Зміст
ВСТУП
1 УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства
1.2 Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД
1.3 Чинники, які визначають розмір доходів підприємства. Цінова політика підприємства та механізм її формування
1.4 Стратегія управління доходами торгівельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
1.5 Удосконалення управління доходами та його вплив на конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта ЗЕД
2 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1 Основні положення господарської ситуації
2.2 Розробка калькуляції ціни одиниці продукції виду А і виду Б
2.3 Визначення обсягів виробленої і реалізованої продукції на малому підприємстві в 2005 році щокварталу і за рік в натуральних одиницях вимірювання і у вартісному виразі. Визначення чистого доходу від реалізації в 2005році.
2.4 Визначення залишкової вартості основних фондів операційної діяльності торгівельного підприємства у розрізі груп
2.5 Нарахування амортизації по основних засобах першої, другої та четвертої груп рівномірним методом у 2005 році і у наступних роках
2.6.Нарахування амортизації по основних засобах третьої групи методом прискореної амортизації у 2005 році і у наступних роках
2.7 Визначення показників стану основних фондів на початок і на кінець 2005 р.
2.8 Визначенні показників ефективності використання основних засобів
2.9 Визначення показників середньооблікової чисельності персоналу. Розробка балансів робочого часу у розрахунку на одного працівника в поквартальному розрізі
2.10 Формування бюджету поточних затрат підприємства на 2005 рік за економічними елементами затрат
2.11 Управління прибутком і рентабельністю на підприємстві
2.12 Обґрунтування економічної доцільності здійснення зовнішньоекономічної діяльності
2.12.1 Зміст додаткової господарської ситуації
ВИСНОВОК
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Згідно з Законом України "Про підприємства" в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу (прибутку).

Отримання доходів - виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за кордоном - свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями.

Отримання доходів створює основу для самофінансування підприєм­ства, яке займається ЗЕД за умови, що їх розмір достатній ,для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.

Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підпри­ємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвести­ційною, дивідендною політикою підприємства.

Водночас можливості підприємства щодо успішного продажу і своєї продукції (товарів, послуг) і отримання доходів залежать від ефективності організації торговельно-технологічних процесів, ступеня, з її використання наявного ресурсного потенціалу, раціональності здійс­нених витрат тощо.

Метою курсової роботи є теоретична розробка студентові певних проблемних питань з дисципліни „Економіки підприємства” і закріплення практичних навичок виконання економічних розрахунків та здійснення первинного економічного аналізу.

Завданням курсової роботи є теоретична розробка по темі: „Управління доходами та його вплив конкурентоспроможність підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності ” та закріплення практичних навичок виконання економічних розрахунків.


1. УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Склад та джерела утворення доходів підприємства

Управління доходами підприємства, спрямоване на максимізацію їх розміру, визначає необхідність їх системної класифікації, яка може бути проведена за певними ознаками.

Залежно від виду діяльності, здійснення яка дозволила отримати доходи, відрізняють:

1. Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, від операцій з тарою, від перемірювання тканин, надання платних додаткових торговельних послуг.

2. Доходи від виробничої діяльності до складу яких входить:

- виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфаб­рикатів, відходів (за наявності власного виробництва);

- виручка від послуг промислового характеру (ремонтно-будівельних, транспортних абощо), що виконані та реалізованістороннім споживачам.

3. Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді:

- суми комісійних винагород (відсотків);

- додаткової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), що підприємство є посередником, і бере участь у розрахунках при виконанні домовленості;

- доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств тощо;

4. Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності до складу яких входять:

- доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах;

- доходи, отримані від надання майна в оренду (лізинг);

- дивіденди (відсотки), отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що придбані підприємством;

- відсотки від надання комерційного кредиту;

- доходи від депозитних вкладів підприємства та інше.

5. Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав власності, підприємства, отримані при реалізації:

- майна підприємства (включаючи основні фонди), матеріальних обігових активів;

- нематеріальних активів ("ноу-хау", патентів, фірмового знаку, готової марки), програмних продуктів;

6. Інші види доходів:

- доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів, які належать підприємству;

- суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, отриманих підприємством;

- доходи від об'єктів соціально-побутової сфери підприємства: плата за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, оплата путівок та інше.

Залежно від характеру отримання доходів розрізняють доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і майна підприємства та доходи від використання майна (капіталу) підприємства, від на­дання майна в оренду, використання тимчасово вільних фінансових ресурсів, цінних паперів підприємства.

Розмір реалізаційних доходів безпосередньо залежить від обсягів діяльності підприємства у звітному періоді та її ефективності.

Розмір доходів від використання майна (капіталу) підприємства залежить від його наявності та можливості використання поза вироб­ничим процесом підприємства (з об'єктивних причин чи прийнятих рішень стосовно переливу капіталу в інші підприємства та сфери еко­номіки).

