План

1. Класифікація персоналу підприємства

2. Показники чисельності працівників на підприємстві

3. Показники руху працівників підприємства

4. Якісні характеристики працівників підприємства

5. Баланс робочого часу (таблиця №4 у курсовій)

6. Характеристика виробничих засобів як елементів виробничого процесу

7. Поняття та склад оборотних засобів

8. Поняття та класифікація основних засобів.

9. Оцінка основних засобів.

3. Показники руху працівників підприємства

Рух (оборот) працівників на підприємстві характеризують такі показники:

- коефіцієнт обороту за прийомом (kоп) - це відношення чисельності всіх прийнятих працівників за даний період (Чпр) до середньоспискової чисельності працівників (Чсп) за той же період визначається за формулою (4.30);

- коефіцієнт обороту за вибуттям (kов) - це відношення усіх вибулих працівників (Чвив) до середньоспискової чисельності працівників (Чсп), яке обчислюється за формулою (4.31);

- коефіцієнт плинності кадрів (kпл) - це відношення вибулих з підприємства працівників з неповажних причин (з ініціативи працівника, через прогули, порушення трудової дисципліни тощо) (Чвибнп) до середньоспискової чисельності (Чсп), який визначається за певний період за формулою (4.32):

Для оцінки персоналу підприємства можна використовувати також показники, що визначають рівень трудової дисципліни за кількістю неявок на роботу; відповідність кваліфікації працівників рівню складності виконуваних робіт; показники, що характеризують структуру персоналу підприємства тощо.

Рівень дисципліни (kд) визначає кількість неявок (невиходів на роботу) (tн) до загальної кількості відпрацьованих за визначений період людино-годин (Теф) і обчислюється за формулою (4.33):

Відповідність кваліфікації працівників рівню складності виконуваних робіт (kв) визначається як співвідношення середнього тарифного розряду групи працівників (Rпp) і середнього тарифного розряду виконуваних робіт (Rp) за формулою (4.34):

Структура персоналу підприємства представляє собою характеристику питомої ваги кожної з його складової груп (Ічі), відтворену у відсотках до сумарної чисельності всього промислово-виробничого персоналу підприємства (Xпвп). вона розраховується за формулою (4.35):


4. Якісні характеристики працівників підприємства

До якісних характеристик персоналу відносять його професійно-кваліфікаційний склад.

Під професією розуміють вид трудової діяльності, який потребує оволодіння відповідним комплексом спеціальних знань та практичними навичками.

Спеціальність являє собою більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.

Кваліфікація відображає ступінь оволодіння працівниками певною спеціальністю і відображається у кваліфікаційних (тарифних) розрядах, категоріях. Тарифні розряди і категорії водночас є показниками, що характеризують рівень складності робіт.

Персонал підприємства характеризується також за такими ознаками, як стать, вік працівників, стаж роботи тощо.

Якісна характеристикакадрового потенціалу визначається фа­ховою й кваліфікаційною відповідністю працівників щодо досяг­нення цілей підприємства й виконуваних ними робіт.. Спектр параметрів і характеристик, які досліджуються й визнача­ють якість праці, умовно можна поділити на:
-Економічні(складність праці, кваліфікаційний рівень праців­ника, умови праці, трудовий стаж);
-Особистісні(дисциплінованість, наявність навичок, опера­тивність, творча активність);
-Організаційно-технічні(технічна обізнаність, застосовувані раціональні прийоми в організації праці);
-Соціально-культурні(колективізм, соціальна активність, інтелектуальний розвиток).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Экономика предприятия 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.