Оценка эффективности использования основных фондов предприятия на примере Автотранспортного предприятия ЗАО "Управление строительства Ривненской АЭС" г.. Кузнецовска

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні фонди підприємства

1.1. Загальна характеристика основних фондів, оцінка класифікація та їх структура

1.1.1. Загальні характеристики основних фондів

1.1.2. Структура і класифікація основних фондів

1.1.3. Оцінка основних виробничих фондів.

1.2. Показники використання основних фондів

1.2.1. Показники ефективності використання основних фондів

1.3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів

1.3.1. Спрацювання і старіння

1.3.2. Амортизація

1.3.3. Строки експлуатації

1.3.4. Розширене відтворення основних фондів

Розділ 2. Аналіз основних фондів підприємствами

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних показників використання основних фондів підприємства

2.2.1. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства

2.2.2. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

2.2.3. Аналіз стану та складу основних фондів

2.2.4. Аналіз ступеня зносу основних фондів

2.2.5. Аналіз інтенсивності відтворення основних фондів

2.2.6. Аналіз ефективності використання основних фондів

2.3. Визначення ефективності використання основних фондів підприємства

2.3.1 Загальні показники

2.3.2 Амортизація

Розділ 3. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства

3.1. Заходи по підвищенню ефективності використання основних фондів у часі

3.1.1. Підвищення ефективності використання річного робочого часу

3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного робочого часу

3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змін використання основних фондів

3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу

3.1.5. Аналіз одержаних результатів

3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних фондів на господарську діяльність підприємства

Висновки

Список використаної літератури

2.3. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

Таблиця 2.7.

№ п/п Показники Одиниця Виміру Дані
1. Проектна потужність підприємства млн. грн. 12,00
2. Обсяг реалізації продукції млн. грн. 9.70
3.
3а.
Первісна вартість основних виробничих фондів(ОВФ) з них, активна частина млн. грн.
млн. грн.
1.09
0.8
4. Залишкова вартість основних виробничих фондів млн. грн. 1.08
5.
5а.
5б.

5в.

Використання ОВФ:
в першу зміну
в другу зміну

в третю зміну


млн. грн.
млн. грн.

млн. грн.


0.9
0.5

0.3

6.
6а.
Чисельність працівників
з них робітників
чол.
чол.
453
330
7.
7а.
7б.

Працювало працівників:

в першу зміну

в другу зміну


чол.
чол.

210

110

8.

8а.

8б.

Корисний фонд робочого часу:
по плану
фактично

днів
днів

230
140
9. Тривалість зміни годин 8
10. Внутрізмінні втрати робочого часу годин 0,7
11. Річний знос ОВФ % 8,8
12. Вибуло основних виробничих фондів млн. грн. 0.162
13.
13а
Поступило ОВФ
із них нових ОВФ
млн. грн.
млн. грн.
0,29
0,20
14. Собівартість продукції млн. грн.

0.717

15. Збільшення обсягу продукції у плановому році % 12,0


2.3.1. Загальні показники.

Показники наявності та стану ОВФ підприємства:

Первісна вартість ОВФ складає 10,999 млн. грн.

Активна частина ОВФ, тобто та, що безпосередньо бере участь у процесі виробництва складає 7,663 млн. грн., тоді пасивна частина ОВФ складає:

10,999 – 7,663 = 3,336 млн. грн.

Коефіцієнт придатності (Кпр) ОФ як економічна категорія характеризує , яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості на певну дату. Визначаємо за формулою:

Кпр = Бвз / Бвп = ( Бвп – Езн ) / Бвп; (2.3)

де Бвп – балансова вартість ОВФ;

Бвз – балансова залишкова вартість ОВФ;

Езн – величина зносу ОВФ.

Тоді, Кпр = 3,876 / 10,999 = 0,352 (або 35%) ;

Коефіцієнт зносу (Кзн) характеризує ступінь зносу ОФ. Він визначається за формулою:

Кзн = Езн / Бвп = 1 – Кпр = 1- 0,352 = 0,648 (або 22%);

На даному підприємстві ступінь зносу ОВФ дорівнює 0,648, ступінь придатності дорівнює 0,315. Отже, на даному підприємстві досить зношені ОВФ, на що вказує великий ступінь їх зносу. Це негативно впливає на роботу даного підприємства.

Показники, що характеризують рух ОВФ підприємства.

Коефіцієнт вибуття (Кв) показує, яка доля ОФ, що була на балансі підприємства на початок періоду вибула за певний період. Визначаємо за формулою:

Кв = Бвв / Бвп ; (2.5)

де Бвв – балансова вартість вибувших ОФ.

Тоді, Кв = 0,162 /10,999 = 0,014 (або 1,4%);

Коефіцієнт надходження (Кп) ОФ показує, яка доля ОФ, що поступили на підприємство (нові фонди та фонди, що були в експлуатації у первісній вартості ОФ). Визначаємо його за формулою:

Кп = Бпв / Бв ; (2.6.)

де Бвп – балансова вартість поступивших фондів.

Отже, Кп = 0,029 / 10,999 = 0,002 (або 0,2%).

Коефіцієнт оновлення показує долю основних нових фондів, які поступили на підприємство. Коефіцієнт оновлення (Кон) рахуємо за формулою:

Кон = Бвн / Бв ; (2.7)

де Бвн – балансова вартість нових фондів.

Отже, Кон = 0,029 / 10,999 = 0,002 (або 0,2%).

Коефіцієнт інтенсивності оновлення ОФ (Кіон) на підприємстві визначаємо за формулою:

Кіон = Кон / Кв = 0,02 / 0,014 = 0,142 (або 14,2%).

