План

1. Методика визначення фінансових результатів звичайної діяльності

2. Порядок складання звіту про рух грошових коштів.       

1. Методика визначення фінансових результатів звичайної діяльності

Фінансовий результат діяльності підприємства складається з:

- фінансових результатів від основної діяльності:

- фінансових результатів від фінансових операцій;

- фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;

- фінансових результатів від надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів та відповідних витрат підприємства.

Доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призво дять до зростання власного капіталу (крім зростання капі талу за рахунок внесків власників).

До доходів і втрат належать:

1) доходи від надання окремого майна в оренду;

2) штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, визнані боржником або ті, за якими одержано рішення відповідних органів про їх стягнення (крім санкцій та пені за несвоєчасну оплату, яка підлягає внесенню до бюджету і позабюджетних та державних цільових фондів), а також суми відшкодування завданих збитків;

3) доходи, одержані на території України та за її межами від пайової участі в діяльності інших підприємств, дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперах та від інших доходних активів, які належать підприємству;

4) доходи і втрати від переоцінки виробничих запасів готової продукції і товарів, крім випадків, коли вона прова диться за рішеннями уряду;

б) доходи від надання комерційного кредиту;

6) виручка від продажу іноземної валюти і витрати на її придбання;

7) втрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норму природних втрат у тому випадку, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винуватців відмовлено судом, а також їх надлишки;

8) витрати за анульованими виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, яке не дало продукції;

9) витрати на утримання законсервованих виробни чих потужностей та об'єктів, крім витрат, які відшкодову ються за рахунок інших джерел;

10) некомпенсовані винними збитки від простоїв з внутрішньовиробничих та зовнішніх причин, а також оплата працівникам часу вимушеного прогулу;

11) збитки по операціях з тарою, крім скляної;

12) судові витрати та арбітражні збори;

13) суми кредиторської (між підприємствами недержав них форм власності) і дебіторської заборгованостей, по яких минув термін позовної давності;

14) плата відповідно до законодавства за невиконання квот по створенню спеціалізованих робочих місць для інвалідів, за відмову в прийомі на роботу в межах встановленої квоти громадян, які потребують спеціального захисту, за порушення термінів інформації про звільнення працівників у зв'язку з реорганізацією, перепрофілюванням чи ліквідацією підприємства;

15) прибутки і збитки по операціях минулих років, виявлені в цьому році;

16) некомпенсовані збитки від стихійного лиха (зни щення і пошкодження виробничих запасів, готових виробів та інших матеріальних цінностей), збитки від зупинки виробниц тва та інші, включаючи витрати, пов'язані з попередженням чи ліквідацією його наслідків;

17) некомпенсовані збитки від пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, викликаних екстремальними ситуаціями;

18) інші доходи і витрати на операції, безпосередньо не пов'язані з виробництвом та реалізацією (збутом) продукції (робіт, послуг).

До позареалізаційних доходів та збитків належать:

- курсові різниці по валютних рахунках і операціях в іноземній валюті;

- дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, що належать підприємству;

- доходи, одержані від дольової участі у спільних підпри ємствах, від здачі майна в оренду;

- різного роду економічні санкції - штрафи, пені, неустойки;

- інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією, що збільшують або зменшують розмір прибутку.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Збиток - це перевищення суми витрат доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Доходи (прибутки) поділяються за видами діяльності, функціями. _ Фінансові результати поділяються насамперед за видами Діяльності, внаслідок якої вони виникають: на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяль ність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка корот котермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.

До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізня ються від звичайних операцій- Наприклад, стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо.

Втрати внаслідок таких подій надзвичайної діяльності враховуються під час розрахунку фінансових результатів.

Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на опера ційну та іншу - фінансову та інвестиційну.

Основна діяльність підприємства - це операції, пов'я зані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу. Для виробничого підприємства такими операціями є придбання сировини і матеріалів, виготовлення продукції та її реалізація.

Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями - виробництво, управління, збут та ін.

Важливе значення для визначення моменту визначення доходу має економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Дохід від реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи після неї (схема 9.1).

Послідовність процесу визначення фінансових ре зультатів підприємства можлива за такими формула ми:

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалі зації продукції (товарів, робіт, послуг) (чД):

ЧД - Д - (ПДВ + АЗ + ІЗ + ЇВ),

де Д - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ПДВ - податок на додану вартість; АЗ - акцизний збір; ІЗ - інші збори або податки з обороту; ЇВ - інші витрати. •

2. Розрахунок валового прибутку (ВП(3)):

ВП(3) » ЧД - СР,

де ЧД - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

СР – собівартість реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)

3. Визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітній період (СГП):

СГП = ЗНВп + Взп – ЗНВк

де ЗНВП - залишок незавершеного виробництва на початок звітного періоду;

Взп - витрати на виробництво звітного періоду;

ЗНВК - залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

4. Визначення собівартості реалізованої продукції (СРП):

СРП = ЗГПп + СП3 - ЗГПк,

де ЗГПП — залишок готової продукції на початок звітного періоду;

СП3 - собівартість продукції, виробленої за звітний період; ЗГПК ~ залишок готової продукції на кінець звітного періоду.

5. Визначення фінансового результату від операцій ної діяльності (ФР0д):

ФРОД = ВП(3) + ІОД - (АВ + ВЗ + ЮВ), де ВП(3) - валовий прибуток (збиток); ІОД — інші операційні доходи; АВ - адміністративні витрати; ВЗ - витрати на збут; ЮВ - інші операційні витрати.

6. Розрахунок фінансового результату — прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (ФРзд):

ФРзд = ФРод + КДК + ІФД +ІД) - ФВ + ВК + ЇВ],

де ФРод — фінансовий результат від операційної діяльності;

ДК - дохід від участі в капіталі;

ІФД - інші фінансові доходи;

ІД - інші доходи;

ФВ - фінансові витрати;

ВК - втрати від участі в капіталі;

ЇВ - інші витрати.

7. Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від звичайної діяльності (П(3)):

П(3) = ПЗзд - ПП.

де П - прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 33д - збиток від звичайної діяльності до оподаткування; ПП - податок на прибуток.

8. Розрахунок чистого прибутку або збитку (ЧП (3)):

ЧП(3) = ФРзд±Днд ± ППнд ± Вид ± ЗППнд, де ФРзд ~ фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток або збиток);

Днд - дохід від надзвичайної діяльності;

ППнд - податок на прибуток від надзвичайної діяльності;

Внд - витрати від надзвичайної діяльності; ЗПП - зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Отчетность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.