План

I. Теоретична частина

1. Особливості надання податкового кредиту при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб.

II. Практична частина

1. Завдання №1.

2. Завдання №2.

3. Завдання №3.

Список використаної літератури

І. Теоретична частина

1. Особливості надання податкового кредиту при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб.

Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податком - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного податкового року. Підставами для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

До складу податкового кредиту звітного року платник податків має право включити такі витрати, фактично понесені ним протягом звітного року:

1. Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку.

2. Суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки але є не більшим п'яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

3. Суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми визначено п. 6.5.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом такого звітного податкового року.

4. Суми власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у розмірах, що не покриваються виплатами фонду загальнообов'язкового медичного страхування.

5. Суму витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення.

6. Суми витрат платника податку із:

- штучного запліднення, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі з донором, чи ні;

- оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини.

Які існують обмеження права на нарахування податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб?

В Україні запроваджена з 01.01.2004 р. єдина ставка податку в розмірі 15 % (до 01.01.2007 р. діяла ставка 13 %), фіксована ставка податку на доходи, які підлягатимуть кінцевому оподаткуванню при їх виплаті: грошові або майнові призи, виграші в азартні ігри, розіграші - 30 % (26 %). З 01.01.2005 р. запроваджується порядок: оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) об'єктів нерухомого майна - 1 %, 5 % або 13 % залежно від строку придбання у власність такого майна; оподаткування процентів на банківський депозит (вклад), вклад до небанківських фінансових установ або процентів (дисконтних доходів) на депозитні (ощадні) сертифікати - 5 %; оподаткування дивідендів, роялті - 13 %; оподаткування операцій з інвестиційними активами (акції, корпоративні права) (інвестиційного прибутку) - 13 %; оподаткування доходів, отриманих у зв'язку з довгостроковим страхуванням життя, та недержавного пенсійного страхування - 13 %; оподаткування доходів, отриманих внаслідок прийняття у спадок коштів, майна, немайнових прав, - 0 %, 5 %, 13 % та 26 % залежно від родинних стосунків та виду спадкового майна; оподаткування доходів, отриманих як подарунок та як спадщина.

Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави, податки з доходу фізичних осіб відіграють домінуючу роль при збільшенні державного бюджету. Оподаткування фізичних осіб, що забезпечує надходження до бюджету, закріплений за місцевими бюджетами, що й закладає основу формування міських, сільських та селищних бюджетів. Особливістю оподаткування доходів фізичних осіб є визначення сукупного прибутку за виключенням доходів, що не підлягають оподаткуванню.

Серед класиків, у працях яких представлено теоретичні підвалини оподаткування доходів фізичних осіб, були А.Сміт, Д.Рікардо, Е.Селігман, Дж.Кейнс, чиї здобутки не втратили своєї актуальності й сьогодні. Еволюційні аспекти оподаткування доходів громадян представлені у спадщині М.Н.Алексеєнка, Д.Боголепова, Ф.Менькова, І.Кулішера, І.Х.Озерова, А.А.Соколова, Л.І.Янжула.

Актуальність теми вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб підтверджується сучасними науковими розробками представлених у працях - В.Л.Андрущенка, А.І.Крисоватого, ОЛ.Кириленка, В.М.Пушкарьової, С.І.Юрія та інших.

Метою даного дослідження є визначення пріоритетів розвитку оподаткування доходів фізичних осіб на підставі аналізу податкової системи країни.

В Україні на даний час стоїть важливе стратегічне завдання - створити такий податковий режим, який буде гарантувати збір податків, достатніх для фінансування державних витрат, забезпечить умови для економічного зростання та знизить податковий тиск на населення з метою підвищення якості життя громадян України. Слід зазначити, що держава має сприяти підвищенню ролі доходів та зайнятості населення, зростанню заощаджень та майна громадян, розвитку ринку житла.

Варто відмітити, що податкова система України сформувалася в складних умовах. Спад виробництва загострив проблему мобілізації доходів у державний бюджет, тому податкова політика носила переважно фіскальний характер, який виразився в надмірному вилученні доходів платників податків. У результаті поширення тіньового сектору в економіці набуває погрожуючого характеру, зростають масштаби ухилення від податків.

У частині оподаткування доходів фізичних осіб до числа проблем, на думку В.П.Мартиненка, відносяться: недостатнє комплексне теоретичне та практичне дослідження податкових відносин з урахуванням сучасного стану національної економіки; хаотичне використання зарубіжного досвіду; низький рівень податкової культури; проблематичність оптимальності ставки по податку з доходів фізичних осіб; ухилення від сплати податків.

