План

1. Розкрийте суть таких основних означень: екологія, природа, природні ресурси, екологічна система, антропологічна діяльність, моніторинг.

2. Охарактеризуйте основні складові природи і їх екологічне значення.

3. Біосфера, компоненти біосфери і їх прояв.

4. Жива речовина, її ознаки, компоненти живої речовини.

5. Основні екологічні категорії

6. Фотосинтез, результати фотосинтезу.

8. Структури в біосфері: біологічні структури, трофічні структури.

9. Сучасна екологічна кризова ситуація, її ознаки

 Практичне завдання

 Поясніть суть таких означень: штучна аерація, флотація, очистка води, способи очистки.

 Проаналізуйте сучасний непомірний антропогенний тиск людства на природу.

 Задача.

Список використаної літератури

1. Розкрийте суть таких основних означень:

Екологія – це наука, галузь знань, навчальна дисципліна про взаємозв’язки між компонентами живого, між ними та природними факторами, це наука про функціонування природних систем.

Природа – це органічні і неорганічні субстанції, які об’єктивно існують, як філософська категорія „матерія”, навіть поза межами людської свідомості.

Природні ресурси – це компоненти природи, які людина використовує в даний час для задоволення свої потреб.

Екологічна система – це оптимальне комплексне поєднання компонентів біосфери (живого) і природних факторів на однотипній території, де забезпечуються зв’язки, динамічна рівновага та йде процес передачі маси речовини, енергії та інформації. Екосистеми є глобальні і локальні.

Антропогенна діяльність – це людська діяльність, яка підпорядкувала всі складові частини природи.

Моніторинг – це глобальна та індивідуальна система нагляду, контролю і прогнозу за станом природи.


2. Охарактеризуйте основні складові природи і їх екологічне значення.

Основними складовими частинами природи є: атмосфера, гідросфера, літосфера та біосфера.

Атмосфера є зовнішньою газовою оболонкою Землі, що сягає від її по­верхні в космічний простір приблизно на 3000 км і ділиться на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу та екзосферу. Вона оточує Землю і обертається разом з нею під дією сили тяжіння. До складу атмосфери входять азот — 78%, кисень — 21%, аргон, гелій, криптон та деякі інші постійні компоненти. Вважається, що склад і властивості ат­мосфери протягом останніх 50 млн. років стабілізувалися. Серед змінних складових атмосфери — водяна пара, озон, вуглекислий газ, які мають вели­ке значення для атмосферних процесів.

Важливою змінною складової атмосфери є також вуглекислий газ, вміст якого в атмосфері з розвитком виробництва зростає (від 0,029% на початку XXст. до 0,033% у 80-х роках). Він має здатність вбирати довгохвильове випромінювання Землі, що створює парниковий ефект в атмосфері й зменшує тепловіддачу Землі. Мінливість вмісту вуглекислого газу пов'язана з життє­здатністю рослин, його розчинністю в морській воді та діяльністю людини.

Літосфера зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає всю земну кору з частиною верхньої мантії й складається з осадових, магматичних і метаморфічних порід.

Найбільше людина впливає на земну кору — тонку верхню оболонку Землі, яка має товщину на континентах 40—80 км, під океанами 5-10 км і становить всього близько 1% маси Землі. Вісім елементів — кисень, кремній, водень, алюміній, залізо, магній, кальцій, натрій — утворюють 99,5% земної кори. На континентах земна кора складається із трьох шарів: перший шар — осадові породи, другий — гранітогнейсові і третій — базальтовий шар. Під океанами кора "океанічного типу" складається із двох шарів: осадові породи залягають просто на базальтах, гранітогнейсового шару немає.

Основна частина літосфери складається з вивержених магматичних порід (95%), серед яких на континентах переважають граніти, а в океанах — базальти.

У межах літосфери періодично відбувалися і відбуваються сучасні фізи­ко-географічні процеси (зсуви, селі, обвали, ерозія), які мають величезне значення для формування екологічних ситуацій у різних регіонах планети.

