Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6

1.1. Поняття грошового потоку, характеристика його видів. 6

1.2. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та  принципи її здійснення  15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПАТ «КОМПАНІЯ «РАЙЗ». 18

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 18

2.2. Склад і аналіз притоку й відтоку грошових коштів по напрямкам діяльності 24

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА.. 33

3.1. Управління процесом оптимізації грошових потоків. 33

3.2. Шляхи збільшення вхідних грошових потоків. 34

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40 

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні значна увага вітчизняних практиків та науковців ста­ла зосереджуватися на такому по­нятті як „грошовий потік”.

Пояснюється це тим, що в ринкових умо­вах господарювання потенційний власник повинен дати відповідь на три стратегічних питання:

- якими повинні бути величина та оптимальний склад активів підприємства, що дають змогу досягнути найбільшого добробу­ту його власників, акціонерів та трудового колективу;

- де знайти джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна структура;

- як організувати поточне та перспективне управління фінан­совою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та фінан­сову стійкість підприємства.

В контексті розв’язання останнього питання управління грошовими потоками є одним з ключових моментів під час поточного управління підприємством з позиції оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю.

Необхідність управління ліквідністю продиктована можливістю виникнення на підприємстві трьох ситуацій, кожна з яких пов’язана з наявністю чи відсутністю грошових потоків та якістю управління грошовими потоками:

1) виплати перевищують надходження підприємства за певний період. В цьому випадку виникає дефіцит коштів, усунення якого вимагає залучення додаткових фінансових ресурсів, що також пов’язано з витратами;

2) надходження перевищують виплати, що може призвести до надлишкової ліквідності. Вільна готівка – це неприбутковий актив, тому вона повинна використовуватися для одержання до­даткового доходу, що вимагає здійснення фінансових заходів по розміщенню таких коштів;

3) збалансованість потоків платежів забезпечує стан фінансо­вої рівноваги, який гарантує існування підприєм­ства в короткостроковому і довгостроковому періодах та задо­вольняє фінансові потреби зацікавлених в підприємстві груп осіб. Фінансова рівновага гарантує стабільність і є передумовою досягнення інших цілей.

Таким чином, зміст управління потоками грошових коштів залежить від оптимізації фінансових потоків і структури капіталу підприємства. Грошові потоки повинні бути узгоджені між со­бою таким чином, щоб зберегти ліквідність і при цьому уникнути надлишкової ліквідності. Тільки за такої умови процес виробництва може відбуватися без перешкод.

Актуальність питання управління грошовими потоками підприємства та прийняття фінансових рішень на основі даного підходу визначається тим, що вони на сьогоднішній день недостатньо розроблені, однак є життєво необхідними для вдосконалення системи управління вітчизняних підприємств.

Багато відомих вітчизняних науковців-економістів досліджують питання управління грошовими потоками, що знаходить своє відображення в їхніх працях. Серед них хотілося б відзначити праці таких авторів, як Балабанов І.Т., Брігхем Є.Ф., Кірейцев Г.Г., Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В., Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Калач Н.Ю., Полека Г.Б., Самсонова Н.Ф., Яблукова Р.З. тощо.

Серед зарубіжного досвіду вивчення, управління та прогнозування грошових потоків підприємств слід звернути увагу на праці таких закордонних вчених як Бернстайн Л.А., Брігхем Є.Ф., Нікбахт Е., Гроппеллі А., Дж. К. Ван Хорн, Райс Т.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у тому, щоб на основі вивчення спеціальної літератури та критичного аналізу практики господарювання теоретично обґрунтувати та розробити практичні пропозиції стосовно удосконалення управління грошовими потоками підприємств. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення в роботі таких завдань:

дослідити сутність грошових потоків і особливості їх формування; уточнити перелік ознак класифікації грошових потоків, які мають практичну цінність;

дослідити роль управління грошовими потоками у системі фінансового менеджменту підприємства, а також особливості нормативно-правового регулювання грошових потоків підприємств в Україні;

проаналізувати в динаміці склад та структуру грошових потоків підприємства;

надати рекомендації щодо вдосконалення методологічних основ управління грошовими потоками підприємства;

Об’єктом дослідження є система управління грошовими потоками підприємства.

Предметом дослідження є грошові потоки, які виникають у процесі функціонування підприємств.

Інформаційною основою курсової роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів і практиків, законодавчі та нормативно-правові акти України, звітні дані вибіркової групи суднобудівних та судноремонтних підприємств. Опрацювання даних здійснювалося з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Закрыть

Управление денежными потоками на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.