Зміст

Вступ

1. Формування доходів і видатків бюджетної установи

2. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.1. Аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи

2.2. Параметричний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.3. Прогнозний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

3. Шляхи оптимізації доходів і видатків бюджетної установи

Висновки

Список літератури

Додатки

1. Формування доходів і видатківбюджетної установи

Бюджетна класифікація передбачає окремо класифікацію доходів бюджету і окремо – класифікацію витрат бюджетних коштів.

Класифікація доходів поділяється на групи, підгрупи, статті та підстатті. Усі доходи поділяються на податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом та безоплатні перерахування (трансферти).

Доходи бюджетної установи – це кошти, які вона отримує на виконання власного кошторису доходів і видатків.

Залежно від джерел утворення вони поділяються на два види:

-доходи загального фонду;

-доходи спеціального фонду.

Доходи загального фонду – це державні кошти, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду відповідного бюджету.

Доходи спеціального фонду – це спеціальні кошти, інші власні надходження, кошти на виконання окремих доручень, а також інші доходи, отримані установою внаслідок іншої (господарської), крім основної, діяльності, що фактично надійшла на відповідні рахунки установи і зараховуються до спеціального фонду кошторису установи.

Спеціальний фонд складається з власних надходжень (спеціальні кошти, кошти на виконання окремих доручень, інші власні надходження), субвенцій, одержаних з бюджетів іншого рівня та інших доходів спеціального фонду.

Спеціальні кошти – це доходи бюджетних установ, які вони отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових актів, і використовують за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів і видатків установи.

Суми за дорученням – це кошти, які бюджетні установи отримують від фізичних та юридичних осіб на виконання певних доручень.

Інші власні надходження – це надходження, не включені до складу спеціальних коштів або сум за дорученнями.

Крім коштів спеціального фонду, окремим бюджетним установам можуть надходити кошти, що їм не належать і які необхідно перерахувати за призначенням при настанні відповідних умов. Це так звані депозитні суми. Вони не належать до коштів спеціального фонду і в кошторисі не плануються.

Відповідно до Постанови КМУ від 17.05.02 № 659 “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи:

1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональним призначенням, тобто це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ;

надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності;

плата за оренду майна бюджетних установ;

надходження бюджетних установ від реалізації майна.

2. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ:

благодійні внески, гранти та дарунки;

кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.

Видатки – це державні платежі, які не підлягають поверненню. Видатки бюджетних установ є багаторівневими. Категорія видатків не включає платежів у рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.

На сьогоднішній день видатки здійснюються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.01 р. “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”, особливістю якої є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками:

заробітна плата;

нарахування;

всі види господарської діяльності;

виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню тощо.

Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх одержувачів з точки зору виконання бюджету.

Видатки, здійснювані за рахунок бюджетних коштів, називаються видатками загального фонду, а за рахунок позабюджетних коштів – видатками спеціального фонду. Обидва види видатків суворо плануються в кошторисі видатків, який є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання і поквартальний розподіл коштів установи.

Видатки бюджетна класифікація поділяє:

1.за функціональною ознакою (за головними розділами і підрозділами бюджету);

2.за відомчою структурою (освіта, наука, культура, мистецтво, охорона здоров”я і т.ін.);

3.за економічними ознаками (група, підгрупа, стаття, підстаття);

4.за бюджетними програмами.

Функціональна та відомча класифікації вказуються на основних документах установи у вигляді коду. Що стосується економічної природи, то видатки класифікуються за видами, кожному з яких присвоюється код (КЕКВ). Видатки можуть передбачатися або на поточні потреби (код 1000), або для здійснення капітальних витрат (код 2000). Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними.

