План

1. Інфраструктура ринку.

2. Принципи організації управління.

3. Функції та методи управління.

4. Типи організаційних структур управління підприємством

5. Загальна структура підприємства

6. Виробнича структура підприємства

1. Інфраструктура ринку.

Інфраструктура ринку – це система підприємств споруд і організацій, які забезпечують рух товарів, капіталів, рух робочої сили цінних паперів та надання послуг. До неї належать аукціони, різні види бірж, ярмарки, торгові палати, банки та інші фінансові установи, страхові та інвестиційні компанії, пункти прокату та лізингу, інформаційно-комерційні та постачальницько-збутові організації, служби зайнятості, аудиторські організації, центри маркетингу, холдингові компанії, брокерські та дилерські контори, транспортні комунікації та засоби оперативного зв'язку, рекламні агентства та ін. Тобто, ринкова інфраструктура - це сукупність різних інститутів ринку, що обслуговують і створюють сприятливі умови для ефективного функціонування різних видів ринків.

Елементи ринкової інфраструктури безпосередньо пов'язані з обслуговуванням певних ринків, через них реалізуються її функції. Головні з них такі: забезпечує фінансову і кредитну підтримку, включно з лізингом, аудитом, страхуванням суб'єктів підприємницької діяльності; сприяє матеріально-технічному забезпеченню і реалізації продукції товаровиробників; здійснює маркетингове, інформаційне і рекламне обслуговування, правове та економічне консультування підприємців і т. ін., що в кінцевому результаті забезпечує прискорення товарно-грошового обігу, руху капіталів, переливання їх із менш прибуткових галузей економіки у більш прибуткові.

Основні елементи інфраструктури: товарні біржі, біржі праці, фондові ринки, валютні біржі, банки та ін.. фінансово-кредитні установи, аукціони, торгові палати та ін.. оптові торг. огр. Кожний вид ринку має конкретну ринкову установу. Так, ринок засобів виробництва і ринок предметів споживання обслуговують аукціони, ярмарки, товарні біржі, торгові доми, торгово-промислові палати, магазини, пункти прокату і лізингу, брокерські компанії. Фінансовий ринок (грошей і цінних паперів) обслуговують фондові біржі, банки, фінансово-кредитні посередники. Валютний ринок обслуговують банки. Ринок праці (робочої сили) обслуговують біржі праці або служби зайнятості.


2. Принципи організації управління.

Управління являє собою централізований вплив на колектив людей з метою організації та координації їх діяльності в процесах виробництва та реалізації продукції. Необхідність управління пов’язана з розподілом праці на підприємстві.

Головною задачею управління підприємством є забезпечення росту ефективності виробництва на основі постійного вдосконалення його технічного рівня, форм і методів управління, підвищення продуктивності праці як найважливішої умови підвищення доходу підприємства.

В основі організації управління лежать принципи під якими прийнято розуміти керівні норми та правила, що покладені в основу вирішення задач, пов’язаних з управлінням. У принципах виявляються найбільш стійкі ознаки об’єктивних закономірностей управління:

1.Цільова сумісність і зосередженість ( полягає в створенні цілеспрямованої системи управління, орієнтоване на рішення загальної задачі – організації виробництва тієї продукції, яку зараз потребує споживач)

2.Безперервність і надійність(означає створення таких ум. Виробництва, при яких досягається стабільність заданого режиму виробництва)

3.Планомірність, пропорційність і динамізм(націлює систему управління на рішення не тільки поточних, але і довгострокових задач розвитку підприємства при допомозі довгострокового, оперативного і поточного планування)

4.Демократичний розподіл функцій управління(ґрунтується на методах і правилах суспільного поділу праці, у відповідності з якими за кожним функціональним підрозділом підприємства закріплюється визначена частина роботи)

5.Наукова обґрунтованість управління(виходить з того, що засоби і методи управління повинні бути науково обґрунтовані і вирішені на практиці)

6.Ефективність управління(передбач досягнення максимального результату при мінімізації споживання ресурсів)

7.Узгодженість особистих, колективних і державних інтересів(визначається суспільним характером виробництва)

8.Контроль і перевірка виконання прийнятих рішень(передбач розробку конкретних заходів щодо усунення недоліків, що заважають виконанню поставлених задач).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Экономика предприятия 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.