Зміст

Вступ

1. Формування доходів і видатків бюджетної установи

2. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.1. Аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи

2.2. Параметричний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.3. Прогнозний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

3. Шляхи оптимізації доходів і видатків бюджетної установи

Висновки

Список літератури

Додатки

Висновки

Виконавши аналіз господарської діяльності в бюджетних установах можна зробити наступні висновки.

По першому розділу була проведена характеристика спеціального і загального фонду бюджетної установи, а також фактичних і касових видатків.

Спеціальний фонд кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації- кошти, що надходять на конкретну мету та витрачаються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень.

Спеціальний фонд складається з власних надходжень бюджетних установ інших коштів спеціального фонду. До власних надходжень відносять плату за послуги, що надаються бюджетним установам, та інші джерела власних надходжень.

Доходи загального фонду – цедержавні кошти, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду відповідного бюджету.

Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України (поточних рахунків – в установах банків).

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки є одним з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Видатки здійснювані за рахунок бюджетних коштів, називаються видаткамизагального фонду, а за рахунок позабюджетних коштів – видатками спеціального фонду. Обидва види видатків суворо плануються в кошторисі видатків, який є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання і поквартальний розподіл коштів установи.

Нині видатки здійснюються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за №604 від 24.12.01 р. «Про бюджетну класифікацію та її запровадження», особливістю якої є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками: заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню тощо.

Виходячи з двоїстості характеру видатків бюджетних установ вони поділяються на касові і фактичні.

Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань. Повернення грошових коштів на рахунки проводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків.

Основною задачею обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до кошторисних асигнувань.

Вактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки установи,оформлені відповідними документами, включаючи видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченої заробітною платою і стипендіями. Ці видатки відображають фактичне виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису робіт, повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом. Аналітичний облік фактичних видатків у бюджетних установах ведеться в книзі №294 за КФК та економічної класифікації, а в централізованих бухгалтеріях – в розрізі обслуговуваних установ в книзі №309-б.

Фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі ні в сумі. В тих випадках, коли частина грошових коштів на рахунках у банку чи казначействі обертається на поповнення запасів матеріалів, рахується в розрахунках, залишається не витраченою у вигляді підзвітних сум і готівки в касі або використовується на погашення кредиторської заборгованості, що виникла раніше, фактичні видаткі менші за касові. Якщо установа має в своєму розпорядженні запаси матеріалів, то фактичні відатки на здійснення планового обсягу робіт можуть перевищувати касові, оскільки витрата матеріалів не викликає зменшення грошових коштів на рахунках.

Якщо кошти, отримані з банку чи казначейства, витрачені за прямим призначенням відповідно до кошторису, то фактичні відатки збігаються з касовими. Такі видатки називаються прямими.

В другому розділі аналізі доходів і видатків бюджетної установи був проведений аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи, проведений параметричний аналіз доходів і видатків, співвідношення касових і фактичних видатків, затверджених кошторисов видатків загального фонду. Також проведений факторний аналіз коефіцієнтів бюджетної установи методом ланцюгових підстановок і відносних різниць.

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що загальний обсяг фінансування у звітному році порівняно з минулим зріс на 25328 грн (5.2 %), що оцінюється дуже позитивно, оскільки свідчить перш за все про збільшення обсягів діяльності установи. Загальна сума видатків установизменшилась на 23892 грн або на 94,8%, це свідчить про зменшенняобсягів діяльностіі

У минулому році загальна сума фактичних видатків установи перевищувала касові на 2789,65 грн, тобто установа мала кредиторську заборгованість. У звітному році ситуація змінилася і загальна сума становила уже 2478,9грн.

Проведений парметричний аналіз показав, що відбулось негативне зменшення коефіцієнта забезпеченості фінансуванням одного працівника з10152,4 до 6367,1 грн/чол, тобто на 62,7 %.

Серед співвідношення видатків спеціального і загального фондів позитивним є зростання показника з 0,06589 у минулому році до 0,09659 у звітному. Оскільки саме за наявності коштів спеціального фонду в установи є можливість покращити якісні показники роботи, удосконалити систему оплати праці, зміцнити матеріальну базу.

Співвідношення касових і фактичних видатків показує, щонаявності кредиторської заборгованості нема, тому що у звітному році значення показника більше 1.


Список літератури

1.Бюджетний кодекс Українивід 21.06.2000р. №2542-ІІІ.

2.Закон України „Про бюджетну систему України” від 29.06.95 року № 253/95-ВР.

3.Постанова КМУ "Про затвердження Порядкускладання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 N 228

4.Постанова КМУ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетнихустанов, вимог щодо їх утворення та напрямів використання", від 17.05.2002р.,№ 659

5.Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ державного казначейства України від 17.07.2000 року № 64.

6.Інструкціяпро порядок складання квартальної фінансовоїзвітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів від 16.04.2004р., №485/9084

7.Левицька С.О. Аналіз діяльностінеприбуткових установ. Монографія. – Рівне; НУВГП, 2004р

8.В.И.Самборський, А.А.Грищенко. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях: Уч-к.-М.:Финансы и статистика, 1989


Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ сметы доходов и расходов бюджетного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.