План

1. Валова продукція і незавершене виробництво. Визначення обсягу товарної, валової, реалізованої продукції підприємства.

2. Поняття про метод організації виробництва. Непотокове виробництво. Потокове виробництво. Автоматизоване виробництво.

3. Практичне завдання. Розрахунок техніко-економічних показників діяльності промислового підприємства

Список використаної літератури

1. Валова продукція і незавершене виробництво. Визначення обсягу товарної, валової, реалізованої продукції підприємства.

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, валового і внутрішньозаводського обороту, нормативної вартості обробки, обсяг не­завершеного виробництва.

До обсягу товарної продукції (ТП)включають готову продукцію, яка повністю виготовлена, відповідає державним стандартам і техніч­ним умовам, прийнята службами технічного контролю і здана на склад готової продукції чи відвантажена споживачам; послуги, ремонтні ро­боти, капітальний ремонт обладнання підприємства, напівфабрикати і запчастини на сторону, капітальне будівництво для непромислових господарств підприємства, роботи пов'язані з освоєнням нової техніки; тара, що не входить до оптової ціни виробу.

Примітка: Деталізація питань, пов'язаних із визначенням товарної продукції регламентується в Україні "Типовою інструкцією щодо складання звітів промислових підприємств усіх форм власності по продукції", яка затверджується Міністерством статистики України.

До валової продукції (ВП)включають вартість всієї промислової продукції, виготовленої підприємством незалежно від міри її готовно­сті та визначають за формулою:

ВП=ТП+ ∆НВ

де ∆ НВзміна залишків незавершеного виробництва у вартісно­му виразі відповідно на кінець і початок планового періоду, грн.

Внутрішньозаводський оборот (ВЗО)- це кількість продукції, що використовується всередині підприємства для подальшої переробки (підраховується безпосередньо).

Валовий оборот підприємства (ВО)це обсяг валової продукції не­залежно від того, де вона буде використана - в межах підприємства чи поза ним. Валовий оборот можна обчислити за формулою:

ВО=ВП + ВЗО

Важливою складовою частиною формування планів виробництва є планування незавершеного виробництва.До складу незавершеного виробництва входять матеріали, заготов­ки, деталі, комплекти, вузли, які знаходяться на різних етапах вироб­ничого процесу і підлягають наступній обробці, складанню, виробни­чим випробуванням до наступного оформлення їх на склад готової продукції чи відвантаження.

Обсяги незавершеного виробництва суттєво впливають на ефекти­вність роботи підприємства. З одного боку, створення запасів потребує значної частини ресурсів, а з іншої - забезпечує безперебійний хід ви­робничого процесу.У планових розрахунках обсяги незавершеного виробництва ви­значаються по-різному. Найбільш точно - прямим розрахунком. У цьому випадку на кожній дільниці, лінії, робочому місці розраховуєть­ся норма запасу деталей та вузлів, яка підсумовується і перемножуєть­ся на планову собівартість. Більш простим і не менш точним є розра­хунок незавершеного виробництва за формулою:

НВ = NiднСіТціКнві,

де № дн - середньоденний випуск продукції і-го виду, н.о.;

Сі- собівартість одного виробу і-го виду, грн.;

Тцітривалість виробничого циклу виготовлення одного виробу і-го виду, робочих днів;

Кнвікоефіцієнт наростання витрат під час виготовлення виробу.

Коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві ви­значається відношенням середньої собівартості виробів у незаверше­ному виробництві (Ссер) до собівартості виробів (С),виходячи з тези­су, що поточні витрати зростають рівномірно протягом виробничого циклу.

де Смсума матеріальних витрат на початок виробничого циклу, грн.;

питома вага початкових матеріальних витрат у собівартості виробів і-го виду.

Для оцінки обсягів незавершеного виробництва в оптових цінах підприємства обсяг незавершеного виробництва, розрахований по со­бівартості, перемножується на коефіцієнт перерахунку, який розрахо­вується за формулою:

де ТПф - товарна продукція за останній квартал базового року, грн.;

Сфсобівартість продукції за останній квартал базового року, грн.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 21

Бесплатная работа

Закрыть

Планирование и организация в бизнесе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.