Отже, економічна класифікація видатків наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Економічна класифікація видатків

Поточні видатки 1000
Видатки на товари і послуги 1100
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання військовослужбовців 1112
Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М'який інвентар та обмундирування 1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135
Оренда та експлуатаційні послуги 1136
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 1137
Послуги зв'язку 1138
Оплата інших послуг та інші видатки 1139
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання і водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164
Оплата інших комунальних послуг 1165
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, державні програми 1170
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 1200
Субсидії і поточні трансферти 1300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню 1340
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти населенню 1343
Поточні трансферти за кордон 1350
Капітальні видатки 2000
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110
Капітальне будівництво (придбання) 2120
Будівництво (придбання) житла 2121
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 2122
Інше будівництво (придбання) 2123
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 2132
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів 2133
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 2134
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
V. Нерозподілені видатки 3000
VI. Кредитування з вирахуванням погашення 4000
Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення 4100
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Повернення внутрішніх кредитів 4120
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення 4200
Надання зовнішніх кредитів 4210
Повернення зовнішніх кредитів 4220

Фінансування бюджетних установ – це виділення грошових коштів на видатки відповідно до затверджених кошторисів. Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний бюджет, який об¢єднує кілька самостійних бюджетів: республіканський (АРК) та місцевий. Видатки окремої установи фінінсуються, як правило з одного бюджету.

Бюджетне фінансування виконуються за методом єдиного казначейського рахунку або методом перерахування бюджетних коштів з поточних ра­хунків місцевих бюджетів на рахунки головних розпоряд­ників бюджетних коштів

Метод єдиного казначейського рахункувико­ристовується для фінансування заходів з державного бюдже­ту України. Це система бюджетних рахунків органів Держав­ного казначейства, відкритих в установах банків за відпо­відними балансовими рахунками, з яких органами Державно­го казначейства здійснюються платежі безпосередньо суб'єк­там діяльності.

Метод перерахування бюджетних коштів з поточних ра­хунків місцевих бюджетів на рахунки головних розпоряд­ників бюджетних коштів означає, що від­повідно до бюджетного розпису фінансові органи перерахо­вують кошти бюджету головним розпорядникам у порядку фінансування, на їхні рахунки згідно з кошторисом.

Бюджетне фінансування виступає у таких формах:

1. Кошторисне фінансування — забезпечення державними грошовими коштами установ і організацій соціально-культур­ної сфери, оборони, органів державного управління.

2. Державне фінансування інвестицій. Відповідно до бюджет­ної класифікації видатків фінансування будівництва об'єдна­но в одну групу разом з архітектурою і вміщує в собі державні інвестиції на основні об'єкти економічного і соціального роз­витку України за ринкових умов.

3. Позики з бюджету державним підприємствам — це фінан­сова підтримка державних та інших підприємств, у яких по­над 50% майна є державною власністю. Здійснюється вона з бюджетних асигнувань, як правило, на поворотній основі під затверджені проекти використання коштів, що надаються як державна підтримка. Фінансову підтримку як бюджетну по­зику надає Міністерство фінансів на договірних засадах.

4. Державні дотації – це форма бюджетного фінансування, яка застосовується при фінансуванні планово-збиткових підпри­ємств, організацій і установ, які надають послуги або вироб­ляють необхідні товари, витрати навиробництво яких пере­вищує ціну продажу.

Принципи фінансування бюджетних установ:

1. Фінансування бюджетних установ є кошторисним і має плановий характер. Кошторис бюджетних установ є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. Кошти виділяються установі в міру виконання нею планових обсягів робіт з урахуванням раніше відпущених коштів. Не допускаються видатки, не передбачені кошторисом, і перевищення видатків за кошторисом. Кошторис складається відповідно до постанов Уряду та інших нормативних актів, які регламентують умови і порядок кошторисного фінансування.

2. Обгрунтованість кошторису видатків за видами і напрямками бюджетних асигнувань, і також економічна доцільністьі раціональність використання виділених коштів. За допомогою бюджетного нормування досягається однаковий рівень задоволення потреб у фінансових ресурсах однотипних установ, обгрунтовується необхідна потреба у коштах, і розширюються можливості контролю за доцільністю витрачання виділених асигнувань.

3. Цільовий характер бюджетних асигнувань. Цільове призначення видатків забезпечується за допомогою єдиної бюджетної класифікації, яка групує всі асигнування бюджетних установ в зазначеному порядку розміщення окремих видатків.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ сметы доходов и расходов бюджетного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.