Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Амортизація, її значення у відновленні основних засобів підприємства. 6

1.1. Знос основних засобів. 6

1.2. Амортизація основних фондів. 8

1.3. Методи нарахування амортизації 13

1.3.1. Методи рівномірної амортизації 13

1.3.2. Метод дегресивної (прискореної) амортизації 14

1.3.3. Метод прогресивної (уповільненої) амортизації 15

1.3.4. Виробничий метод. 18

1.3.5. Прискорений метод нарахування амортизації 18

1.3.6. Інші підходи. 19

1.4. Склад, джерела і порядок фінансування капіталовкладень. 20

Розділ 2. Розрахунок балансової вартості та амортизаційних відрахувань. 27

Висновок. 36

Список використаної літератури. 39 

Вступ

В умовах переходу до ринкових відносин, питання, що пов’язані зі змінами в обліку та аналізі господарської діяльності, стали предметом глибокого економічного дослідження. Особливо гостро стоїть питання про використання основних засобів. Краще їх використання є одним із головних факторів процесу становлення нашої держави, в цьому випадку можливе збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень. Раціональна експлуатація основних засобів важливий фактор зниження собівартості продукції.

Ринкове реформування економіки України обумовило необхідність змін в методології і техніці ведення бухгалтерського обліку, зокрема основних засобів. Вони зафіксовані в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 7 „Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000р. № 92.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних засобів. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, - дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації та витрат на обслуговування виробництва та його управління.

Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Стан та використання основних засобів, нарахування на них амортизації є одними із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу – головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва. Більш повне та ефективне використання основних засобів, правильне нарахування на них амортизації сприяє покращенню всіх його техніко-економічних показників.

Для виробництва і збуту продукції підприємство повинне мате необхідні фонди.

Фонди підприємства- це вартісний вираз засобів виробництва, що функціонують в промисловості.

Для здійснення виробничого процесу в будь-якій галузі необхідні, наявність і застосування трьох видів ресурсів (живої праці, засобів праці, предметів праці), з'єднання всіх ресурсів у пропорціях з урахуванням особливостей виробничого процесу в кожній галузі.

Грошовий капітал авансується на придбання робочої сили і засобів виробництва, у процесі виробництва ці фактори взаємодіють і створюють новий продукт. Реалізуючи продукт на ринку, фірма одержує назад не тільки авансований раніше капітал, але і деяку додаткову величину – додаткову вартість.

В залежності від їхнього функціонування в процесі виробництва, способів перенесення їхньої вартості на готовий продукт і характері відтворення розрізняють основні і оборотні фонди.

Основні фонди являють собою частину виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які беруть участь у процесі, виробництва протягом тривалого періоду зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацювання.

Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” № 287 від 22.05.97 року із змінами та доповненнями, під терміном „основні засоби” мають на увазі матеріальні цінності, використовувані у виробничій діяльності платника податків протягом періоду, що первищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним чи моральним зносом.

До основних фондів відносяться тільки ті засоби праці, що створені працею і мають вартість (не відносяться засоби виробництва, що дані природою без сприяння людини).

Маючи ясне представлення про роль кожного елемента основних засобів у виробничому процесі, фізичному і моральному їх зносі, факторах, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрямки, за допомогою яких підвищується ефективність використання, забезпечується зниження витрат виробництва і ріст продуктивності праці.

Закрыть

Амортизация основных фондов способы начисления и методы планирования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.