План

I. Теоретична частина

1. Особливості надання податкового кредиту при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб.

II. Практична частина

1. Завдання №1.

2. Завдання №2.

3. Завдання №3.

Список використаної літератури

ІІ. Практична частина

Завдання 1

Визначити суму податкового зобов’язання, податкового кредиту та суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету (або яка підлягає поверненню до бюджету) за звітний період (квітень) та заповнити податкову декларацію використовуючи дані таблиці 1.

Таблиця 1

Види операцій Сума, грн.
1.Придбано матеріальні ресурси, які: 4320
1.1.використовуються для виробництва продукції А, в т.ч. ПДВ
1.2.використовуються для невиробничих потреб підприємства в т.ч. ПДВ 1020
2.Придбано і введено в експлуатацію основні засоби, які: 72000
2.1.будуть використані для виробництва продукції А в т.ч. ПДВ
2.2.будуть використані для цілей не пов’язаних з виробництвом продукції, в т.ч. ПДВ -
3.Отримано 27.04.2013 р. на розрахунковий рахунок за продану продукцію а, в т.ч.ПДВ 55296
4.Відвантажено 02.05.2013 р. продукцію А покупцям в т.ч. ПДВ 47300
5.Від’ємне значення ПДВ ( з декларації за попередній звітний період) 900

Розв’язок:

Визначаємо розмір ПДВ із кожної операції та розмір доходів чи витрат за мінусом ПДВ.

За п1.1. це буде 4320/6=720 грн. (ПДВ)

4320-720=3600 грн.

За п. 1.2. 1020/6=170 грн. (ПДВ)

1020-170=850 грн.

За п.2.1. 7200/6=1200 грн. (ПДВ)

7200-1200=6000 грн.

За п.3. 55296/6=9216 грн. (ПДВ)

55296-9216=46080 грн.

Визначаємо податковий кредит –податок який ми сплачуємо за придбані матеріали: 720+170+1200=2090 грн.

Податкове зобов’язання – це та сума податку яку ми сплачуємо за реалізовані товари та послуги: 9216 грн.

Сумою необхідною для сплати це різниця між зобов’язанням і кредитом : 9216-2090=7126 грн.

За умовою задачі у нас є попереднє від’ємне значення ПДВ в сумі 240 грн., ми теж його віднімаємо і отримуємо розмір податкового зобов’язання: 7126-900=6226 грн.

Отже, сума ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету становить 6226 грн.

Податкова декларація за результатами господарської діяльності даного підприємства подана в Додатку 1.


Завдання 2

Визначити суму податку на прибуток підприємства Б за звітний період, якщо результати фінансової господарської діяльності підприємства наступні (таблиця 2).

Таблиця 2

Види операцій Сума, тис. грн.
1.Загальний дохід від продажу товарів (в т.ч. ПДВ) 486
2.Сума ПДВ, отримана підприємством у складі ціни продажу товарів 81
3.Валові витрати 129
4.Амортизаційні відрахування 26
Розв’язок: 1.Визначаємо розмір ПДВ, який включено в дохід: 486/6=81 тис. грн. (ПДВ)

2.Віднімаємо суму ПДВ і визначаємо розмір доходу без ПДВ 486-81=405 тис. грн.

3.Мінусуємо від доходу валові витрати та амортизацію і отримуємо чистий дохід: 405-129-26=250 тис. грн.

4.Ставка податку на прибуток складає 19%, отже, ми сплатимо податку на прибуток 47,5 тис. грн. (250*19%=47,5 тис. грн.).


Завдання 3

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з втратою працездатності і на випадок безробіття з ЗОД громадян А, Б, В, Г, Д (окремо) – платники фізичні особи.

А також, збір на обов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання від витрат на оплату праці – платники юридичні особи. Дані з таблиці 3.

Таблиця 3

Категорії громадян Сума, грн.
А, 2 дитини до 18 років, самотня мати 375
Б, інвалід І-ї групи 990
В, чорнобилець 2-ї категорії 510
Г, повний кавалер ордена Трудової Слави 860
Д, 1 дитина до 18 років 400

Розв’язок:

Ставка податку на доходи фізичних осіб складає 15% і обраховується після сплати Єдиного соціального внеску та за виключенням податкової соціальної пільги. Єдиний соціальний внесок включає в себе: збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з втратою працездатності і на випадок безробіття і складає 3,6% і сплачується з нарахованої суми заробітної плати, отже за даними нашої таблиці суми податкових зборів будуть такі:

А) 375*3,6%=13,5 грн.

Б) 990*3,6%=35,64 грн.

990-35,64=954,36 грн. – сума яка підлягає оподаткуванню перевищує податкову соціальну пільгу для інвалідів, яка становить 860,25 грн.

954,36-860,25=94,11 грн. – сума перевищення, на яку і буде нараховано податок на доходи.

94,11*15%=14,12 грн.

Інвалід сплатить податок в сумі 14,12+35,64=49,76 грн.

В) 510*3,6%=18,36 грн.

Г) 860*3,6%=30,96 грн.

Д) 400*3,6%=14,4 грн.

Збір на обов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання від витрат на оплату праці (єдиний соціальний внесок)– платниками яких є юридичні особи складає 36,3%, а для інвалідів 8,4% від нарахованої суми заробітної плати.

А) 375*36,3%=136,13грн.

Б) 990*8,4%=83,16 грн.

В) 510*36,3%=185,13 грн.

Г) 860*36,3%=312,18 грн.

Д) 400*36,3%=145,2 грн.


Список використаної літератури

1. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник. — К.: Експерт-Про, 2009. — 492 с.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За редакцією В.Д.Базилевича. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2010. — 623 с.

3. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. — метод. посібник для самост. вивчен. дисц. — К.: КНЕУ, 2011. –192 с.

4. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування подат-кової системи // Економіст. 1998. — № 7–9. — С. 120–123.

5. Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. та ін. Податкова система: Навч. по-сіб. — К.: МАУП, 2007. — 160 с.

6. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчаль-ний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 184 с.

7. Податковий кодекс України.

8. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Налоговая система 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.