Гідросфера це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Наша планета містить близько 16 млрд. куб. м води, що становить 0,25% її маси. Основна частина цієї води (понад 80%) перебуває у глибинних зонах Землі - в її мантії. Підземна частина гідросфери охоплює ґрунтові, підґрунтові, міжпластові безнапірні й напірні води, тріщинні води і води карстових порожнин у легкорозчинних гірських породах (вапняках, гіпсах тощо).

Для величезної кількості живих організмів, особливо на ранніх етапах розвитку біосфери, вода була середовищем зародження та розвитку. Вода у біосфері перебуває у безперервному русі, бере початок у геологічному та біологічному кругообігах речовин. Вона є основою існування життя на Землі Без води не може існувати людська цивілізація, бо вода використовується людьми не тільки для пиття, а й для забезпечення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб.

Біосфера – це складова частина природи, де виникло, розвинулось і взаємодіє життя.

Компоненти біосфери:

жива речовина;

біогенна речовина;

косна (нежива) речовина;

біокосна речовина;

космічна речовина.


3. Біосфера, компоненти біосфери і їх прояв.

Біосфера — це єдина планетарна система.У ній підтримується необхідне для життєдіяльності організмів середовище, та й самі організми суттєво змінюють парамет­ри інших сфер Земної Кулі в межах біосфери. Біосфера не тільки охоплена життям, але й певним чином організована за рахунок діяльності живих організмів. У межах біосфери здійснюється біогенний кругообіг речовин та спрямований потік енергії.

Сучасна біосфера характеризується стабільністю та високою надійністю функціо­нування. Вона досить успішно гасить більшість внесених в неї збурень. Стабільність біосфери є наслідком високого рівня організованості, цілісності й структурованості.

Цілісність біосфери забезпечується багатьма механізмами, її структуру підтримує наявність різноманітних живих організмів, що постійно взаємодіють між собою.

Важливою особливістю біосфери є її злитість з іншими геосферами Землі. Біосфера розміщена в межах атмосфери, гідросфери та частини літосфери.Загальна про­тяжність біосфери за радіусом Землі складає близько 40 км. Вона простягається від нижньої частини озонового екрану атмосфери, що розташований на висоті 20 — 25 км над рівнем моря, до верхньої частини гірських порід суші та дна Світового океану. Нижня межа простягання біосфери лежить на 23 км вглиб суші та на 1 — 2 км нижче дна океану.

Біосфера сформована з різних речовин. За В.І.Вернадськимвиділяють шість головних типів речовин біосфери:

1. Жива речовина, що представлена організмами різних видів.

2. Біогенна речовина, що є продуктом життєдіяльності організмів (наприклад кам'яне вугілля, торф).

3. Нежива (косна) речовина, в утворенні якої живі організми не брали участі. Це, наприклад, гірські породи та мінерали.

4. Біокосна речовина, що сформована за рахунок взаємодії живої та косної речовин. Основним видом біокосної речовини є грунт.

5. Радіоактивна речовина.

6. Космічна речовина (наприклад, метеорити).


4. Жива речовина, її ознаки, компоненти живої речовини.

Унікальна роль живої речовини в біосфері полягає в її високій біогеохімічній активності. Жива речовина автотрофних організмів здійснює поглинання сонячної енергії та її перетво­рення в енергію хімічних зв'язків. Сукупна біогеохімічна активність живої речовини призвела до значної зміни газового складу атмосфери, в результаті чого атмосфера відновного типу перетворилася в атмосферу окислювального типу зі значним вмістом кисню. За рахунок діяльності біосфери на Земній Кулі сформувався озоновий екран, який перехоплює більшу частину жорсткого космічного випромінювання та створює сприятливі умови життя на поверхні планети. Жива речовина змінила гірські породи та сприяла появі нових видів (вапняки та ін.). Життєдіяльність рослин, тварин та мікроорганізмів спричинила появу ґрунту.

Жива речовина планети є ініціатором та рушієм біогеохімічних циклів речовин. Вели­ке значення в цьому має розмноження організмів, яке В.І.Вернадський називав «роз­тіканням» живої матерії, її «прагненням до всюдності».

Компоненти живої речовини:

мікроорганізми;

гриби, грибкові;

рослини;

тваринний світ.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Основы экологии 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.