Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ.. 2

Розділ 1 Теоретичне дослідження прибутку підприємств. 4

1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. 4

1.2. Особливості управління прибутком підприємства в сучасних умовах. 9

1.3. Необхідність планування прибутку підприємства. 13

1.4. Проблеми підприємств та причини їх виникнення. 15

Розділ 2 Аналіз прибутку та рентабельності на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз». 18

2.1. Економіко-організаційна характеристика Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз». 18

2.2. SWOT-аналіз підприємства. 22

2.3. Структурно-динамічний аналіз майна підприємства  та джерел його утворення. 27

2.4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності 36

2.5. Планування прибутку на прикладі ПАТ «Компанія «Райз». 38

Розділ 3. шляхи вдосконалення фінансово-майнового  стану підприємства.. 42

3.1. Внутрішні резерви покращення фінансово-майнового  стану підприємства. 42

3.2. Управління  зовнішніми джерелами фінансування підприємства. 48

Висновки.. 53

Список використаної літератури.. 55

Вступ

Актуальність теми. Прибуток являє собою певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність - найкращий доказ регресу й соціального напруження. Зміст будь-якої підприємницької діяльності полягає у досягненні економічного ефекту у вигляді прибутку. Нині в Україні в умовах реформування економіки спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності, що означає збитковість багатьох підприємств. У зв'язку з цим управління підприємством вимагає вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку, що і являється актуальністю в розвитку та діяльності підприємства. Чим більше уваги приділяється цій економічній категорії, тим ефективніше функціонує підприємство. Усе це зумовлює необхідність дослідження теоретичних засад функціонування прибутку і його впливу на темпи і пропорції суспільного відтворення. Основна мета управління прибутком підприємства - забезпечення зростання його суми і рівня, а також ефективний його розподіл за напрямками економічного розвитку.

Кінцевим результатом, який створює торговельному підприємству фінансові ресурси, що необхідні для розширення його діяльності, необхідні для формування його сталості і конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг, є прибуток. Саме на основі одержаного прибутку кожне підприємство незалежно від форми власності та виду діяльності виконує свої функції, спрямовуючи кошти на власний розвиток, на соціальні потреби, у фонд матеріального заохочення та на інші цілі. Тому у сучасному господарюючому механізмі прибуток стає не тільки важливим показником, а й ціллю роботи підприємств.

Актуальність теми полягає в необхідності дослідження питань ефективного управління прибутком підприємств, так як він є основним показником господарської діяльності торгового підприємства.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ функціонування механізму управління прибутком підприємства, здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання аналізу прибутковості підприємства, ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз», а також проведення аналізу діяльності даного підприємства.

Об’єктом дослідження є діяльність підприємства Публічне акціонерне товариство «Компанія «Райз»

Предметом дослідження є методологічні аспекти управління та планування прибутком підприємства.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:

- систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички, набуті під час вивчення курсу “Фінанси підприємств”;

- перевірити вміння застосовувати ці знання для аналізу фінансово-майнового стану на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Інформаційною базою для написання роботи була економічна література, перелік усіх використаних джерел наводиться у списку використаної літератури, що знаходиться у кінці роботи, а також статутні документи та фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Компанії «Райз», що зосереджені в додатках.

Закрыть

Современные подходы к управлению и планированию прибылью предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.