Таким чином, необхідна комплексна реалізація заходів, направлених на дотримання принципу соціальної справедливості при оподаткуванні доходів громадян.

Також по іншому розуміється і сутність категорії "податок ": в Німеччині - це підтримка, яку громадяни надають державі; у Великобританії - це обов'язок перед державою; у США податок розуміється як "такса"; у Франції - як обов'язкова плата. Для нашої держави, як не прикро, розуміння даної фінансової категорії зводиться лише до примусового платежу.

На відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування податком із доходів фізичних осіб встановлюються виключно на загальнодержавному рівні, в іноземних державах органам місцевого самоврядування надано досить широке право в сфері податкової юрисдикції.

Взагалі система податкових знижок і відрахувань, звільнень в європейських країнах, незважаючи на зменшення бази, об'єкта оподаткування та кількості платників, є досить розвиненою. У результаті використання досвіду розвинених країн були допущені прорахунки в формуванні податкової політики, і сучасна податкова система не в повній мірі адекватна ринковим перетворенням в країні.

На наш погляд, пріоритетним напрямом розвитку оподаткування доходів фізичних осіб є введення неоподатковуваного податком із доходів мінімуму, рівного прожитковому. Очевидно, що робітники з такими доходами не можуть брати участь у фінансуванні державних витрат. Крім того, втрати державного бюджету через введення неоподатковуваного мінімуму будуть компенсовані за рахунок зростання споживання товарів та послуг цих верств населення, які при цьому сплачують податок на додану вартість та акцизний збір.

Варто відмітити, що податковий тягар на фізичних осіб досить великий, і це багато в чому визначається тим, що вони сплачують непрямі податки в ціні товарів та послуг. І одним з пріоритетних напрямів розвитку оподаткування доходів фізичних осіб є, на нашу думку - зниження ставок непрямих податків. Сучасне законодавство встановлює три види ставок податку для фізичних осіб: базова ставка - 15 % (до 1.01.2007 р. - 13 %) від об'єкта оподаткування; зменшена ставка - 5 %; подвійна ставка - 30 % (до 1.01.2007 р. - 26 %).

Запровадження однакової ставки податку з доходів фізичних осіб є позитивним для країни тому, що особи з нижчим рівнем доходів будуть потребувати допомоги в держави, а при однаковому оподаткуванню в бюджет країни надходитиме менше коштів, що призведе до низького рівня бюджету, а це є негативним для населення і країни в цілому. Відмічу, що в розвиненому суспільстві податок з доходів фізичних осіб посідає головне місце, оскільки прямо пов'язаний з ефективністю використання основної продуктивної сили - людини.

В усьому світі в системі податкових відносин важливе місце посідає показник " граничний дохід "- мінімальний розмір отриманого доходу, з якого починається сплачуватися податок. У розвинутих країнах світу система прибуткового оподаткування будується таким чином, що показник "граничний дохід" залежить від кількості дітей, сімейного стану платника та способу оподаткування за єдиною чи роздільною системою. Великою проблемою залишаються всілякі схеми ухилення від сплати податків. У країні створення умов для скорочення масштабів ухилення від сплати податків має стати пріоритетом розвитку оподаткування на сучасному етапі.

На сьогодні вітчизняна методика пільгового оподаткування доходів фізичних осіб у певній мірі відповідає світовій практиці, в якій найпоширенішими методами пільгового оподаткування є зниження податкової ставки на певний період, звільнення від сплати податку, надання податкового кредиту, використання неоподатковуваного мінімуму та пільгове оподаткування доходів при здійсненні окремих видів витрат. Проте в даному контексті в Україні потребує подальшого практичного впровадження система прямого оподаткування доходів фізичних осіб, яка б базувалася на диференційованому підході в оподаткуванні різних верств населення із урахуванням сімейного стану, кількості та віку дітей. З урахуванням цього до пріоритетних напрямів розвитку оподаткування доходів фізичних осіб можна віднести такі: зниження податкового тиску на населення за рахунок зниження ставок непрямих податків; введення неоподатковуваного податком з доходів мінімуму рівного прожитковому мінімуму; запровадження механізму прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб з метою реалізації принципу соціальної справедливості; формування податкової культури. Це дало б поштовх до посилення соціальної складової системи оподаткування.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Налоговая система 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.