Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. НЕОБХІДНІСТЬ, ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.. 5

1.1. Сутність поняття інфляція та антиінфляційна політика. 5

1.2. Методи антиінфляційної політики. 10

1.3. Антиінфляційна політика:  механізм впровадження в практиці економічного розвитку. 12

РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.. 17

РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.. 23

3.1. Аналіз інфляційних процесів в Україні та світі 23

3.2. Проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні 30

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ВСТУП

Актуальність теми. Важливим індикатором здоров'я економіки є інфляція, яка характеризується загальним підвищенням цін, збільшенням грошей та зниженням їх купівельної спроможності. Інфляція виникає не стихійно, а внаслідок більш швидкого зростання випуску грошей проти виробництва товарів.

Боротьба з некерованою інфляцією є однією з головних проблем державного регулювання, бо на її врахуванні ґрунтується вся соціально-економічна, фінансова і банківська політика. З метою стримання інфляції та зменшення її негативних наслідків уряд здійснює антиінфляційну політику.

Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Втілення в життя такої політики вимагає від уряду розроблення антиінфляційної програми, яка визначає мету, задачі і шляхи її реалізації, що залежить від стадії інфляційного процесу, його інтенсивності та інших факторів. Так, задачі боротьби з інфляцією або обмеження масштабів інфляційних наслідків різні і потребують прийняття неоднакових методів регулювання. Важливою частиною розроблення антиінфляційної програми є встановлення кількісних показників, які визначають її кінцеві результати. До таких належать цінові показники (темп інфляції, індекс споживчих цін, індекси оптових цін та ін.), динаміка грошової маси в обігу, розмір і динаміка державних видатків тощо.

Вибір конкретних шляхів антиінфляційної політики обумовлюються впливом багатьох факторів, у тому числі: характером інфляційних процесів; загальногосподарською кон'юнктурою; особливостями теоретичної бази економічного розвитку країни; політичними аспектами, оскільки треба визначити об'єкт (сектори економіки, верстви населення), який нестиме головний тягар інфляційних витрат. Незважаючи на багатофакторність інфляції, заведено, що напрями її подолання мають бути адекватними фактором, що викликали цю інфляцію. Тому антиінфляційна політика здебільшого охоплює політику управління факторами попиту і пропозиції, а також факторами, які регулюють живильне середовище інфляції - сферу грошового обігу.

Вагомий внесок у вивчення даної теми зробили такі вітчизняні вчені-економісти як О.Білан, О.Береславська, З.Варналій, А.Гальчинський, А.Гриценко, В.Геєць, Н.Гребеник, О.Дзюблюк, Г.Карчева, Т.Ковальчук, С.Кораблін, О.Кузнецов, В.Лагутін, В.Лисицький, І.Лютий, О.Мельник, А.Мороз, О.Петрик, М.Савлук, В.Стельмах, В.Усов, В.Федосов, А.Чухно, О.Шнирков.

Тому з усього вищенаведеного ми бачимо, що тема курсової роботи „Теорія і практика антиінфляційної політики” є досить актуальною і потребує всебічного вивчення.

Об’єктом дослідження є основи та загальні риси антиінфляційного регулювання в Україні.

Предметом дослідження виступає ефективність антиінфляційної політики в Україні.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та з’ясувати основні риси антиінфляційної політики в Україні.

Для досягнення цієї мети у роботі вирішується ряд завдань:

- визначити поняття інфляції, та антиінфляційної політики;

- охарактеризувати механізми здійснення антиінфляційної діяльності держави;

- дослідити світовий досвід реалізації заходів антиінфляційної політики;

- виявити проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Теория и практика антиинфляционной политики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.