ЗМІСТ

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2. Загальна характеристика системи оподаткування на прикладі базового підприємства

3. Пряме оподаткування на прикладі підприємницької діяльності на прикладі базового підприємства

3.1. Податок на прибуток

3.2. Податок з доходів фізичних осіб

3.3. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

3.4. Земельний податок (плата за землю)

4. Непряме оподаткування на прикладі базового підприємства

4.1. Податок на додану вартість

5. Інші податки, збори і обов’язкові платежі суб’єкта підприємницької діяльності

5.1. Місцеві податки та збори

5.1.1. Комунальний податок

5.2. Інші податки і збори

5.2.1. Плата за спеціальне використання воднихресурсів

5.2.2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

6. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування на прикладі базового підприємства

6.1. Внески на обов'язкове державне пенсійне страхування

6.2. Збір на обов'язкове соціальне страхування

6.2.1. Внески на обов'язкове соціальне страхування в зв'язкуз тимчасовою втратою працездатності

6.2.2. Внески на обов'язкове соціальне страхування на випадокбезробіття

7. Шляхи вдосконалення системи оподаткування на підприємстві

Висновки

Вступ

Сьогодні Україна лишається на переломному етапі соціально-економічного розвитку. Проголошений урядом євроінтеграційний курс потребує наповнення реальними кроками, зокрема щодо трансформації системи державного регулювання з метою пришвидшення темпів економічного розвитку країни. Одним із головних важелів державного регулювання у ринковій економіці є податкова система, котра, окрім виконання завдань щодо наповнення бюджету, є також важливим інструментом, який стимулює економічний розвиток. Однією з головних функцій, які виконує держава в умовах ринкової економіки, є перерозподіл фінансових ресурсів за рахунок функціонування податкової системи, Це, у свою чергу, призводить до суперечностей між цілями соціальної справедливості та економічної ефективності.

В умовах трансформації економіки України актуальною є тема економічних відносин, що виникають між державними податковими органами та суб’єктами господарювання-платниками податків з приводу сплати податкових зборів і платежів, адже податкова система в нашій країні знаходиться на етапі постійного реформування та удосконалення. Частих змін зазнає податкове законодавство, що відчутно і негативно позначається на роботі суб’єктів господарювання через постійні переміни методів нарахування податків, умови та терміни подання звітності.

Метою написання даної курсової роботи на тему „Оподаткування підприємства на прикладі ВАТ „Костопільське АТП 15638” є:

ознайомлення з методикою ведення податкового обліку на ВАТ „Костопільське АТП 15638”;

систематизація за закріплення теоретичних знань з оподаткування на підприємстві;

цілеспрямоване використання матеріалів, подальше вдосконалення навичок самостійно вирішувати поставлені завдань в сфері оподаткування;

узагальнення отриманого досвіду, знань та навичок для їх подальшого корисного використання в житті та професії.

Головними завданнями при написанні роботи є:

закріпити та рзширити набуті теоретичні знання з оподаткування на прикладі ВАТ „Костопільське АТП 15638”;

розвинути навички самостійної роботи при вирішенні поставлених проблем;

ознайомитись з принципами, методами та методологією оподаткування на прикладі базового підприємства;

набуття практичних навичок в повноті нарахування і своєчасності перерахування у доход бюджету податків, зборів та платежів;

формівання вмінь розв’зання конкретних ситуацій, пов’заних з обліком податків.


1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

Відкрите акціонерне товариство „Костопільське АТП 15638” засноване згідно чинного законодавства України (Закони України „Про підприємництво”, „Про господарські товариства”, „Про власність”, „Про підприємства в Україні”) на добровільних засадах з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, пов’язаних з розвитком транспорту, одержання прибутку від усіх видів діяльності, дозволеної законодавством, а також задоволення потреб населення, установ та підприємств будь-якої форми власності в транспортних послугах, підготовці робітничих кадрів, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі.

ВАТ „Костопільське АТП 15638” є юридичною особою приватного права і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту підприємства (додаток 1). Підприємство зареєстроване і діє за юридичною адресою: Україна, 35000, Рівненська область, м.Костопіль, вул.Рівненська,107.

