Оценка эффективности использования основных фондов предприятия на примере Автотранспортного предприятия ЗАО "Управление строительства Ривненской АЭС" г.. Кузнецовска

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні фонди підприємства

1.1. Загальна характеристика основних фондів, оцінка класифікація та їх структура

1.1.1. Загальні характеристики основних фондів

1.1.2. Структура і класифікація основних фондів

1.1.3. Оцінка основних виробничих фондів.

1.2. Показники використання основних фондів

1.2.1. Показники ефективності використання основних фондів

1.3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів

1.3.1. Спрацювання і старіння

1.3.2. Амортизація

1.3.3. Строки експлуатації

1.3.4. Розширене відтворення основних фондів

Розділ 2. Аналіз основних фондів підприємствами

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних показників використання основних фондів підприємства

2.2.1. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства

2.2.2. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

2.2.3. Аналіз стану та складу основних фондів

2.2.4. Аналіз ступеня зносу основних фондів

2.2.5. Аналіз інтенсивності відтворення основних фондів

2.2.6. Аналіз ефективності використання основних фондів

2.3. Визначення ефективності використання основних фондів підприємства

2.3.1 Загальні показники

2.3.2 Амортизація

Розділ 3. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

3.1. Заходи по підвищенню ефективності використання основних фондів у часі

3.1.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу

3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного робочого часу

3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змін використання основних фондів

3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу

3.1.5. Аналіз одержаних результатів

3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних фондів на господарську діяльність підприємства

Висновки

Список використаної літератури

3.1. Заходи по підвищенню ефективності використання річного робочого часу.

Величина робочого часу використання ОВФ підприємства залежить від їх технічного стану на протязі року, забезпеченості підприємства матеріально-технічними та трудовими ресурсами, організації виробництва, від попиту на продукцію тощо. Ефективність використання ОВФами робочого часу характеризує коефіцієнт використання річного робочого часу.

Щоб підвищити його рівень і, відповідно, зробити можливим підвищення ефективності використання ОВФ, необхідно в першу чергу здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення їх технічного стану, особливо активної частини (технічне обслуговування, ремонт, тощо) та поліпшити забезпеченість підприємства матеріально-технічними та трудовими ресурсами за умови, що буде у відповідній кількості реалізовуватись продукція нашого підприємства. Такі заходи дозволять збільшити терміни роботи та використання ОВФів (в межах 5%-30%), а це, відповідно, обов’язково вплине на рівень ефективності виробництва.

Для підвищення ефективності використання річного робочого часу на підприємствах пропонується проведення наступних заходів:

- покращення сервісно-технічного обслуговування основних фондів, що передбачає покращення роботи сервісно-технічних і ремонтних бригад підприємства;

- забезпеченість ремонтних бригад необхідною кількістю запасних частин і ремонтним інструментом та відповідним обладнанням.

Потрібно розширювати зв’язки з підприємствами-постачальниками основних фондів з метою своєчасного поновлення ремонтного фонду. Це, в свою чергу, передбачає покращення роботи постачальницько-збутового відділу підприємства, що знайде своє відображення у матеріальному стимулюванні працівників за покращення використання ОВФів в часі. Зросте і зацікавленість робітників у цьому, а отже і збільшиться час використання ОВФів.

На основі запроектованих заходів, припустимо, загальна величина робочого часу зросла на 5%.

Визначимо загальну величину збільшення робочого часу використання ОВФ у плановому році:

Рч = Рчб х Дрч ,

де Рч – приріст робочого часу використання ОВФ, (днів), Рчб – фактичний робочий час, використання ОВФ у базовому році (днів), Дрч – величина збільшення річного робочого часу використання ОВФ у плановому році (відсотків від величини базового року).

Рч = 140 х 0,05 = 7 (днів);

Визначаємо коефіцієнт використання робочого часу у плановому році:

Крч = ( Рчб + Рч ) / Рчпл ,

де Рчпл – плановий (можливий) робочий час використання ОВФ;

Отже, Крч = ( 140 + 7 ) / 230 = 0,6391.

Визначаємо збільшення числа змін використання ОВФ підприємства у плановому році за рахунок збільшення робочого часу:

Змпл = Кзм х Рч ,

де Змпл – приріст числа змін використання ОВФ (змін), Кзм – коефіцієнт змінності використання ОВФ у базовому році.