Залежно від повноти та місця відображення доходів розрізняють:

- „бухгалтерські” доходи, які відображуються на рахунку реалі­зації готової продукції (товарів, матеріальних коштовностей, викона­них робіт та наданих послуг) і які використовуються для визначення фінансових результатів діяльності;

- "приховані" доходи не відображені на рахунку реалізації. До них належать:

- цільові кошти, отримані від підприємств-покупців (замовників) для власних потреб підприємства: для поповнення фонду ризику, ре­зервного фонду, фонду споживання;

- цільові кошти у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів і таке інше;

- доходи, отримані від товарообмінних операцій, які визначають­ся розрахункове, виходячи з різниці в ціні на товарно-матеріальні цінності, які обмінюються;

- фактично отримані доходи в зв'язку з реалізацією товарів (продукції) за цінами, нижчими за ціни закупки (собівартості). Їх розмір розраховується, виходячи з цін реалізації аналогічної продук­ції у відповідний період та інше.

З метою об'єктивного оподаткування законодавче визначено пере­лік "прихованих" доходів підприємств, які підлягають виявленню і включенню до складу «бухгалтерських» доходів.

Не являються доходами підприємства внески, паї, інші цільові фі­нансові кошти, які надходять за рахунок чистого прибутку юридичних осіб, які об'єднуються з підприємством на договірній основі для фінансу­вання капітальних вкладень, спрямованих на збільшення обсягів вироб­ництва, здійснення спільних програм і завдань,

З метою оподаткування прибутку підприємства згідно з Законом України "Про податок на прибуток" в складі сукупного валового доходу платника податку виділяють наступні групи доходів:

1.Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг),

2.Доходи від операцій з цінними паперами» валютними коштов­ностями та борговими зобов'язаннями.

3.Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний доход, що пов'язаний з видобутком корис­них копалин.

4.Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безо­платно наданих товарів.

5.Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгова­ності.

6.Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди).

7.Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами ми­тної території України (з урахуванням сплаченого податку).

8. Інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткуван­ня.

Найбільшу питому вагу в доходах підприємства за­ймають доходи від основної діяльності. Ці доходи для підприємства отримали назву валового доходу.

У зв'язку з тим, що в торгівлі нова споживча вартість не створює­ться, доход від реалізації товарів являє собою плату за надання торго­вельно-посередницької послуги (доведення товарів до споживачів та їх реалізація), яка становить частину виручки підприємства.

Необхідність отримання доходів від діяльності під­приємства обумовлена потребою відшкодування витрат на ведення ді­яльності і отримання певної суми прибутку, яка забезпечує досягнен­ня стратегічної мети підприємства.

Основними джерелами доходів від продажу товарів є:

- торговельна надбавка до ціни придбання товарів;

- торговельна знижка з продажної ціни товару.

За своєю економічною природою торговельні надбавки та знижки являють собою ціну на послуги підприємства, їх рі­вень, як і рівень інших цін, в умовах ринкової економіки залежить:

- з одного боку, від співвідношення між попитом та пропозицією на торговельні послуги, ступеня конкуренції на товарному ринку (регіональному), якості послуг, що надаються, і рівня цін закупівлі та продажу товарів;

- з іншого боку, від витратомісткості реалізації товарів і норми прибутку, яка відповідає стратегії розвитку підприємства.

Місце торговельної надбавки (знижки) в структурі роздрібної ціни товарів зображено на рис. 1.1

Різниця між ціною продажу та купівлі товарів на різних стадіях реалізації товару являє собою доход підприємства з одиниці реалізованого товару. Валовий доход підприємства формується як різниця між виручкою від реалізації товарів та сумою оплати постачальникам закуплених товарів.

Рис. 1 - Структура роздрібної ціни товару

У громадському харчуванні валовий доход утворюється за рахунок торговельної надбавки (знижки), а також від націнки громадського харчування. Націнки громадського харчування призначені на по­криття витрат, які пов'язані з виробництвом продукції громадського харчування і організацією її споживання. Рівень націнок диференці­юється:

- за націночними категоріями, які відповідають класу обслугову­вання (люкс, вища, перша, друга, третя категорії);

- за продукцією (стравами, сировиною) - на делікатесні товари, порціонні страви, спиртні напої тощо.

В оптовій торгівлі валовий доход утворюється також у вигляді різниці між ціною придбання та продажу товарів. Його розмір зале­жить від розміру надбавки, яка диференціюється за формами оптово­го товарообороту, виходячи з їх витратомісткості.

Оскільки розмір торговельних надбавок справляє суттєвий вплив на роздрібні ціни реалізації товарів, одним з інструментів державного регулювання споживчого ринку може бути державне регулювання їх рівня.

Необхідність у введенні державного регулювання (як інструмент стримування зростання загального рівня цін) обумовлюється вимогою підтримання необхідних макроекономічних пропорцій (між споживанням та накопиченням, нормою прибутку в сфері виробництва та обігу абощо).

Державне регулювання може носити всеохоплюючий характер (тобто розповсюджуватися на всі товарні групи) або вводитися ло­кально (на найбільш соціальне значущі групи товарів).

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Бесплатная работа

Закрыть

Управление доходами и его влияние конкурентоспособность предприятия - субъекта внешнеэкономической деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.