Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 71

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. Економічна сутність матеріальних запасів, їх класифікація та оцінка  5

РОЗДІЛ ІІ. Облік забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. 11

2.1. Облік матеріальних запасів на складі 11

2.2. Облік надходження виробничих запасів. 17

2.3. Облік витрат виробничих запасів. 22

2.4. Відмінності зарубіжної практики обліку запасів. 24

2.5. Відображення запасів у фінансовій звітності 26

РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. 30

3.1. Програма та методика аналізу матеріальних ресурсів. 30

3.2. Аналіз обґрунтованості та ефективності формування портфеля договорів на поставку матеріальних ресурсів. 35

3.3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів. 40

3.4. Аналіз можливостей мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів. 54

ВИСНОВОК.. 63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 65

ДОДАТКИ.. 69

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.

Матеріальні запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Матеріальні запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини (нафта, борошно) тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства. Машини та обладнання, що є основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж - товаром.

Матеріальні запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які і підлягають подальшій переробці на підприємстві. В процесі виробництва виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю споживаються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші - змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті - входять до складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті - лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімічного складу (МШП).

До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження. Предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб і знаходяться на території, що належить підприємству не є запасами підприємства.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є бухгалтерський облік та економічний аналіз у вітчизняній та зарубіжній практиці.

Предмет дослідження - облік та аналіз матеріальних запасів.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей обліку та аналізу матеріальних запасів в Україні та зарубіжних країнах.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

дослідити поняття матеріальних запасів;

дослідити облік надходження та витрачання матеріальних запасів;

проаналізувати забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами

виявити відмінності в обліку матеріальних запасів;

Закрыть

Учет и анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их использование

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.