова чисельність персоналу за 9 місяців осіб 30 З умови
18 Середня облікова чисельність персоналу за рік осіб 30 З умови
19 Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню - 0,13 Кзвзвсо
20 Коефіцієнт плинності кадрів - 0,13 Кпл=(Чзв'+Чзв''+Чзв''')/Чсо
21 Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому на підприємство - 0,2 Кпрпрсо
22 Коефіцієнт приросту персоналу підприємства - 0,07 Кприр.=Кпрзв

Отже, з розрахунків даної таблиці означає, що чисельність персоналу зросла на 7%.


2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат

Бюджет поточних затрат торгівельного підприємства у 2005 році наведемо в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11-Бюджет поточних затрат підприємства у 2005 році за економічними елементами затрат

№ пп Назва показників Величина,грн. Обґрунтування (розрахунок)
1 2 3 4
1 Матеріальні затрати 284854,5 З даних
2 Витрати на оплату праці 142427,25 З даних
3 Відрахування на соціальні заходи 54122,4 З даних
4 Амортизація основних фондів, всього, у тому числі: 37167,8 ряд.4 = ряд.4.1+ряд.4.2+ряд.4.3
4.1 перша група основних фондів 1964,8 з таблиці
4.2 друга група основних фондів 14736 з таблиці
4.3 третя група основних фондів 20467 з таблиці
5 інші витрати 51137 ряд. 5 = ряд.3+ряд.2+ряд1-разом
Разом повна комерційна собівартість реалізованої продукції 569709 569709

Отже, повна комерційна собівартість реалізованої продукції569709 грн.на підприємстві у звітному році.


2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві

Показники прибутку підприємства охарактеризуємо в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 Показники прибутку підприємства в 2005 році.

№ пп Назва показників Один. вим. Величина, грн. Обґрунтування
1 2
3 4
1 Чистий дохід від реалізації продукції грн. 708223,26 Табл. 2.3
2 Повна комерційна собівартість реалізованої продукції грн. 569709 З даних
3 Прибуток від основної операційної діяльності (прибуток від реалізації товарів) грн. 138514 Ряд 3 =ряд 1- ряд 2
4 Прибуток від іншої операційної діяльності грн. 18070 З даних
5 Прибуток від операційної діяльності грн. 156584 Ряд5 =Ряд3 + Ряд4
6 Витрати на збут грн. 45577 З даних
7 Адміністративні витрати грн. 42728 З даних
8 Валовий прибуток грн. 226819 Ряд 8 =Ряд 3 + Ряд 6 + Ряд 7
9 Прибуток від фінансово–інвестиційної діяльності грн. 3070 З даних
10 Прибуток від інших видів звичайної діяльності грн. 7677 З даних
11 Прибутоквід звичайної діяльності грн. 167331 Ряд 11 =Ряд 5 + Ряд 9 + Ряд 10
12 Ставка податку на прибуток від звичайної діяльності % 30 з даних
13 Податок на прибуток від звичайної діяльності грн. 50199,3 Ряд 12 =Ряд 11 ∙30 % / 100 %
14 Чистий прибуток грн. 117131,7 Ряд 14 = Ряд 13 – Ряд 11

Висновок до таблиці 2.12.У звітному році торговельне підприємство одержало такі прибутки: прибуток від основної операційної діяльності – 138514; прибуток від іншої операційної діяльності – 18070; прибуток від операційної діяльності – 156584; прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності – 3070; чистий прибуток – 117131,7.


2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності

2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації

Мале підприємство „Омега” здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Таким чином, підприємство уклало імпортну угоду з канадською фірмою „Камелія” на імпорт товарів з метою їх подальшої реалізації на території України.

09 квітня 2005 року товар був отриманий. Його контрактна вартість складала 2070 доларів США, мито – 2% контрактної вартості товару. 27 квітня 2005 року товар був повністю реалізований підприємством „Омега” за 18070 гривень. 28 квітня 2005 року проведена оплата постачальнику відповідно контракту.

На валютному рахунку підприємства „Омега” долари США обліковувалися за курсом 5,407 грн/дол.. США.

Курси НБУ на дати здійснення операцій: 09.04.2005 р. – 5,507грн./дол.. США;

28.04.2005 р. – 5,607грн./дол.. США.

Необхідно:

1.Показати в журналі реєстрації господарських операцій послідовність здійснення зовнішньоекономічних господарських операцій підприємства „Омега" (таблиця 2.13);

2.Розрахувати курсові різниці і показати їх у складі фінансових результатів;

3.За результатами розрахунків зробити відповідні висновки про економічну доцільність здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

Таблиця 2.13 - Журнал реєстрації господарських операцій підприємства „Омега" за квітень місяць 2005 року

Отже, за даними розрахунками таблиці фірмі „Омега” економічно доцільно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, оскільки підприємство одержало доход, який становить - 2981,4 грн.У складі фінансових результатів підприємство „Омега” відобразило:

курсову різницю по коштах на валютному рахунку на дату їх списання 0,547 грн. за один долар США;

курсову по заборгованості перед іноземним постачальником на дату їх погашення становить 1,094 грн. за один долар США.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Бесплатная работа

Закрыть

Управление доходами и его влияние конкурентоспособность предприятия - субъекта внешнеэкономической деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.