Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 97

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретико –методичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства 7

1.1 Сутність та складові елементи фінансових ресурсів підприємства. Їх склад і джерела формування 7

1.2. Джерела формування фінансових ресурсі підприємства 16

1.3. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємства 26

Розділ 2. Аналіз формування фінансових ресурсів ПАТ Укртелеком 35

2.1. Економіко – організаційна характеристика підприємства 35

2.2. Структурно – динамічний аналіз формування фінансових ресурсів та напрямків їх використання 39

2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.45

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів ПАТ Укртелеком 58

3.1. Стратегія підвищення ефективності використання фінансових ресурсів58

3.2. Заходи щодо підвищення використання фінансових ресурсів ПАТ

Укртелеком 67

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 77

Висновки 88

Список використаних джерел 90

Додатки

ВСТУП

Актуальність дослідження. Фінансові ресурси за умов реформування економіки України – важливий вид ресурсів підприємства, що трансформується в будь-який інший вид ресурсів. Віддаючи належне дослідженням учених-економістів у цій сфері, зауважимо, що на сьогодні ще не повною мірою розв’язано питання щодо розкриття економічної природи і категоріальної сутності фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, недостатньо досліджуваною залишається фінансова діяльність підприємств за умов перехідної економіки.

Усе це об’єктивно потребує нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів як з погляду теорії, так і практики.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання в усіх сферах діяльності. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємствами для фінансування необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів.

Необхідність дослідження процесів формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємств обумовлена, насамперед, основними принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі.

Управління грошовими потоками, капіталом, фінансовими ресурсами є системо утворюючим чинником функціонування та розвитку підприємства. Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємств є підвищення ефективності використання їх фінансових ресурсів, які займають значну питому вагу в структурі активів підприємств.

Наукові дослідження, що сприяють створенню ефективної системи управління процесами формування та використання фінансових ресурсів підприємства, є одними з пріоритетних, і вимагають подальшого теоретичного та практичного обґрунтування. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств висвітлюються у працях українських економістів В.Л.Андрущенка, В.М.Бородюка, В.М.Братішка,С.А.Буковинського, З.С.Варналія, О.Д.Василика, В.М.Геєця, А.С.Гальчинського, І.І.Гейдора, В.І.Грушка, А.І.Даниленка, О.Д.Заруби, Б.Є.Кваснюка, Н.І.Костіної, В.І.Кравченка, Ю.П.Лебединського, І.І.Лукінова, А.М.Мороза, С.С.Осадця, К.В.Павлюк, О.І.Пилипченка, А.М.Поддєрьогіна, Г.О.П’ятаченка, О.С.Редькіна.

Різним аспектам забезпеченості та ефективності використання фінансових ресурсів приділяється постійна увага як науковців, так і спеціалістів-практиків. Значний вклад у вирішення фінансових проблем підприємств внесли відомі вітчизняні вчені О. Гудзь, М. Дем’яненко, П. Саблук, П. Стецюк, А. Чупіс та багато інших дослідників. Матеріальним носієм фінансових відносин є фінансові ресурси. Обсяги та ефективність виробництва обумовлюють розмір та склад фінансових ресурсів. Водночас від величини фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціально-економічний розвиток підприємства.

Тому в умовах ринкової економіки пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого використання фінансових ресурсів мають важливе значення в роботі підприємств

Метою дослідження є аналіз фiнансових ресурсiв та пiдвищення ефективностi ïх використання в ПАТ «Укртелеком».

Для досягнення даної мети нам потрібно виконати ряд завдань:

- визначити сутність та складові елементи фінансових ресурсів підприємства;

- дослідити джерела формування фінансових ресурсів підприємства;

- визначити ефективність використаня фінансових ресурсів;

- здійснити економіко-організаційну характеристику підприємства;

- здійснити структурно-динамічний аналіз формування фінансових ресурсів та напрямків їх використання;

- здійснити аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства;

- дослідити шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів ПАТ«Укртелеком».;

Об’єктом роботи є фінансова діяльність ПАТ «Укртелеком».

Предметом дослідження є аналiз фiнансових ресурсiв та пiдвищення ефективностi ïх використання в ПАТ «Укртелеком».

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення економічних та фінансових явищ, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей, що постійно змінюються і розвиваються. У роботі використовувались методи: аналізу і синтезу - для виявлення перспектив розвитку процесу формування, розміщення та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; порівняльного аналізу – під час дослідження використання запозичених фінансових ресурсів, а також методи групування, ланцюгових підстановок, графічного зображення.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, офіційні статистичні матеріали, фінансова звітність і фактичні дані суб’єктів господарювання, літературні джерела.

Закрыть

Анализ финансовых ресурсов и повышение эффективности ïх использования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.