Отже, Змпл = 1,667 х 7 = 11,669 (змін).

Визначаємо загальне число змін використання ОВФ при базовому рівні змінності їх використання:

Змпл = Рчб х Кзм + Змпл ,

де Змпл – величина змін використання ОВФ у плановому році;

Отже, Змпл = 140 х 1,667 + 11,669 = 245,05 .

Тепер визначимо приріст обсягу виробництва продукції підприємства за рахунок річного робочого часу використання ОВФ:

Орчпл = ( Об / Змб ) х Змпл ,

де Орчпл – приріст обсягу виробництва продукції за рахунок збільшення річного робочого часу використання ОВФ, Об – величина обсягу виробництва продукції у базовому році, Змб – число змін використання ОВФ у базовому році.

Орчпл = ( 8100000 / (140 х 1,667 )) х 11,669 = 405000 (грн.).

Також визначаємо додаткові витрати підприємства, пов’язані із підвищенням ефективності використання річного робочого часу , виходячи із нормативу додаткових витрат на 1 тисячу гривень. Активної частини ОВФ – 0,1 грн. у додаткову зміну:

Дрч = Бвак х Сзм х Змпл ,

де Дрч – додаткові витрати , пов’язані із збільшенням річного робочого часу використання ОВФ, Бвак – балансова (первісна) вартість активної частини ОВФ; Сзм – додаткові витрати, в гривнях на 1 тисячу гривень балансової вартості активної частини ОВФ у додаткову зміну.

Дрч = 4,00 х 0,1 х 11,669 = 4,668 (тис.грн.).

Визначаємо зниження собівартості продукції, яке відбувається за рахунок зменшення долі річних амортизаційних відрахувань у собівартості (вартості) продукції. Розрахунок ведеться на 1 грн. обсягу продукції. Доля цих витрат визначається за формулою:

Д а/ві = (Бві х А) / Оі ,

де Даі – доля амортизаційних відрахувань в одиниці обсягу продукції і-го року, Бві – балансова вартість ОВФ в і-му році, А- норма річних амортизаційних відрахувань, Оі – обсяг виробництва продукції в і-му році.

Отже, доля річних амортизаційних відрахувань в одиниці обсягу продукції становитиме у базовому році:

Даб = (5400 х 0,088) / 8100 = 0,0586 (грн./грн.)

У плановому році:

Дапл = (5420 х 0,088) / (8100 + 405) = 0,0561 (грн./грн.).

Балансова вартість у плановому році дорівнює 5420 (5400-0,43+0,45).

Економія витрат виробництва за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань буде становити:

А/Впл = (Даб – Да/Впл) х Опл ,

де А/Впл – економія річних амортизаційних відрахувань з розрахунку на річний обсяг виробництва продукції, Опл – річний обсяг виробництва продукції у плановому році.

А/Впл = (0,0586 – 0,0561) х 8505 = 21,2625 (тис. грн.).

Економія собівартості продукції підприємства у плановому році рівна:

Срч = А/Впл - Дрч,

де Срч – зниження собівартості продукції за рахунок збільшення робочого часу використання ОВФ.

Срч = 21,2625 – 4,668 = 16,5945 (тис. грн.).


3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного часу.

В процесі виробництва продукції на підприємстві можливі втрати робочого часу на протязі зміни використання ОВФ. Основними причинами втрат цього часу є простій обладнання через його технічний стан, що можна характеризувати коефіцієнтом технічної готовності, та інші організаційно-господарські причини. Внутрізмінні втрати робочого часу використання ОВФ призводять до зменшення обсягу виробництва продукції – пропорційно втратам внутрізмінного часу.

Щоб зменшити внутрізмінні втрати робочого часу використання ОВФ на підприємстві і, відповідно, тим самим підвищити коефіцієнт використання внутрізмінного робочого часу, необхідно здійснювати додаткове технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання та інші господарсько-технічні заходи. Проведення комплексу заходів по підвищенню коефіцієнта використання внутрізмінного часу дозволить зменшити втрати внутрізмінного робочого часу в межах 5-20%%. Проте проведення комплексу заходів по підвищенню ефективності використання внутрізмінного часу потребує додаткових витрат підприємства.

