Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН   5

1.1. Сутність та функції фінансів. 5

1.2. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі 13

РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ.. 18

2.1. Поняття про управління фінансами, його принципи та функціональні елементи  18

2.2. Організація управління фінансами в Україні. Фінансовий апарат та його функції 21

2.3. Специфічні особливості управління фінансами в розвинених ринкових країнах  28

2.4. Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні підприємствами. 31

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Управління фінансами з боку державних органів влади відіграє важливу роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. З використанням фінансових важелів здійснюється управління грошовими потоками, що забезпечують реалізацію державних соціальних програм, розвитку підприємницької діяльності, залучення і використання інвестиційних ресурсів, обсягів кредитування економіки, надходження та відтік капіталів за межі країни та ін. В сучасних умовах основною метою проведення таких операцій є забезпечення стабільного, поступального, соціального і економічного розвитку держави.

Фінансова система являє собою доволі складний механізм. Ефективність її функціонування залежить від двох визначальних чинників. По-перше, від налагодженості фінансових відносин у суспільстві. В основі цього лежить насамперед вибір правильної і доцільної для даної країни фінансової моделі, яка стимулює виробника і суспільство. Крім того, дуже важливим чинником є дійовість фінансового механізму, а також чітке фінансове законодавство. Без цих передумов цілеспрямовано керувати фінансами практично неможливо. По-друге, ефективне функціонування фінансової системи залежить від організації управління нею.

Управління фінансами, як і будь-якою іншою системою, включає дві основні складові: органи управління та форми і методи управлінської діяльності. У світовій теорії і практиці широкого визнання набув фінансовий менеджмент як наука про управління фінансовою діяльністю. Зміст фінансового менеджменту визначається функціями управління: розроблення стратегії, планування тактики реалізації стратегії, організація виконання розроблених планів, облік і контроль.

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інституціями.

Питання розвитку та управління фінансами завжди перебували в колі наукових інтересів представників різноманітніших шкіл і течій економічної науки. Серед досліджень вітчизняних та російських вчених у цьому напрямі слід виокремити праці А. Абалкіна, І. Балабанова, О. Беляева, О. Василика, Л. Воронової, А. Гальчинського, П. Мельника, С. Мочерного, Є. Ненашева, В. Панасюка, Ю. Пахомова, А. Поддєрьогіна, В. Родіонової та ін.

Виходячи з вищенаведеного, ми бачимо, що тема даної курсової роботи є досить актуальною.

Об’єкт дослідження – фінанси України.

Предмет дослідження - організація процесу управління фінансами.

Мета роботи – дослідження особливостей управління фінансами України, дослідження функцій органів управління фінансами України різних рівнів.

Виходячи з мети, перед нами було поставлено ряд завдань:

- визначити поняття фінансів та їх місце в системі суспільних відносин;

- розкрити поняття управління фінансами, його принципи та функціональні елементи;

- дослідити організацію управління фінансами в Україні;

- вказати особливості ефективного управління фінансами в розвинених країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Управление финансами - сущность и организация

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.