Зміст

Вступ

1.Характеристика послуг готельного комплексу «Світанок»

2.Оцінка ринку збуту

3.Форми та рівні конкуренції

4.Виробничий план підприємства

5.Маркетингова стратегія ЗАТ «Світанок»

6.Організаційний план

7.Юридичний план ЗАТ «Світанок»

8.Оцінка ризику та страхування

9.Фінансовий план підприємства

Висновки

Використана література

8. Оцінка ризику та страхування

Проаналізувавши діяльність нашого підприємства ми можемо сформувати ряд ризиків і запропонувати міри по їх зниженню:

Політичні ризики: пов’язані з нестабільністю господарської, податкової, банківської політики держави, відсутність державної підтримки.

Міри по зниженню політичних ризиків: розробка внутрішньої податкової політики; формування ділового зовнішнього середовища (партнери, консорціуми, фінансово-промислова група), активна взаємодія власників з державними органами влади ,отримання статусу оздоровчого центру відпочинку.

Юридичні ризики: пов’язані з недосконалістю законодавства, не чіткістю оформлення документів, неясністю судових мір у випадку протиріччя між власниками, затягування термінів підрядчиками.

Міри по зниженню юридичних ризиків: чіткість формування відповідних статей в документі, залучення для оформлення документів спеціалістів ,які мають відповідний досвід у цій сфері, виділення відповідного фінансування для використання роботи юристів і перекладачів.

Технічні ризики: пов’язані з складністю проведених робіт, відсутністю на даний час технічного проекту.

Міри по зниженню технічних ризиків: пришвидшення розробки (або отримання гарантії від постачальників), заключення контрактів на умовах «під ключ» з санкціями за невиконання в поставлені терміни.

Виробничі ризики: пов’язані з можливістю затримки введення в експлуатацію нового технологічного обладнання і недостатньо висока якість наданих послуг.

Міри по зниженню виробничих ризиків: чітке календарне планування і управління організацією, пришвидшена розробка дизайн-концепції, включаючи критерій якості, розробка і виконання системи контролю якості послуг на всіх етапах їх надання, виділення достатніх фінансових засобів для купівлі високоякісного обладнання.

Внутрішній соціально-психологічний ризик: соціальна напруга в колективі, дефіцит кваліфікованих кадрів, наявність деструктивної позиції.

Міри по зниженню ризику: підбір професійних кадрів (включаючи тестування), при необхідності – навчання, розробка механізму стимулювання працівників, система прозорого багаторівневого інформування колективу, розробка ефективного підходу до формування і розподілу фонду оплати праці.

Маркетингові ризики: пов’язані з можливістю затримки виходу на ринок неправильним (без врахування потреб ринку) вибором послуг, помилковим вибором маркетингової стратегії, помилками в ціновій політиці.

Міри по зниженню маркетингових ризиків: створення сильної маркетингової служби, розробка і реалізація номенклатурної політики і підтримки діяльності всіх підрозділів фірми, розробка і реалізація маркетингових міроприємств, проведення маркетингових досліджень.

Фінансові ризики: пов’язані в першу чергу з забезпеченням доходів, що планується отримати від проведення рекламної компанії, а також з отриманням інвестицій.

Міри по зниженню ризиків: невідкладне проведення досліджень вимог клієнтів до наданих послуг, розробка і використання системи контролю якості на всіх етапах впровадження послуг, використання підходу диверсифікації отримання доходу, вихід на фондові ринки ,розробка інвестиційно-фінансової стратегії, пошук інвестиційних і кредитних ресурсів, проведення поглибленої діагностики проекту, організація колективної роботи керівництва верхнього і середнього рівня з консультантами по розробці стратегії, пошук іноземних партнерів з досвідом роботи в даній сфері.


9. Фінансовий план підприємства

Методика оцінки, використана в розрахунках, відповідає принципам бюджетного підходу. Відповідно до принципів бюджетного підходу сфера дослідження (термін життя проекту) розбивається на тимчасові інтервали (інтервали планування), кожен з яких розглядається з погляду припливів і відтоків коштів. На підставі потоків коштів визначаються основні показники ефективності і фінансової заможності проекту.

Доходи, які ми плануємо отримати це: реалізація всього комплексу послуг нашого центру та отримання коштів за оренду приміщення (100м2). При цьому не враховується такий вид діяльності як казино. Валовий дохід в перший рік експлуатації готельного комплексу складає 9482400 грн. В основі поточних витрат лежать: матеріальні витрати враховуючи витрати на купівлю інвентарю, витрати на оплату праці, загально виробничі і загальногосподарські витрати. Вартість обладнання і будівельно-монтажних робіт складає 5 000000 грн. Загальна виробнича собівартість складає 6987465,8 грн (7 000 000 грн. ).

Тобто вартість інвестиційного проекту складає 12 000 000 грн.

