Обоснование стратегии улучшения финансового состояния предприятия (на примере Детского заведения оздоровления и отдыха санаторного типа)

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 68

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 8

1.1. Економічна сутність та особливості фінансового стану підприємства 8

1.2. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства 14

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДЗОВСТ «АГАТІВКА» 25

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства ДЗОВСТ «Агатівка» 25

2.2. Структурно-динамічний аналіз балансу підприємства ДЗОВСТ «Агатівка» 28

2.3. Параметричний аналіз балансу підприємства 35

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 51

ВИСНОВКИ 62

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 65

ВСТУП

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану на підприємстві є одним з важливих елементів у системі управління і прийняття різноманітних господарських рішень. Вона становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників матеріально-технічних ресурсів, державних органів управління і виробничих менеджерів. Тому одним з найголовніших завдань кожного підприємства є пошук шляхів покращення фінансового стану.

Аналіз показників, що характеризують фінансовий стан, їх ролі в управлінні підприємством зумовлена низкою об’єктивних факторів: високим ступенем невизначеності загальноекономічного середовища, розбалансованістю ринкових механізмів та інструментарію державного регулювання економікою, неоднозначною спрямованістю різнорідних фінансових інституцій, які прямо чи опосередковано впливають на фінансове становище окремого суб’єкта економіки.

З урахуванням наведеного та теперішніх умов функціонування підприємств, розроблення параметра адекватних характеристик категорії «фінансовий стан підприємства» та адаптивних теоретичних аспектів його оцінювання, є актуальним завданням сьогодні.

Теоретичні та методичні основи фінансового стану підприємства неодноразово ставали ключовим моментом багатьох наукових досліджень та практичних розробок. Серед науковців, в роботах яких значна увага присвячена дослідженню фінансового стану підприємства, слід виділити таких, як І.Т. Балабанов, І.О.Бланк, Ю. Брігхем, Л. Гапенські, К.В. Ізмайлова, Т.Р. Карлін, В.В. Ковальов, М. Крейніна, Л.А. Лахтіонова, О.М. Поддєрьогін, Г.В. Савицька, В.Т. Савчук, Р.С. Сайфулін, О.С. Стоянова, О.О. Терещенко, А.Д. Шеремет та інші.

Метою даної роботи є дослідження сутності фінансового стану підприємства та обґрунтування шляхів покращення фінансового стану, визначення інформаційної бази аналізу фінансового стану та виявлення основних прийомів та показників аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були вирішені наступні завдання:

- визначення економічної сутності та особливостей фінансового стану підприємства;

- проведення аналізу та оцінки фінансового стану;

- вивчення економіко-організаційної характеристики ДЗОВСТ «Агатівка»;

- здійснення структурно-динамічного та параметричного аналізу балансу підприємства;

- виявлення основних проблем та запропонування шляхів покращення фінансового стану підприємства.

Об’єктом дослідження є дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Агатівка».

Предметом є фінансово-господарські відносини, що виникають в процесі діяльності підприємства, які мають вплив на його фінансовий стан.

При вирішенні поставлених завдань застосовувалися: метод експертних оцінок, кореляційно-регресійного аналізу, економічного аналізу, факторного аналізу.

Дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі визначається сутність, особливості, аналіз та оцінка фінансового стану підприємства. В другому розділі проведено аналіз фінансового стану ДЗОВСТ «Агатівка», розраховуються і аналізуються основні показники, які відображають фінансове становище підприємства. В третьому розділі виявляються проблеми та надаються основні рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

Закрыть

Обоснование стратегии улучшения финансового состояния предприятия (на примере Детского заведения оздоровления и отдыха санаторного типа)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.