Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів. 5

1.1. Ідейні засади функціонування місцевих фінансів. 5

1.2. Формування теорії місцевих фінансів. 6

1.3. Сутність, функції та роль місцевих фінансів. 8

1.4. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки. 11

1.5. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні 16

Розділ 2. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів. 18

2.1. Аналіз виконання місцевого бюджету на прикладі Харківської області 18

2.2 Аналіз виконання бюджету міста Харкова. 31

Розділ 3. Шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів. 39

3.1 Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин. 39

3.2 Напрямки вдосконалення бюджетної політики на місцевому рівні 47

Висновки. 54

Список використаних джерел. 55 

Вступ

Актуальність теми. Ефективність структурних перетворень в економіці України, її конкурентоспроможність на світовому ринку значною мірою залежать від рівня розвитку і стабільності функціонування соціальної сфери. Це вимагає відповідної фінансової підтримки, наявності ефективної системи інвестиційного забезпечення реалізації пріоритетних напрямків соціального розвитку як на рівні країни в цілому, так і на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць (АТО). Роль бюджетних ресурсів взагалі та коштів місцевих бюджетів розвитку зокрема у фінансуванні соціальних перетворень стає сьогодні визначальною, оскільки вони відповідно до бюджетного устрою України мають цільове призначення – інвестиційне забезпечення виробничої та невиробничої сфер, реалізація програм соціально-економічного розвитку відповідної території.

Функціонування місцевих фінансів пов’язано із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих Рад народних депутатів та органів місцевого самоврядування. Метою фінансової діяльності місцевих органів влади є задоволення суспільних інтересів і потреб та сприяння соціально-економічному розвитку регіону.

Саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки на соціальний захист населення.

Питанню децентралізації бюджетної системи України приділяється дуже багато уваги з боку різних вчених економістів, серед них: О.Д.Василик, К.В.Павлюк, Ю.В.Пасечник, В.І.Кравченко, І.Х.Озеров, С.І.Юрій, В.М.Федосов, Петренко, О.П. Кириленко та інші. Але не належним чином приділяється увага проблемі вироблення дієвого механізму, який би визначив нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Предметом дослідження є обґрунтування поняття місцеві фінанси, а також питання їх становлення та розвитку.

Об’єкт дослідження – місцеві фінанси.

Метою роботи є теоретичне дослідження становлення та розвитку місцевих фінансів, а також аналіз виконання місцевих бюджетів на прикладі Харківської області і бюджету міста Харків.

Для досягнення цієї мети у роботі поставлені наступні завдання:

- дослідження теоретичних та організаційних засад становлення та розвитку місцевих бюджетів в Україні;

- аналіз нормативно-правової бази щодо планування та виконання місцевих бюджетів;

- аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками;

- шляхи ефективного планування та виконання місцевих бюджетів;

- дослідження особливостей формування доходної частини та порядок планування та фінансування видатків бюджетів Харківської області.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані на практиці на різних стадіях бюджетного процесу.

Закрыть

Становление и развитие местных финансов. Анализ выполнения и планирования местных бюджетов на примере Харьковской области

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.