Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ  І.ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 5

1.1. Економічна  сутність заробітної плати. 5

1.2. Система організації оплати праці у розрізі законодавчо-нормативного регулювання  8

1.3. Порядок нарахування заробітної плати. 13

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ В РІВНЕНСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ 25

2.1. Загальна характеристика функціонування Рівненського районного центру зайнятості 25

2.2. Аналіз зміни чисельності працівників. 28

2.3. Аналіз використання робочого часу працівників. 30

2.4. Аналіз використання фонду заробітної плати. 33

2.5. Аналіз обов’язкових утримань із заробітної плати працівників. 37

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РІВНЕНСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ 41

ВИСНОВКИ.. 46

ЛІТЕРАТУРА.. 48

ВСТУП

В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників, відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.

Найбільшим недоліком політики оплати праці є надзвичайно низький рівень середньомісячної номінальної та систематичне зниження реальної заробітної плати. Так працюючи навіть на кількох роботах, громадяни неспроможні, як правило, забезпечити своїй сім’ї нормальний рівень споживання. Систематично знижується питома вага фонду оплати праці у ВВП і собівартості продукції. Неврегульованою залишається інфляція.

Знецінення праці зайнятих у державному секторі економіки призвело до істотного зниження купівельної спроможності населення, що в свою чергу, негативно позначилося на стимулюванні розширеного розвитку виробництва.

Негативним наслідком того, що у формуванні заробітної плати , як економічної категорії, переважають економіко-організаційні, а не ринкові принципи, є низький рівень стимулювання професіоналізму, майстерності, висококваліфікованої праці та необґрунтованої розбіжності у рівнях заробітної плати працівників однакової кваліфікації.

Система оплати праці не може триматися на тіньовій заробітній платі при масовій невиплаті офіційної заробітної плати, а тому назріла об’єктивна економічна реальність реформування заробітної плати з метою підвищення її рівня і відновлення основних функцій. Це розуміють урядові структури усіх рівнів, науковці і практичні працівники, які займаються питаннями оплати праці, та працюючі громадяни. Для визначення напрямів і механізмів реформування оплати праці Указам Президента України від 25.12.2000 р. № 1375/2000 схвалено “Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні”.

Головною і найважливішою складовою подальшого реформування оплати праці є забезпечення випереджаючого зростання заробітної плати.

Об’єктом для написання курсової роботи є Рівненський районний центр зайнятості, який діє згідно Положення затвердженого обласним центром зайнятості і входить до його складу на правах структурного підрозділу.

Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що виникають з приводу розрахунків з працівниками по оплаті праці.

Виходячи з вищесказаного, вибрана тема роботи є актуальною, вимагає поглибленого вивчення і дослідження.

Метою курсової роботи є опис порядку обліку розрахунків по оплаті праці, аналіз стану та проведення контролю розрахунків з працівниками, подання рекомендацій по удосконаленню розрахунків з оплати праці.

Завданням роботи є:

а) дати економічну характеристику розрахунків по оплаті праці;

б) провести аналіз і контроль розрахунків по оплаті праці з працівниками;

в) виявити недоліки та розробити заходи щодо їх усунення.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, літератури і додатків.

При написанні курсової роботи використані багато джерел сучасних вчених і практиків, які займалися дослідженням і аналізом оплати праці в Україні, розглянуто ряд Законів Укрвїни, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів, Положень, інструкцій.

Закрыть

Анализ расчетов с работниками по заработной плате в Ровенском районном центре занятости

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.