На основі запроектованих заходів визначаємо величину зменшення внутрізмінних втрат робочого часу використання ОВФ підприємства (у відсотках). Візьмемо, наприклад, зниження втрат робочого часу протягом зміни ( ВЗЧпл) на 9% (внаслідок проведених нами заходами).

Визначимо загальну величину зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ підприємства у плановому році:

ВЗРЧпл = (ВВЗЧб х ВЗЧпл) х РЧпл х Кзм ,

де ВЗРЧпл – загальна величина зменшення втрат внутрізмінного часу, ВВЗЧб – втрати внутрізмінного часу використання ОВФ у базовому році (години), ВЗЧпл- величина зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ у плановому році (відсотки), Кзм – коефіцієнт змінності.

ВЗРЧпл = 0,7 х 0,09 х 146,3 х 1,667 = 15,36 (годин).

По відношенню до робочого часу в годинах зменшення втрат внутрізмінного робочого часу у відсотках становитиме:

ВЗРЧпл = ((0,7х0,9х146,3х1,667)/(146,3х1,667х 8)) х 100% = 0,79%.

Визначаємо збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зменшення втрат внутрізмінного часу використання ОВФ підприємства. Це збільшення відбувається, як свідчить виробничий досвід, прямо пропорційно зменшенню втрат внутрізмінного часу:

Овзч = Об х ВЗРЧпл ,

де Овзч – збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ, Об – обсяг виробництва продукції у базовому році, ВЗРЧпл – величина зменшення втрат внутрізмінного часу (відсотки).

Отже, Овзч = 8100000 х 0,0079 = 63990 (грн.);

Можемо визначити додаткові витрати підприємства, пов’язані із зменшенням втрат внутрізмінного часу використання ОВФ. Розрахунок ведеться із нормативу витрат на 1 тисячу грн. активної частини ОВФ на кожен відсоток зменшення втрат внутрізмінного робочого часу – 0,4 гривні:

Двзрч = Бвак х Свзрч х Взч ,

де Двзрч – додаткові витрати підприємства, пов”язані із зниженням втрат внутрізмінного робочого часу. Свзрч - додаткові витрати з розрахунку на 1 тис. грн. активної частини ОВФ на 1 відсоток зменшення втрат внутрізмінного робочого часу.

Отже, Двзрч = 4,00 х 0,4 х 0,79 = 1,264 (тис. грн.);

Визначаємо зниження витрат виробництва продукції, яке відбувається за рахунок зменшення долі річних амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції. Розрахунок ведеться на 1 грн. обсягу продукції, і визначається за формулою:

Даі = ( Бві х А ) / Оі,

де Даі – доля амортизаційних відрахувань собівартості на одиницю обсягу продукції і-го року, Бві – балансова вартість ОВФ в і-му році, А- доля (норма) річних амортизаційних відрахувань, Оі – обсяг виробництва продукції в і-му році.

Отже, доля річних амортизаційних відрахувань в одиниці вартості продукції становить:

у базовому році Даб = (5400 х 0,088) / 8100 = 0,0586 (грн./грн.).

у плановому році:

Да/Впл = (5420 х 0,088) / (8100 + 63,99) = 0,0584 (грн./грн.).

Економія амортизаційних відрахувань в одиниці вартості продукції становитиме (у тис. грн.):

А/Впл = (Даб – Дапл) х Опл = (0,0586 – 0,0584) х 8163,99 = 1,6328;

Зниження собівартості продукції підприємства за рахунок зменшення втрат внутрізмінного часу буде складати:

Свзрч = А/Впл - Двзрч ;

де Свзрч – величина зниження собівартості продукції за рахунок зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ.

Свзрч = 1,6328 – 1,264 = 0,369 (тис.грн.).

Визначаємо коефіцієнт використання внутрізмінного часу у плановому році:

Квз = (Тзм - Вз) / Тзм;

де Тзм – тривалість зміни, Вз – витрати внутрізмінного часу.

Отже, Квз = (8 – (0,7 х 0,91)) /8 = 0,9204

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 83

Бесплатная работа

Закрыть

Оценка эффективности использования основных фондов предприятия на примере Автотранспортного предприятия ЗАО "Управление строительства Ривненской АЭС" г.. Кузнецовска

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.