Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НАЙМЕНШИХ СУКУПНИХ ВИТРАТ. 5

1.1. Суть, значення та еволюція поняття „Стратегія підприємства”. 5

1.2. Витрати виробництва як економічна категорія. 11

1.3. Стратегії найменших сукупних витрат як складова стратегії бізнесу. 19

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СРЕДОВИЩА ДП РІВНЕНСЬКОГО СУ-39 „ЦЕНТРОСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ”. 22

2.1. Загальний аналіз середовища підприємства. 22

2.2. Загальне зовнішнє середовище. 25

2.3. Операційне зовнішнє середовище. 28

2.4. Внутрішнє середовище підприємства. 33

Висновки до розділу 2. 41

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ДП РІВНЕНСЬКОГО СУ-39 ВАТ „ЦСК”  42

3.1. Зростання питомої ваги накладних витрат у собівартості виробництва. 42

3.2. Висока трудоємність та матеріалоємність виробництва. 43

3.3. Зношеність основних фондів виробничого призначення. 43

Висновки за розділом 3. 45

РОЗДІЛ 4. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ДІЙ ДП РІВНЕНСЬКОГО СУ-39 ВАТ „ЦСК” ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАННЯ ПИТОМОЇ ВАГИ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА.. 46

4.1. Зниження накладних витрат у собівартості за рахунок скорочення витрат невиробничого характеру. 46

4.2. Зниження  питомої ваги накладних витрат у собівартості продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва. 47

4.3. Зниження питомої ваги накладних витрат у собівартості продукції за рахунок скорочення строків будівництва. 47

Висновки за розділом 4. 49

РОЗДІЛ 5. ОБГРУНТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН.. 50

5.1. Економічне обгрунтування рівня змін та ефективності реалізації зниження питомої ваги накладних витрат у собівартості продукції за рахунок скорочення строків будівництва. 50

5.2. Рекомендації щодо реалізації зниження питомої ваги накладних витрат у собівартості продукції за рахунок скорочення строків будівництва. 51

Висновки за розділом 5. 53

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.. 54

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 56 

ВСТУП

З розпадом Радянського Союзу і переходом від планової економіки до ринкових відносин, усі підприємства України опинилися в досі не знайомій їм ситуації. Вони відчули конкуренцію з боку іноземних виробників, втратили значну частку своїх ринків збуту на території СРСР, а для закордонних ринків Європи та Америки продукція була неконкурентноздатна. При плановій економіці для керівництва підприємствами не стояло так гостро питання зниження собівартості, підвищення конкурентноздатності продукції на ринку, повного задоволення попиту і потреб споживачів. Головним їх завданням було виконати, а краще перевиконати п’ятирічний план.

При дешевих, необмежених природних ресурсах, енергії і не маючи проблем зі збутом (все йшло за планом), підприємствам залишалося лише нарощувати потужності. В результаті отримано у спадок матеріалоємні та енергоємні технології виробництва, неефективне управління трудовими ресурсами, запасами та виробничим процесом загалом, відсутність чітких кінцевих цілей та довгострокових планів. Ні підприємства, ні їх керівництво виявилися не готовими до нової ситуації на ринку.

Це призвело до повного занепаду економіки і народного господарства країни в цілому. Багато підприємств збанкрутувало, було ліквідовано, зникли цілі галузі. А тим що залишилися знадобилося близько 10 років для відновлення виробництва та пристосування до нових умов роботи, до функціонування у динамічному і жорсткому середовищі. Швидкий темп розвитку технологій та засобів комунікації, мінливість смаків споживачів та жорстку конкуренцію на ринку передбачає ринкова економіка. Саме перехід до економіки з ринковими відносинами було визначено як пріоритет розвитку молодої незалежної держави Україна.

Зовсім не знайомі з правилами, закономірностями та тонкощами роботи в ринковій економіці національні підприємства немаючи жодних переваг над зарубіжними конкурентами поступилися їм своєю чималою часткою світового ринку. Це безпосередньо український ринок та ринки ще 14-ти республік Радянського Союзу, економіка яких була тісно пов’язана впродовж багатьох років. Вони були водночас і сировинною базою і ринками збуту для продукції, що виготовлялася на українських підприємствах.

За нинішніх умов просто відновити виробництво було вже недостатньо. Найважче було заново увійти в галузь; подолати конкурентів; виробляти не гіршу, а то і кращу за якістю і ціною продукцію ніж у конкурентів; знайти свого споживача, утримувати та розширювати зайняті позиції на ринку. Це можливо за рахунок набуття підприємством конкурентних переваг.

При цьому найголовнішою умовою залишається отримання максимально можливого прибутку за певного обсягу витрат. Саме вміння керувати витратами та знижувати собівартість продукції гарантує підприємству отримання прибутку та переваг у боротьбі з конкурентами.

Скоротити витрати на виробництво продукції дозволяє раціональне використання обмежених ресурсів, енергозберігаючі технології, підвищення рівня механізації робіт та ефективності використання обладнання та устаткування, зростання продуктивності, удосконалення управління виробництвом, тощо.

Для цього на підприємстві розробляється комплексна програма дій, яка спрямована на ефективну виробничу та комерційну діяльність підприємства, реалізація якої забезпечує досягнення поставлених цілей. Це не що інше як стратегія підприємства.

Об’єктом проведення досліджень є Дочірнє підприємство Рівненське спеціалізоване управління № 39 Відкритого акціонерного товариства „Центростальконструкція”, що працює у галузі будівництва.

Предметом дослідження є стратегія найменших сукупних витрат, вплив реалізації її на підприємстві на ефективність його виробництва.

Метою дослідження є визначення можливості впровадження та економічне обґрунтування реалізації стратегії найменших сукупних витрат на обраному підприємстві.

Для досягнення цієї мети було поставлено ряд завдань, серед них:

визначення сутності та значення стратегічного управління на підприємстві у сучасних умовах розвитку ринку;

визначення місця стратегії найменших сукупних витрат у стратегічному управлінні;

вивчення класифікації витрат та особливостей формування собівартості будівельно-монтажних робіт;

дослідження значення стратегії найменших сукупних та вплив її ефективність виробництва;

 проведення аналізу загального зовнішнього середовища;

 проведення аналізу операційного зовнішнього середовища;

 проведення аналізу внутрішнього середовища;

 виявлення проблем наявних на підприємстві та пошук альтернативних варіантів їх вирішення;

 економічне обґрунтування доцільності реалізації запропонованих шляхів вирішення проблем на підприємстві;

 розробка рекомендацій, щодо реалізації обраної стратегії на підприємстві.

Закрыть

Экономическое обоснование стратегии наименьших совокупных расходов предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.