Баланс підприємства за звітний рік

Актив На початок року На кінець року
1. Необоротні активи 705000 780000
2. Оборотні активи 1685000 1582000
2.1. Запаси 1067000 954000
2.2. Дебіторська заборгованість і одержані векселі 363000 691000
2.3. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції 163000 199000
2.4. інші оборотні активи 15000 26000
3. Витрати майбутніх періодів 70000 112000
Баланс 2460000 2474000
Пасив На початок року На кінець року
1. Власний капітал 1004000 1238000
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 132000 87000
3. Довгострокові зобов’язання 275000 214000
4. Поточні зобов’язання 945000 878000
5. Доходи майбутніх періодів 104000 57000
Баланс 2460000 2474000

Розрахунок собівартості і поточних витрат по проекту для першого року його експлуатації здійснений у таблиці

Таблиця 11. Собівартість і поточні витрати на перший рік експлуатації готельного комплексу

Найменування статті витрат Сума витрат, грн.
1 2
Санітарно-гігієнічні засоби одноразового застосування для комплексу готелю 486000
Продукти харчування для комплексу ресторану 4536000
Постільна білизна з терміном служби до 1 року для готелю 6507
Постільна білизна з терміном служби до 5 років для готелю 19962
Санітарно-гігієнічні засоби багаторазового використання для готелю 5856
Столова білизна з терміном служби до 1 року для ресторану 42021
Набір столових приладів і посуду для ресторану 12659,8
Вартість прокату кінофільмів 7000
Вода холодна на весь комплекс 46800
Вода гаряча на весь комплекс 127750
Опалення на весь комплекс 313250
Електроенергія на весь комплекс 46800
З/плата всього персоналу 166560
Інші загально-виробничі витрати 15000
Амортизація 1125 300
Інші загальногосподарські витрати 30 000
Разом витрат 6987465,8

Виручка від реалізації послуг в перший рік діяльності складає - 9482400 грн.

Собівартість і поточні витрати = 6987465,8

Чистий прибуток = 9482400-6987465,8 = 2494934,4 грн.

Термін окупності проекту шукаємо за формулою:

Т ок. = Обсяг інвестицій / Чистий прибуток

Ток.=12000000/2494934,4 = 4,8 років

Термін окупності складає 4 роки і 8 місяців.

Рентабельність операційних витрат проекту без врахування витрат на обладнання і ремонтно-монтажні роботи на 1 рік діяльності складає =

= чистий прибуток/собівартість і поточні витрати * 100=

2494934,4/6987465,8*100 = 35%

Чистий прибуток на другий рік діяльності планується збільшити на 10%, тобто він дорівнюватиме 2744427,84 грн.


Висновки

В умовах ринку, що характеризуються твердою конкуренцією, велика увага приділяється бізнес плануванню. Бізнес – план є фундаментом для підприємства, що відкривається, і напрямним початком для вже діючого підприємства. Він необхідний, насамперед, для самого підприємства, тому що дає відповіді на наступні питання: Що робити? Для кого робити? Як робити? У якій кількості? А також є основою для залучення інвестицій.

Для відкриття підприємства був складений бізнес – план. Областю діяльності, якоюя планую займатися є надання готельних послуг та забезпечення комфортного відпочинку клієнтів. Я вибрала цю область діяльності, тому що вважаю її найбільш перспективною і цілком реалістичною в умовах підприємництва.

При визначенні рівня доходів, поточних і інвестиційних витрат, а також об’ємів залучених коштів (в розмірі 4800000 грн.) необхідно визнати, що проект як фінансово стійкий.

Річний об’єм чистого прибутку в перший рік діяльності складає 2494934,4 грн. Загальна вартість проекту складає 12000000 грн. Рентабельність проекту без врахування інвестиційних витрат на купівлю обладнання і ремонтно-монтажні роботи складає 35% і з наступними роками рентабельність зростає.

Термін окупності проекту складає 4 роки і 8 місяців. Але не враховано те, що прибутки підприємства на наступні роки збільшуються і тому можна сказати, що термін окупності проекту дорівнюватиме 3, 5 – 4 роки.

Таким чином, наведений результат фінансово-економічної оцінки даного інвестиційного проекту свідчить про високу ступінь його привабливості для австрійської фірми «Сабрафед».


Використана література

1.Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. – Финансы и статистика, 1998.

2.Методика разработки бизнес-плана предприятия / Алексейчук Г.П., Чубарук Г.П., Лепе Л.Н., Курач Л.А.; Под общ. ред. Лосева В.П., Полякова В.В. – М.: 1994.

3.Сергеев А.А. Економические основы бизнес-планирования / Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

4.Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под. ред. Е.С. Стояновой: - 3- е изд., пер. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 1998.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Бесплатная работа

Закрыть

Бизнес-план гостиничного комплекса «Рассвет»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.