У нашому випадку вибуття ОВФ переважає їх оновлення (це показує коефіцієнт оновлення ОФ), а це, в свою чергу, вказує на певне знос ОВФ на підприємстві. Надходження ОВФ здійснюється на 0,2% новими ОВФ. Вибуття на цьому підприємстві ОВФ становить 0,014 (або 1,4%), і здійснюється за рахунок фізичного зносу та з інших причин.

Показники, що характеризують оснащеність підприємства основними виробничими фондами.

Фондооснащеність виробництва (Фз), як економічна категорія, характеризує наявність (забезпеченість) підприємства або його потреб в ОВФ для виробництва одиниці продукції. Визначається як відношення величини (обсягу) ОВФ підприємства (Бвовф) до обсягу виробленої продукції (О):

Фз = Бвовф / О = 10,999 / 12,020 = 0,915 (або 91,5%).

Механозабезпеченість підприємства (Мз), як економічна категорія, що характеризує забезпеченість (потребу) підприємства у засобах механізації для виготовлення одиниці продукції. Обраховуємо:

Мз = Бва / О ,

де Бва – балансова вартість засобів механізації.

Отже, Мз = 7,663 / 12,020 = 0,637 (або 63,7%).

Показники, які характеризують озброєність працівників ОВФ.

Фондоозброєність праці (Фз), як економічна категорія, характеризує співвідношення між балансовою вартістю ОВФ до середньоспискової чисельності робітників (Чр), зайнятих у найбільшу зміну:

Фз = Бвовф / Чр = 10999000 / 520= 21151,92 грн./чол.

Механоозброєність праці робітників (Мп), як економічна категорія, характеризує співвідношення між балансовою вартістю засобів механізації (Бва) і чисельності робітників. Визначаємо за формулою:

Мп = Бва / Чр = 7663000 / 520 = 14736,54 грн./чол.

Показники, які характеризують використання ОВФ підприємства в часі.

Коефіцієнт використання календарного часу (Ккч), як економічна категорія, характеризує тривалість використання ОВФ на протязі року. І визначаємо:

Ккч = Рдн / Кд ,

де Рдн – число робочих днів, Кд – число календарних днів у році.

Тоді, Ккч = 140 / 365 = 0,3836 (або 38,36%).

Коефіцієнт використання робочого часу (Крч), як економічна категорія, характеризує ступінь використання робочого часу на протязі року і визначається за формулою:

Крч = Чфрд / Чрдпл ,

де Чфрд – число фактично відпрацьованих робочих днів, Чрдпл – число робочих днів запланованих у році.

Отже, Крч = 140 / 230 = 0,6087 (або 60,87%).

Коефіцієнт змінності (Кзм) ОФ, як економічна категорія, характеризує кількість змін роботи ОВФ в добу. І визначаємо:

Кзм = ЕБві / Бв ,

де Бві – балансова вартість ОФ, яка використовується у різні зміни (Е – сума).

Отже, Кзм = ( 8,17 + 5,62 ) /10,999 = 1,255.

Коефіцієнт використання внутрізмінного часу (Квзм), як економічна категорія, що характеризує ступінь використання робочого часу на протязі зміни, і визначається за формулою:

Квзм = Чфгзм / Чгзм ,

де Чфгзм – число годин, відпрацьованих у зміну; Чгзм – число годин зміни.

Тоді, Квзм = ( 8 – 0,7 ) / 8 = 0,9125 , (або 91,25%);

де 0,7 – внутрізмінні втрати робочого часу (у годинах).

Інтегральний коефіцієнт використання часу (Кін), як економічна категорія, характеризує ступінь використання ОВФ у часі. І визначаємо його за допомогою добутку відповідних коефіцієнтів використання ОВФ:

Кін = Ккч х Крч х Кзм х Квзм = 0,3836 х 0,6087 х 1,255 х 0,9125= 0,2673;

Коефіцієнт використання календарного часу дорівнює 0,3836, а це не входить в нормативний проміжок (0,65 – 0,70), отже потрібно впроваджувати такі заходи, за допомогою яких вдалося б підвищити використання календарного часу, в результаті чого підвищувалась ефективність використання ОВФ. Використання робочого часу характеризується коефіцієнтом використання робочого часу, який в даному випадку рівний 0,6087. Робочий час на підприємстві використовується не повністю, що впливає на ефективність використання ОВФ. Протилежне спостерігається по використанню внутрізмінного часу – 0,9125. Ефективність використання ОВФ складає 0,3552; це впливає на ефективність ведення виробництва.

Узагальнюючі показники.

Фондовіддача (Фв), як економічне категорія, характеризує обсяг продукції у грошовому виразі, що виробляється на одиницю ОВФ. Визначаємо її:

Фв = О / Бвовф = 8,10 / 5,40 = 1,5 (грн./грн.).

Фондовіддача по активній частині ОВФ (Фва) визначаємо:

Фва = О / Бваовф ,

де Бварвф – балансова вартість активної частини ОВФ.

Отже, Фва = 8,10 / 4,00 = 2,025 (грн./грн.).

Коефіцієнт віддачі спожитих ОВФ (Квс) визначаємо за формулою:

Квс = О / Ар ,

де Ар – річна сума амортизаційних відрахувань.

Тоді, Квс = 8,10 /(5,40 х 0,088) = 17,045 (грн./грн.)

По узагальнюючим показникам можна зробити висновок, що ОВФ використовуються досить ефективно, особливо їх активна частина.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 83

Бесплатная работа

Закрыть

Оценка эффективности использования основных фондов предприятия на примере Автотранспортного предприятия ЗАО "Управление строительства Ривненской АЭС" г.. Кузнецовска

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.