Предметом діяльності товариства є:

надання транспортно-експедиційних послуг;

надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, будівельних машин та механізмів;

виготовлення товарів широкого вжитку;

здійснення оптової та роздрібної торгівлі продукцією виробничого призначення, продовольчими та непродовольчими товарами шорокого витку, утворення підприємств громадського харчування;

провадження маркетингової, консультаційної та посередницької діяльності;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, надання інших послуг у сфері освіти; утворення навчальних центрів і навчальних закладів;

надання туристичних, готельних та комунальних послуг;

провадження зовнішньоекономічної діяльності;

збирання та переробка вторинної сировини і відходів;

розроблення та практьична реалізація спільних проектів з вітчизняними та іноземними партнерами;

сприяння залеченнб іноземних інвестицій, реалізація інвестиційних проектів;

закупівля, заготівля, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції.

Згідно зі статутом, органами управління є: загальні збори, наглядова рада, правління підприємства та ревізійна комісія.

Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності, має самостійний баланс, рахунки в банку, печатку, фірмові бланки тощо. Самостійно веде бухгалтерській облік, який здійснюїться згідно з наказом №1а „Про порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання та подання звітності” (додаток 2).

ВАТ „Костопільське АТП 15638” зареєстроване в органах податкової служби, має власний податковий код ЄДРПОУ 03118446, СПОДУ 06024 і сплачує податки, збори та загальнообов’язкові платежі.


2. Загальна характеристика системи оподаткування на прикладі ВАТ “Костопільське АТП 15638”.

Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткову­вання здійснюється в основному в грошовій формі. Податки — це обов’язкові платежі, що їх установлює держава для юридич­них і фізичних осіб з метою формування централізованих фінан­сових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Обов'язкові платежі переказуються до бюджету держави, а та­кож до цільових державних фондів у таких формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Система оподатковування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподат­ковування з урахуванням стану економіки, розвитку ринкових відносин, національних особливостей, необхідності виконання конк­ретних економічних і соціальних завдань, досвіду інших країн.

Становлення системи оподатковування в Україні почалося з ух­валенням 25 червня 1991р. за № 1251-XIIЗакону „Про систему оподаткування в Україні”. У ньому було визначено принципи побу­дови і призначення системи оподатковування, дано перелік подат­ків, зборів, названо платників та об'єкти оподатковування. Так було закладено підвалини системи оподатковування, створено передумо­ви для її наступного розвитку.

З огляду на зміни в податковій політиці держави, потребу даль­шого вдосконалення оподатковування 2 лютого 1994 р. було ухвале­но другий варіант Закону „Про систему оподаткування”. Третій ва­ріант цього закону Верховна Рада України ухвалила 18 лютого 1997 р.

В останньому варіанті закону дано більш повне й чітке визна­чення принципів побудови системи оподатковування, понять цієї системи (платники податків і зборів, об'єкти оподаткування), обов'язків, прав і відповідальності платників податків, видів по­датків, зборів і порядку їх зарахування до бюджету та державних цільових фондів.

Система оподатковування — це сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів), що стягуються в порядку, установле­ному відповідними законами держави, до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів.

Законом „Про систему оподаткування” визначено такі прин­ципи її побудови:

стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;

стимулювання науково-технічного прогресу, технологічно­го оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробни­ка на світовий ринок високотехнологічної продукції;

обов'язковість;

рівнозначність і пропорційність;

рівність, недопущення будь-яких виявів податкової дис­кримінації;

соціальна справедливість;

стабільність;

економічна обгрунтованість;

рівномірність сплати;

компетентність;

єдиний підхід;

доступність.

На жаль, не всі з перелічених принципів реалізовано в законо­давчих актах щодо окремих податків.

Визначення принципів побудови системи оподаткування має важливе значення для створення дієздатної, ефективної податкової системи. Принципи побудови системи оподатковування знач­ною мірою характеризують податкову концепцію держави, її по­даткову політику.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 108

Бесплатная работа

Закрыть

Налогообложение предприятия на примере Открытого акционерного общества

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.