Зміст

1. Інноваційна форма інвестицій

2. Теорія інвестиційного портфеля

3. Способи залучення капіталу

Список використаних джерел 

1. Інноваційна форма інвестицій

Основною формою реальних інвестицій є інноваційні інвестиції, які реалізуються в процесі інноваційної діяльності підприємства.

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року № 40 - IV, інновації— це новостворені (засто­совані) і (або) удосконалені конкурентноздатні технології, про­дукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення ви-ро'бничого, адміністративного, комерційного або іншого харак­теру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Значення терміну «інновація» залежить від конкретної цілі дослідження, вимірювання або аналізу об'єкту. У зв'язку з цим розрізняють такі основні типи інновацій:

товарна інновація — введення нового продукту;

технологічна інновація — введення нового методу виробництва;

ринкова інновація — створення нового ринку товарів або по­слуг;

маркетингова інновація — освоєння нового джерела постачан­ня сировини або напівфабрикатів;

управлінська інновація — реорганізація структури управління;

соціальна інновація — впровадження заходів щодо покращенняжиття населення;

екологічна інновація — впровадження заходів щодо охорони навколишнього середовища [9, с. 160].

Інновації можна також розглядати і як вкладення інвес­тиційного капіталу в нововведення, які приводять до кількісних або якісних змін в підприємницькій діяльності. Інноваціям пере­дує науково-виробнича діяльність, пов'язана з появою нововве­дення. Ідея нововведення може бути зароджена як інтенція, ініціація або дифузія інновацій.

Інтенція — це ідея, пропозиція або проект, які після оп­рацювання перетворюються в інновацію.

Ініціація — це рекомендації щодо удосконалення науково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяльності, метою яких є початок інноваційного процесу або його розвиток.

Дифузія — це процес передачі нововведення по кому­нікаційним каналам між членами соціальної системи в часі. Но­вовведеннями можуть виступати ідеї, технології тощо, які є нови­ми для суб'єкта господарювання. Це означає, що дифузія інно­вації — це розповсюдження вже одного разу освоєної й впровад­женої інновації у нових умовах.

У реальних інноваційних процесах швидкість дифузії нововведення залежить від таких факторів, як: спосіб передачі інформації; форма прийняття рішення; властивості соціальної си­стеми; властивості самого нововведення.

Підготовка, обгрунтування, освоєння й контроль за впровадженням нововведення є інноваційною діяльністю.

Інноваційна діяльність — це діяльність, що спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових кон­курентоздатних товарів та послуг. Вона включає в себе:

- випуск та розповсюдження нових видів техніки та технологій;

- прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

- реалізацію довгострокових науково-технічних програм із ве­ликими термінами окупності витрат;

- фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані виробничих сил країни;

- розробку й впровадження нових ресурсозберігаючих, техно­логій, спрямованих на покращення соціального стану насе­

лення, екологічної ситуації тощо.

Інноваційна діяльність складається з інноваційного про­цесу, який охоплює весь комплекс відносин виробництва та спо­живання та представляє собою період від зародження ідеї до її ко­мерційної реалізації.

Сьогодні в Україні головними цілями науково-техніч­ного та інноваційного розвитку є:

♦ підвищення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні кризових явищ у соціально-економічному розвитку України;

♦ створення ефективних механізмів збереження, розвитку та ефективного використання національного науково-техноло­гічного потенціалу;

♦технологічне переобладнання і структурна перебудова вироб­ництва з метою нарощування випуску товарів, конкурентос­

♦проможних на світовому та внутрішньому ринках;

♦збільшення експортного потенціалу за рахунок наукоємких га­лузей виробництва, зменшення залежності економіки від імпорту;

♦організаційне включення інноваційних факторів до процесу соціально-економічного розвитку держави;

♦відродження творчої діяльності винахідників та раціоналіза­торів виробництва;

♦розвиток людини як особистості, збереження та захист її здо­ров'я.

Інноваційна діяльність включає в себе процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного ви­користання, що приносить дохід, а також прив'язані з цим проце­сом техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі. У зв'язку з цим, об'єктами інноваційної діяльності є:

>Інноваційні програми та проекти.

>Нові знання та інтелектуальні продукти.

>Виробниче обладнання та процеси.

>Інфраструктура виробництва й підприємництва.

>Організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліп­шують структуру та якість виробництва і соціальної сфери.

>Сировинні ресурси, засоби їх видобування й переробки.

>Товарна продукція.

>Механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Найчастіше об'єкти інноваційної діяльності виступають у формі інноваційного проекту — це комплекс документів, що виз­начає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення й реалізації інноваційного про­дукту або інноваційної продукції. Інноваційним визнається про­ект, яким передбачаються розробка, виробництво й реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, державна підтримка реалізації інноваційного проекту надається за умови його державної реєстрації.

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року № 40-ІУ усі інноваційні проекти мають пройти державну реєстрацію, яку здійснює за поданням суб'єктів інноваційної діяльності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. Цей ор­ган веде Державний реєстр інноваційних проектів. Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру інноваційних проектів є його кваліфікування. Для кваліфікування інноваційних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконав­чої влади у сфері інноваційної діяльності визначає окрему Уста­нову, організує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектів. Експертиза при кваліфікуванні інноваційних проектів виконується за рахунок коштів суб'єктів інноваційної діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію відповідно до За­кону України «Про наукову й науково-технічну експертизу» [4].

Проекти, що визнані за результатами експертизи інно­ваційними, заносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності до Державного реєстру інноваційних проектів. Інноваційні проекти з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України, визнаються пріоритетними інно­ваційними проектами.

Результатом виконання інноваційного проекту і науко­во-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою но­вої технології (у тому числі — інформаційної) чи продукції з ви­готовленням експериментального зразка чи дослідної партії є інноваційний продукт, який має відповідати таким вимогам:

а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелекту­альної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зраз­ка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має державні охоронні доку­менти (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впроваджен­ням) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальноївласності має бути визначальним для даного продукту;

б) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень;

в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено)вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічнимпродуктом, представленим на ринку. Крім того, зін є конкурентноздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Рішення про кваліфікування продукт/ інноваційним приймає Установа чи її регіональне відділення 5а результатами.

продукція — це нові конкурентноздатні товари чи послу­ги. Інноваційною вона може бути визнана, якщо відповідає та­ким вимогам:

а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;

б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою ана­логічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Інноваційна продукція може бути результатом тиражу­вання чи застосування інноваційного продукту, крім того, інно­ваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування.

Однією з форм інноваційних інвестицій є інтелекту­альні інвестиції, які здійснюються в таких видах:

- придбання виключних прав користування (патенти,ліцензії, промислові зразки, товарні знаки).

- придбання інформаційних послуг, найманняспеціалістів за контрактом або разове придбання консультацій,експертиз, рекомендацій.

-придбання інтелектуальної продукції у матеріальній формі (проектної документації, методик, програм, ноу-хау) у ви­

-гляді друкованої продукції, програмного забезпечення, аудіо чи відео запису.

-вкладання в людський капітал — це витрати на освіту,

-підготовку, перепідготовку, навчання, охорону здоров'я.

Інтелектуальні інвестиції тісно пов'язані з інтелектуальною власністю, яка може існувати у таких видах:

♦ виняткова — це власність, яка запатентована або захищена ав­торським правом;

♦ інформаційна — це власність, яка існує у вигляді придбаних знань, ідей, досвіду, навичок, кваліфікації. Така власність немає правового захисту, вона реалізується на контрактних заса­дах у вигляді інформаційних послуг через навчання, освіту, публікацію;

♦ ліцензійна — це власність, яка існує або реалізується шляхом придбання інвестором права володіння чи користування, зафіксованих ліцензіями.

Відповідно до видів інтелектуальної власності розрізня­ють такі об- 'єкти інтелектуальних інвестицій:

 • винахід — це технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності). Право власності на винахід закріплюється патентом на 20 років [1];
 • корисна модель — нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою, яке закріплюється патентом на 5 років із можливим продовженням ще на 3 роки [1];
 • промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, який визначає зовнішній вигляд промислового виробу і призначений для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Патенти на промислові зразки видаються терміном на 10 років із можливим продов­ женням строку ще на 5 років [2];
 • знак для товарів і послуг — це позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і по­слуг інших осіб. Об'єктом знаку можуть бути словесні, зобра­жувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, вико­нані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Право влас­ності на знаки закріплюється патентом на 10 років із можливим подовженням кожні 10 років [3].
 • Об'єктами інтелектуальної власності можуть бути та­кож наукові теорії, математичні методи, плани, правила, програ­ми для обчислювальних машин, художні вироби тощо.

  Окремі об'єкти інтелектуальної власності реєструються в Державному комітеті України з питань інтелектуальної влас­ності (Державний патент України), а на інші, зокрема, наукові праці, літературні та мистецькі твори діють норми авторського права, закріплені громадянським кодексом.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 32

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Инвестиционный анализ

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.