Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Звіт з виробничої переддипломної практики на прикладі  бюджетної установи  (Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради)


ЗМІСТ 

Вступ. 3

1. Організаційно-економічна характеристика Управління земельних відносин. 6

1.1 Загальне ознайомлення з установою.. 6

1.2  Структура та організаційні основи діяльності Управління земельних відносин  10

1.3 Основні засади бухгалтерського обліку в Управлінні земельних відносин  14

2. Аналіз фінансового стану. 15

2.1. Аналіз структури й динаміки коштів Управління земельних відносин. 16

2.2. Аналіз структури й динаміки джерел утворення коштів Управління земельних відносин. 20

2.3. Параметричний аналіз балансу бюджетної установи. 21

2.4.  Аналіз асигнувань загального фонду Управління земельних відносин. 23

3. Розробка заходів  для покращення роботи Управління земельних відносин. 25

Тому використання сучасних інформаційних технологій на всіх рівнях керування - єдино можливий шлях рішення даної проблеми. 26

Висновки. 29

Список використаних джерел. 31

Додатки. 32

Вступ

Виробнича переддипломна практика є частиною навчального процесу зі спеціальності «Облік і аудит» і має на меті закріпити здобуті в університеті теоретичні знання та набути практичного досвіду з проведення аналізу фінансового стану бюджетної установи

Об’єктом проходження практики було обрано Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради. Управління є бюджетною установою та фінансується за рахунок місцевого бюджету.

Актуальність, даної роботи полягає в тому, що у процесі функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. Інтеграція України у міжнародне співтовариство, вимагає такої організації обліку, яка б забезпечувала учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про власний майновий і фінансовий стан, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів. Одночасно з внутрішньою потребою та вимогами управління створюється великий обсяг зовнішньої статистичної, податкової звітності, важливе місце в якій посідає бухгалтерська звітність. Користувачами бюджетної звітності є працівники, дійсні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, уряд та урядові організації, громадськість та інші заінтересовані особи, усі вони потребують достовірної і прозорої інформації.

Питання гармонізації принципів бухгалтерського обліку та методики аналізу основних звітних форм та їх подання у відповідні органи завжди привертало до себе увагу багатьох науковців, зокрема займались вивченням даного питання: Александров В.Т., Булгакова С.О., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Панкевича Л.В., Петрашко П.Г., Свірко С.В., Сушко Н.І., Огданський К.М., Чечуліна О.О., та інші.

Мета виробничої практики – ознайомлення з організацією та методикою і аналізом формування показників звітності бюджетної установи на прикладі Управління земельних відносин та оцінка її відповідності чинним вимогам нормативно-правої бази.

Основними завданнями курсової роботи є:

1) розширити набуті теоретичні знання з організації фінансового аналізу на прикладі бюджетної установи Управління земельних відносин;

2) дослідити організацію бухгалтерської, в Управлінні земельних відносин ;

3) розвинути навички самостійної роботи, вивчення нормативно-правової бази з питань підготовки та подання звітності ;

4) дослідити можливість впровадження на підприємстві фінансової звітності за принципами міжнародного обліку;

5) застосувати отримані знання з метою формування реальних пропозицій по покращенню звітності Управління земельних відносин;

Об’єктом дослідження є Управління земельних відносин. Дана організація є бюджетною установою і фінансується за рахунок місцевого бюджету.

Курсова робота складається з наступних розділів, а саме:

- Вступ – містить актуальність обраної теми, мету і завдання курсового проектування.

- Розділ 1 «Загальна характеристика Управління земельних відносин» – наводиться характеристика діяльності об’єкта курсового дослідження , аналізується фінансова звітність, також визначається внутрішньо-організаційна структура установи .

- Розділ 2 «Аналіз фінансового стану Управління земельних відносин» – наводиться аналіз фінансового стану , зокрема аналіз структури й динаміки джерел утворення коштів , параметричний аналіз та аналіз асигнувань.

- Розділ 3 «Розробка заходів для покращення роботи Управління земельних відносин» – даний розділ включає шляхи вдосконалення фінансового стану та діяльності Управління земельних відносин.

- Висновки - підводиться підсумок проведеного нами дослідження щодо поставлених завдань, наводиться оцінка методики підготовки звітності в Управлінні земельних відносин.

- Додатки – містять весь фактичний матеріал з якого складається дана курсова робота, а саме фінансова звітність за 2008 рік.

- Список використаних джерел – вказуються основні джерела інформації які були використані при написанні курсової роботи. 

Закрыть

Отчет по производственной преддипломной практики на примере бюджетного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.